Εγκεκριμένοι Συμβούλοι Επιχειρήσεων, Κύπρος

Κρατική χορηγία για εισαγωγή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών με την εγκαθίδρυση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS, Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) και τον περί της Εκούσιας Συμμετοχής Οργανισμών σε Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου Νόμο του 2012 (Αρ. 10(Ι)/2012).Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγιών …

Κρατική χορηγία για εισαγωγή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS Read More »