ΝΕΑ

2η Προκήρυξη Σχεδίου Χορηγιών Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

Σχέδιο χορηγιών για μεταποίηση γεωργικών προϊόντων 2024

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργου Παπαναστασίου, ενέκρινε τη 2η Προκήρυξη του Σχεδίου Χορηγιών για «Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων».

Το Σχέδιο Χορηγιών περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου για την περίοδο 2021 – 2026 και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου, κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του, ανέρχεται στα €25 εκατ.

Το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της 2ης Προκήρυξης, ως αποτέλεσμα εξοικονομήσεων από την 1η Προκήρυξη του Σχεδίου, θα είναι τουλάχιστον €3 εκατ. κι ενδεχομένως να αυξηθεί σε περίπτωση που προκύψουν περαιτέρω εξοικονομήσεις από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της 1ης Προκήρυξης.

Το Σχέδιο στοχεύει στη στήριξη υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στη μεταποίηση ή και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και οι οίνοι και το ξύδι από οίνο που περιλαμβάνονται στο μέρος ΙΙ του Παραρτήματος VII του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, δεν καλύπτονται από το Σχέδιο.

Οι αιτήσεις/προτάσεις από τους Δικαιούχους θα υποβάλλονται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο που θα καθορίζεται στη σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, η οποία θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

Σύνοψη του Οδηγού Σχεδίου είναι διαθέσιμη εδώ.