ΝΕΑ

Σημαντικές επισημάνσεις όσο αναφορά το «Σχέδιο Αναβάθμισης Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής».

Σχέδιο Αναβάθμισης Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής
 • Το Σχέδιο έχει παγκύπρια εμβέλεια
 • Η αισθητική και η διακόσμηση των χώρων μετά τις επιλέξιμες παρεμβάσεις, οφείλουν να συνάδουν με την κυπριακή ταυτότητα και παράδοση
 • Οι €15,000 αποτελούν το κατώτατο ποσό προτεινόμενης επένδυσης
 • Ο εξοπλισμός ή μηχανήματα που θα αγοραστούν στο πλαίσιο του Σχεδίου θα πρέπει να είναι καινούργια
 • Παρεμβάσεις σε μη εγκεκριμένους-αδειοδοτημένους χώρους με βάση την εκδοθείσα άδεια λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού (για ξενοδοχεία και κέντρα αναψυχής) ή την αρμόδια αρχή (για καταστήματα), δεν θα τυγχάνουν έγκρισης. Για αυτό και την αίτηση θα πρέπει να συνοδεύουν, μεταξύ άλλων, η άδεια λειτουργίας κέντρου αναψυχής κατηγορίας εστιατορίου / ταβέρνας ή άδεια λειτουργίας καταστήματος / μονάδας παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων από την αρμόδια Αρχή, εγκεκριμένο τιμοκατάλογο προσφερόμενων ειδών
 • Όσες επιχειρήσεις στεγάζονται σε Τουρκοκυπριακή περιουσία θα πρέπει μαζί με την αίτηση τους να υποβάλουν αντίγραφο της σύμβασης που έχουν συνάψει με τον κηδεμόνα των Τουρκοκυπριακών περιουσιών
 • Για επιλέξιμες επενδύσεις/δαπάνες ίσες ή μεγαλύτερες των €30,000, ο αιτητής θα πρέπει να τεκμηριώνει τη δυνατότητα κάλυψης του συνόλου της ίδιας συμμετοχής (ίδιοι πόροι-κεφάλαια) ή εγκεκριμένος δανεισμός από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα -> Συνολική επιλέξιμη επένδυση = Αναμενόμενη χορηγία + Ίδια συμμετοχή
 • Ο ΦΠΑ δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη
 • Οικοδομικές εργασίες για ανέγερση του κέντρου αναψυχής ή του καταστήματος
 • Μαζί με την αίτηση, ο αιτητής θα πρέπει να προσκομίσει και Υπεύθυνη Δήλωση δέσμευσης διατήρησης της επένδυσης για τουλάχιστο πέντε (5) έτη
 • Η χορηγία θα καταβληθεί μετά την υλοποίηση των επενδύσεων-παρεμβάσεων και αφού πραγματοποιηθεί επιθεώρηση από αρμόδιο λειτουργό

Σύνοψη του Σχεδίου Αναβάθμισης Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής είναι διαθέσιμη εδώ.