ΝΕΑ

Αποτελέσματα Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων (Προκήρυξη 2022)

ποτελέσματα Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων (Προκήρυξη 2022)

Κατόπιν εξέτασης από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας των αιτήσεων που υποβάλαμε στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων (Προκήρυξη 2022), ο συμβουλευτικός οργανισμός Vangelis Eleftheriou & Co. Ltd. κατάφερε να εξασφαλίσει χορηγίες ήσσονος σημασίας (De-minimis) συνολικού ύψους €97,919.

Ευχαριστούμε όλες τις επιχειρήσεις που ανέθεσαν στον οργανισμό μας την ετοιμασία και υποβολή των αιτήσεών τους στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων (Προκήρυξη 2022).