Δημιουργία και λειτουργία μικρών μονάδων για σκοπούς αυτοεργοδότησης ατόμων με αναπηρία

Το Σχέδιο είναι σε ισχύ

Σύντομη περιγραφή σχεδίου

Ο βασικός σκοπός του Σχεδίου είναι η δημιουργία μικρών μονάδων για αυτοεργοδότηση ατόμων με αναπηρία, των οποίων η απασχόληση στην αγορά εργασίας είναι δύσκολη, μέσω παροχής οικονομικών κινήτρων για λειτουργία τέτοιων μονάδων.

Το Σχέδιο προβλέπει την παροχή χορηγίας ή/και τη δανειοδότηση συγκεκριμένων σχεδίων που προτείνουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι καθώς και την παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης/απόκτησης εργασιακής πείρας σε θέματα συναφή με το προτεινόμενο σχέδιο αυτοεργοδότησης.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για χορηγία έχουν τα άτομα ηλικίας 18-63 χρόνων,  πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτους, μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, εφόσον έχουν μόνιμη διαμονή στην περιοχή που ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία για τουλάχιστο 12 συνεχείς μήνες, με αναπηρία/ανικανότητα σωματική, αισθητηριακή, νοητική ή άλλη η οποία προκαλεί ουσιώδη μείωση της δυνατότητας απασχόλησης στην αγορά εργασίας και επιτρέπει την άσκηση μόνο περιορισμένου κύκλου βιοποριστικών επαγγελμάτων.

Προτεραιότητα θα δίδεται στα άτομα με σοβαρή κινητική αναπηρία, άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία και άτομα με νοητική υστέρηση.

Όροι παροχής

  • Το Σχέδιο θα παρέχει χορηγία από €8.543,01 σε άτομα των πιο πάνω κατηγοριών, τα οποία δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για αυτοεργοδότηση.
  • Το Σχέδιο μπορεί να παρέχει επιπρόσθετα και επιδότηση των τόκων δανείου του αιτητή, για τους τόκους μέχρι 2 ποσοστιαίων μονάδων, από δάνειο που συνάπτεται από Συνεργατικό ή άλλο πιστωτικό ΄Ιδρυμα, με ανώτατο όριο € 341,72 το χρόνο, για ανώτατη χρονική περίοδο επτά (7) χρόνων
  • Το ποσό της χορηγίας που εγκρίνεται θα καλύπτει κατά κύριο λόγο την αγορά μηχανικού και άλλου εξοπλισμού, πρώτων υλών καθώς και κεφάλαιο κινήσεως το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% της χορηγίας (εξαιρουμένης της χορηγίας για τους τόκους).
  • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα εξετάζονται και αιτήσεις για συμμετοχή σε ήδη υπάρχουσα επιχείρηση αν κριθεί ότι θα εξυπηρετηθεί αποτελεσματικά το ίδιο το άτομο με αναπηρία / ανικανότητα.
  • Σε περίπτωση ομαδικών σχεδίων αυτοεργοδότησης θα μπορεί να παρέχεται αυξημένη χορηγία ύψους € 854,30 για κάθε επιπρόσθετο άτομο. Για παράδειγμα για δυο άτομα θα παρέχεται μέχρι €940,32, για τρία € 27.337,62 και ούτω καθεξής.
  • Η χορηγία θα παρέχεται μόνο αν το προτεινόμενο Σχέδιο κρίνεται ως βιώσιμο, ιδιαίτερα για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας.
  • Το Σχέδιο καλύπτει όλους τους τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας. Προτεραιότητα θα δίδεται στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, του εμπορίου, της επιδιόρθωσης αυτοκινήτων και ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης και των ξενοδοχείων και εστιατορίων.