Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τη δημιουργία νέων ή την επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026

Καταληκτική ημερομηνία στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του παρόντος Σχεδίου ορίζεται η 30/09/2024

Σκοπός και στόχοι του Σχεδίου

Σκοπός του Σχεδίου είναι η δημιουργία νέων δομών κοινωνικής φροντίδας ή η αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων δομών με τη δημιουργία επιπρόσθετων θέσεων, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το κράτος πρόνοιας και προωθώντας την κοινωνική ένταξη και ευημερία.

Το Σχέδιο, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων, επικεντρώνεται στην ακόλουθη προτεραιότητα, σύμφωνα και με αντίστοιχες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος:

  • Δημιουργία νέων ή αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων Πολυδύναμων Κέντρων για Παιδιά (δηλ. βρεφοπαιδοκομικών σταθμών και Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών για παιδιά ηλικίας 0-4 χρ. & 6-13 χρ.), καθώς και Κέντρων Φροντίδας Παιδιών (δηλ. βρεφοπαιδοκομικών σταθμών, για τις ηλικίες 0-4χρ.).

Στόχος είναι η ενίσχυση της διαθεσιμότητας ποιοτικών υποδομών φροντίδας και κοινωνικής ανάπτυξης παιδιών και κατ’ επέκταση η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων που έχουν τη φροντίδα παιδιών, κυρίως γυναικών, συμβάλλοντας στην ισότητα των φύλων και στις ίσες ευκαιρίες για όλους.

1. Σωματεία, Ιδρύματα, Οργανισμοί που είναι εγγεγραμμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και οι οποίοι ασχολούνται κατά κύριο λόγο και συστηματικά με την προσφορά κοινωνικής φροντίδας και τη λειτουργία σχετικών προγραμμάτων. Κύριος σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας τους, σύμφωνα με το καταστατικό τους, θα πρέπει να σχετίζεται με την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου ή συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

2. Οργανώσεις μέλη του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού /Συμβούλια Κοινοτικού Εθελοντισμού ή άλλα Συντονιστικά Σώματα και Επιτροπές, εγγεγραμμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που ασχολούνται κατά κύριο λόγο και συστηματικά με την εθελοντική προσφορά κοινωνικής φροντίδας και τη λειτουργία προγραμμάτων, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών, έχουν ως κύριο σκοπό της ίδρυσης και λειτουργίας τους, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου ή συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

3. Δημοτικά Συμβούλια που συστάθηκαν σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο ή οποιονδήποτε Νόμο τον αντικαθιστά.

4. Κοινοτικά Συμβούλια που συστάθηκαν σύμφωνα με τον περί Κοινοτήτων Νόμο ή οποιονδήποτε Νόμο τον αντικαθιστά.

5. Συμπράξεις των προαναφερόμενων οι οποίες δεν απαιτείται να περιβληθούν με αυτοτελή νομική μορφή, αλλά να λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου σύμφωνα με Συμφωνητικό Συνεργασίας με σαφώς προσδιορισμένες αρχές και κανόνες.

6. Διεθνής μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, ο οποίος δραστηριοποιείται στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και έχει εξασφαλίσει πιστοποιητικό εγγραφής, με βάση τις ισχύουσες Νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ποσοστό χρηματοδότησης, επιλέξιμες δαπάνες και προϋπολογισμός

Η δυνατότητα επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% της δαπάνης του Έργου, με μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανά Έργο τις €500.000 (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ανακτήσιμο από τον δικαιούχο).

Οι Δαπάνες για τη δημιουργία νέων ή την επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 1 & 7 του Σχεδίου καλύπτουν την ανέγερση υποστατικού, την αγορά υποστατικού (περιλαμβανομένου και πιθανών βελτιωτικών εργασιών), την ανακαίνιση/αναβάθμιση υφιστάμενου υποστατικού για κάλυψη επιπρόσθετων θέσεων, και την αγορά εξοπλισμού για τη λειτουργία του Προγράμματος που θα στεγαστεί στο υποστατικό που θα ανεγερθεί /αγοραστεί/ανακαινισθεί.

Το παρόν Σχέδιο ΔΕΝ καλύπτει λειτουργικές δαπάνες Προγράμματος (πχ. μισθοί, ενοίκια).

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός στο πλαίσιο της παρούσας 2ης Πρόσκλησης ανέρχεται στα €7.500.000.

Πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση

Η Vangelis Eleftheriou & Co. Ltd σε συνεργασία με τον συμβουλευτικό οργανισμό Ε.Μ. Expert Minds Consulting Ltd., παρέχουν πρακτική υποστήριξη στο στάδιο υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τη δημιουργία νέων ή την επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Τη συμπλήρωση της αίτησης του Σχεδίου
  • Τον καταρτισμό Μελέτης Βιωσιμότητας και Μελέτης Κατάδειξης/Τεκμηρίωσης Ανάγκης
  • Την καθοδήγηση των δικαιούχων στη συγκέντρωση των απαραίτητων παραστατικών, βεβαιώσεων και προσφορών
  • Το συντονισμό του ¨Εργου

* Οι ενδιαφερόμενοι δυνητικοί δικαιούχοι προτρέπονται όπως πρώτα μελετήσουν προσεκτικά τις πρόνοιες του Σχεδίου και της σχετικής Αίτησης πριν την επικοινωνία τους με το συμβουλευτικό οργανισμό Vangelis Eleftheriou & Co. Ltd. Η Πρόσκληση, το Σχέδιο, τα Παραρτήματα, καθώς και το Έντυπο της Αίτησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.