ΝΕΑ

100% επιτυχία στο Σχέδιο Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων

Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

Με ιδιαίτερη χαρά ενημερωθήκαμε την Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023, για την έγκριση όλων των αιτήσεων τις οποίες είχαμε ετοιμάσει και υποβάλει στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων.

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων τις οποίες υποβάλαμε στο πλαίσιο του σχεδίου χορηγιών, ανήλθε στις €457,667, με τις δαπάνες οι οποίες διεκδικήθηκαν και έτυχαν έγκρισης να περιλαμβανόταν την επέκταση κτιρίων, την αγορά μηχανημάτων, εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων και λογισμικών συστημάτων, το σχεδιασμό και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας, τον καταρτισμός μελετών κ.α.

Ευχαριστούμε όλες τις επιχειρήσεις για την εμπιστοσύνη ανάθεσης των αιτήσεών τους στον συμβουλευτικό οργανισμό Vangelis Eleftheriou & Co. Ltd.