ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Σε ισχύ μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Το Σχέδιο Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ ανδρών ηλικίας 18 έως 50 ετών και γυναικών ηλικίας 18 έως 55 ετών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στους τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών, του ηλεκτρονικού εμπορίου και του τουρισμού.

Σχέδιο Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα

Σε ισχύ μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021

Στόχος του σχεδίου είναι η υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σε ισχύ χωρίς να προσδιορίζεται η ημερομηνία τερματισμού

Το Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ως στόχο την προσφορά ευκαιριών σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας κάτω των 30 ετών, να εξασφαλίσουν κατάλληλη για τα προσόντα τους εργασία και να αποκτήσουν εργασιακή πείρα και εξειδικευμένες συμπληρωματικές γνώσεις και δεξιότητες.

Σχέδιο για δημιουργία και λειτουργία μικρών μονάδων για σκοπούς αυτοεργοδότησης ατόμων με αναπηρία

Σε ισχύ

Δικαιούχοι του σχεδίου είναι άτομα με σωματικές, αισθητηριακές, νοητικές ή άλλες αναπηρίες, οι οποίες προκαλούν ουσιώδη μείωση της δυνατότητας απασχόλησης στην αγορά εργασίας και επιτρέπουν την άσκηση μόνο περιορισμένου κύκλου βιοποριστικών επαγγελμάτων. Το Σχέδιο θα παρέχει χορηγία από € 8.543,01 σε άτομα των πιο πάνω κατηγοριών, τα οποία δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για αυτοεργοδότηση.

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

Αναμένεται επαναπροκήρυξη εντός Σεπτεμβρίου 2021

Το Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων, στην αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών καθώς και στην προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων

Το Σχέδιο έχει κλείσει

Το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της παροχής κινήτρων για την πρόσληψη ανέργων.

Τα κίνητρα αφορούν την επιδότηση μέρους του μισθολογικού κόστους του ατόμου που θα προσληφθεί.

Σχέδιο Κινήτρων για Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών

Το Σχέδιο έχει κλείσει

Το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων ηλικίας από 15 έως μέχρι 29 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι εγγεγραμμένοι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.