ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σύντομη περιγραφή

Το Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων, στην αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών καθώς και στην προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί εντός Σεπτεμβρίου 2021.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν, υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου) καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επενδυτική τους πρόταση θα αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/ κατάστημα.

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος με ανώτατο ύψος χορηγίας ανά επιχείρηση τις €25.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση και τις €20.000 για άλλες δραστηριότητες.

Επιλέξιμες δαπάνες σχεδίου

Το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων δύναται να καλύψει δαπάνες για εξοπλισμό, λογισμικά “off the shelf”, εξειδικευμένα λογισμικά συστήματα, προγράμματα & υπηρεσίες πληροφορικής καθώς και άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με συστήματα πληροφορικής.

» Εξοπλισμός (Routers, Firewalls, WAFs, Load Balancers), Εξυπηρετητών (Servers, Bladeservers), Δικτύων Αποθήκευσης (SAN), Gateways, Ups κ.α.

» Λογισμικό ‘off the shelf’ που παράγεται για τη μαζική αγορά

» Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες Πληροφορικής (π.χ. Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Human Resource Management, Business Process Management κ.α.)

» Άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζουνται άμεσα με το Σϋστημα Πληροφορικής