ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΜΕΧΡΙ 29 ΕΤΩΝ

Σύντομη περιγραφή

Το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων ηλικίας από 15 έως μέχρι 29 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι εγγεγραμμένοι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για δέκα μήνες (10) μήνες με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτουμένου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Η χορηγία θα παραχωρείται για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολούμενου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση. Η μέγιστη δυνατή επιχορήγηση ανέρχεται σε €8.600,00.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα ένταξης στο Σχέδιο Κινήτρων για Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 Ετών έχουν όλοι οι εργοδότες/επιχειρήσεις που:

» Βρίσκονται εγκατεστημένοι/ες και ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

» Είναι εγγεγραμμένοι/ες στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότες.

Αιτήσεις ένταξης στο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 γίνονται δεκτές από τις 23/10/2020. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι δέκα εκατομμύρια ευρώ (€10.000.000).