ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σύντομη περιγραφή

Το Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ως στόχο την προσφορά ευκαιριών σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας κάτω των 30 ετών να εξασφαλίσουν κατάλληλη για τα προσόντα τους εργασία και να αποκτήσουν εργασιακή πείρα και εξειδικευμένες συμπληρωματικές γνώσεις και δεξιότητες, και την αναβάθμιση της διεύθυνσης, βελτίωση της λειτουργίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων/οργανισμών σε όλους τους τομείς της οικονομίας μέσω της απασχόλησης και κατάρτισης προσοντούχων ατόμων και της στελέχωσής τους με απόφοιτους σε κατάλληλες θέσεις.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι για να επωφεληθούν από την ενίσχυση είναι επιχειρήσεις/οργανισμοί οι οποίες ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότες. Περαιτέρω, οι δικαιούχοι εργοδότες μπορούν να δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Το Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι σε ισχύ χωρίς να προσδιορίζεται η ημερομηνία τερματισμού του.

Επιλέξιμες δαπάνες και ένταση ενίσχυσης

Στις επιλέξιμες προς επιχορήγηση δαπάνες περιλαμβάνεται το κόστος καθοδηγητή και το κόστος προσωπικού του αποφοίτου (ακαθάριστος μισθός, υποχρεωτικές εισφορές εργοδότη κλπ.), και το κόστος αγοράς εκπαιδευτικών βοηθημάτων και αναλώσιμων υλικών (ανώτατο όριο το ποσό των €150 μηνιαίως).

Για εργοδότες που εφαρμόζουν πρόγραμμα, το Σχέδιο προβλέπει ένταση ενίσχυσης ύψους 80% για όλες τις επιχειρήσεις/οργανισμούς.

Η ΑνΑΔ καθορίζει ανώτατο ποσό επιχορήγησης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί η επιχορήγηση που υπολογίζεται με βάση την ένταση ενίσχυσης και τις επιλέξιμες δαπάνες. Το ποσό αυτό έχει καθορισθεί στα €1.100 μηνιαία για περίοδο έξι μηνών.

Σημαντικές προϋποθέσεις που αφορούν τον εργοδότη

» Η ΑνΑΔ καθορίζει το κατώτατο όριο ακαθάριστου μισθού που καταβάλλει ο εργοδότης κατά τη διάρκεια του προγράμματος στον απόφοιτο, στο ποσό των €950 μηνιαία.

» Ο χρόνος παραλαβής της αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο, είναι το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία εργοδότησης του απόφοιτου.

» Ο εργοδότης να επωμίζεται τεκμηριωμένα τις επιλέξιμες δαπάνες κατάρτισης, έναντι των οποίων αιτείται επιχορήγηση

» Η επιχείρηση να αποδέχεται τη συνέχιση της εργοδότησης του απόφοιτου για τουλάχιστον δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

» Ο εργοδότης να μην έχει προβεί σε μείωση του αριθμού των εργοδοτουμένων του στη θέση που θα απασχολήσει τον απόφοιτο, στην ίδια επαρχία, μέσα στους οκτώ (8) τελευταίους μήνες από την παραλαβή της αίτησης.

Σημαντικές προϋποθέσεις που αφορούν τον απόφοιτο

» Ο απόφοιτος να έχει συμπληρώσει με επιτυχία πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών και να είναι κάτοχος, κατ` ελάχιστον, διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης.

» Η ηλικία του απόφοιτου που θα ενταχθεί στο Σχέδιο, κατά την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο, να είναι κάτω των 30 ετών.

» Σε περίπτωση που ο απόφοιτος διαθέτει εργασιακή πείρα σχετική με τη θέση για την οποία προορίζεται, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ μηνών.

» Ο απόφοιτος να μην έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πρόγραμμα κατάρτισης για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο του παρόντος ή παρόμοιου Σχεδίου για στελέχωση επιχειρήσεων ή/και πρακτικής κατάρτισης στην εργασία με επιχορήγηση της ΑνΑΔ

Πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση

Αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία μας, παρέχουμε πρακτική υποστήριξη καθ’ όλη τη διαδικασία ένταξης στο σχέδιο.

Επικοινώνησε μαζί με τους εγκεκριμένους συμβούλους επιχειρήσεων του οργανισμού μας σχετικά με το Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.