ΝΕΑ

Έργο παροχής ευκαιριών σε νέους απόφοιτους νομικής

Εγκεκριμένοι Συμβούλοι Επιχειρήσεων, Κύπρος
Σκοπός του έργου παροχής ευκαιριών σε νέους πτυχιούχους νομικής που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα διευκολύνουν την προσπάθεια των νέων αποφοίτων Νομικής για πραγματοποίηση της άσκησης που προβλέπεται από τον περί Δικηγόρων Νόμο, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της εγγραφής στο Μητρώο των Δικηγόρων που τηρεί το Ανώτατο Δικαστήριο, καθώς και την πραγματοποίηση της εν λόγω άσκησης κατά αποτελεσματικό τρόπο.
Στο έργο μπορούν να συμμετάσχουν νέοι απόφοιτοι Νομικής οι οποίοι θα έχουν εξασφαλίσει Πιστοποιητικό Εγγραφής Ασκούμενου Δικηγόρου και ταυτόχρονα κατά το στάδιο έναρξης της άσκησης τους είναι μέχρι 29 ετών και βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η μέγιστη διάρκεια της άσκησης θα είναι κατά περίπτωση αυτή που κατ΄ ελάχιστον προβλέπεται στον περί Δικηγόρων Νόμο, όπως επίσης και η περίοδος υλοποίησής της.
Στους Ασκούμενους Δικηγόρους που θα συμμετάσχουν στο έργο θα τους καταβάλλεται για την περίοδο άσκησής τους, μηνιαίο επίδομα κατάρτισης ύψους εξακοσίων πενήντα ευρώ (€650), το οποίο θα καταβάλλεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο , ο οποίος και θα ασφαλίσει τους ασκούμενους δικηγόρους που θα συμμετέχουν στο έργο έναντι ευθύνης εργοδότη. Η καταβολή του επιδόματος δεν μπορεί να γίνεται για περίοδο μεγαλύτερη της μέγιστης διάρκειας της άσκησης.
Το έργο έχει διάρκεια εφαρμογής από 1 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021, με δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής του πέραν του 2021, με εντάξεις επιλέξιμων αποφοίτων των οποίων η πρακτική εξάσκηση θα αρχίζει το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Με πρόσφατη Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει εγκριθεί η χρονική επέκταση του έργου μέχρι εξάντλησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του εντός της διάρκειας της υφιστάμενης Προγραμματικής Περιόδου. Σημειώνεται ότι, ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα δώδεκα εκατομμύρια ευρώ (€12.000.000).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.