ΝΕΑ

Κρατική χορηγία για εισαγωγή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS

Εγκεκριμένοι Συμβούλοι Επιχειρήσεων, Κύπρος

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών με την εγκαθίδρυση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS, Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) και τον περί της Εκούσιας Συμμετοχής Οργανισμών σε Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου Νόμο του 2012 (Αρ. 10(Ι)/2012).Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγιών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς, όλων των οικονομικών τομέων που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν Σ.Π.Δ. σύμφωνα με το EMAS, το οποίο να στοχεύει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των επιχειρήσεων στο περιβάλλον, τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.Αίτηση δικαιούται να υποβάλει οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμός (δημόσιος, ημικρατικός,ή ιδιωτικός). Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων για το 2021 έχει οριστεί η 29η οκτωβρίου 2021.Το Σχέδιο στοχεύει στην επιχορήγηση του 70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση του Σ.Π.Δ. και για την επαλήθευση του συστήματος και επικύρωση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης.Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης για δαπάνες παροχής υπηρεσιών για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έχει οριστεί στις €2,000 ενώ για δαπάνες επαλήθευσης του ΣΠΔ και επικύρωσης της περιβαλλοντικής δήλωσης κατά EMAS φτάνει στα €500.