ΝΕΑ

Παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων σε δυο σχέδια χορηγιών

Παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων σε δυο σχέδια χορηγιών

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του Σχεδίου Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, παρατείνεται μέχρι την 1η Ιουλίου 2024 και ώρα 23.59 μμ. Λόγω των επιπρόσθετων εξοικονομήσεων που αναμένονται από την 1η Προκήρυξη, θα γίνουν αποδεκτές αιτήσεις για συνολικό προϋπολογισμό ύψους €7 εκατομμυρίων, ωστόσο το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του Σχεδίου Χορηγιών. Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση).

To Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training NEETs) συνδυασμένο με δίμηνη κατάρτιση» ανακοινώνει την παράταση της υποβολής αιτήσεων μέχρι 31/7/2024.