ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αξιοποιούμε τις πλέον διαδεδομένες και αποτελεσματικές μεθοδολογίες και πρακτικές αξιολόγησης, διαχείρισης και βελτίωσης της εταιρικής επίδοσης περιλαμβανομένων της προσέγγισης ‘Balanced Scorecard’, των εργαλείων της μεθοδολογίας ‘Six Sigma’ και πρακτικών λιτής επιχειρησιακής λειτουργίας (lean).

Συνοπτικά, η εμπλοκή των συμβούλων μας σε έργα βελτίωσης της απόδοσης επιχειρήσεων, περιλαμβάνει:

  • Καθορισμό των τμημάτων, διεργασιών ή/και λειτουργιών που χρίζουν βελτίωσης
  • Προσδιορισμό αντικειμενικών, μετρήσιμων και χρονικά δεσμευτικών στόχων της πρωτοβουλίας
  • Αποτύπωση του τρόπου εκτέλεσης των διεργασιών και διαδικασιών
  • Αξιολόγηση της επίδοσης και ανάλυση των δεδομένων που έχουν καταγραφεί
  • Εντοπισμό των περιοχών οι οποίες χρίζουν τροποποίησης
  • Σχεδιασμό και εφαρμογή των κατάλληλων δράσεων βελτιστοποίησης
  • Επαναξιολόγηση της επίδοσης και σύγκριση με τους καθορισμένους στόχους
  • Έλεγχος της προσέγγισης με σκοπό τη διατήρηση και συνεχή βελτίωση της επίδοσης