ΝΕΑ

Προκήρυξη Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών για τη δημιουργία νέων ή την επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας

ΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ Ή ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, απευθύνoυν 2η Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, για το νέο «Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τη δημιουργία νέων ή την επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021 -2026» και καλούν τους ενδιαφερόμενους Φορείς (ΜΚΟ / ΑΤΑ, καθώς και οι συμπράξεις αυτών) όπως υποβάλουν Αιτήσεις.

Το Σχέδιο, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων, επικεντρώνεται στη Δημιουργία νέων ή αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων Πολυδύναμων Κέντρων για Παιδιά (δηλ. βρεφοπαιδοκομικών σταθμών και Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών για παιδιά ηλικίας 0-4 χρ. & 6-13 χρ.), καθώς και Κέντρων Φροντίδας Παιδιών (δηλ. βρεφοπαιδοκομικών σταθμών, για τις ηλικίες 0-4χρ.), σύμφωνα και με αντίστοιχες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος.

Η δυνατότητα επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% της δαπάνης του Έργου, με μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανά Έργο τις €500.000. Καταληκτική ημερομηνία στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του παρόντος Σχεδίου ορίζεται η 30/09/2024.

Σύνοψη του Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τη δημιουργία νέων ή την επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας είναι διαθέσιμη εδώ.