ΝΕΑ

Προκήρυξη Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση Οινοποιητικών Επιχειρήσεων

Προκήρυξη Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση Οινοποιητικών Επιχειρήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΣΑ 2
«Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία – σε εξοπλισμό επεξεργασίας και υποδομές οινοποιίας – σε δομές και εργαλεία οινικής εμπορίας»

To Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) και το Υπουργείο Ενεργείας, Εμπορίου & Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνουν προκήρυξη της Παρέμβασης ΕΠΣΑ 2.

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι υφιστάμενες και νέες οινοποιητικές επιχειρήσεις που παράγουν ή διαθέτουν στο εμπόριο τα προϊόντα που αναφέρονται στο μέρος ΙΙ του Παραρτήματος VΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών ή διεπαγγελματικές οργανώσεις και εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Δικαιούχων Α : Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των ΜΜΕ όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και αριθμό 2003/261/Ε.

Κατηγορία Δικαιούχων Β : Επιχειρήσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από το άρθρο 2 (1) της εν λόγω Σύστασης, οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατηγορία Δικαιούχων Γ: Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ανώτατο ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών για την κατηγορία Δικαιούχων Α, στο 20% των επιλέξιμων δαπανών για την κατηγορία Δικαιούχων Β και στο 15% των επιλέξιμων δαπανών για την κατηγορία Δικαιούχων Γ και το ανώτατο ποσό χορηγίας ανέρχεται στις €200.000 για όλες τις κατηγορίες Δικαιούχων.

Η Παρέμβαση χρηματοδοτείται 100% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και περιλαμβάνεται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027. Για την παρούσα προκήρυξη κατανέμεται ποσό ύψους €3.014.000.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής θα αρχίσει την 7η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. και αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2024 και ώρα 23:59 μ.μ.

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται με βάση την ημερομηνία υποβολής τους. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των αιτήσεων παραμείνει αδιάθετο ποσό, το μέγιστο ποσό χορηγίας θα δύναται να διαφοροποιηθεί προς τα πάνω, με βάση τη σειρά υποβολής της κάθε αίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την Παρέμβαση ΕΠΣΑ 2, είναι διαθέσιμες εδώ.