Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

Το Σχέδιο θα προκηρυχθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου 2022

Σκοπός, ένταση και δικαιούχοι

Το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων στοχεύει στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων, στην αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών καθώς και στην προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Ο προϋπολογισμός της πρώτης πρόσκλησης του σχεδίου ανέρχεται στα €10 εκατομμύρια. Το ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού κάθε πρότασης θα ανέρχεται στις €100,000 και το ελάχιστο στις €5,000. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης (χορηγία) αναμένεται στο 50%  του συνολικού εγκεκριμένου / επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης, ενώ για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές το ποσοστό χορηγίας αναμένεται στο 60%.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων έχουν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου) καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επενδυτική τους πρόταση θα αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/ κατάστημα.

 • Η μεταφορά λειτουργιών της επιχείρησης από έντυπη μορφή (χαρτί) σε ηλεκτρονική (υπολογιστές)
 • Η μείωση της επέμβασης του ανθρώπου στην μεταφορά πληροφοριών από ένα ηλεκτρονικό σύστημα σε άλλο
 • Η ενσωμάτωση των υπολογιστών στις λειτουργίες της επιχείρησης ώστε να αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση ορισμένων λειτουργιών
 • Η βελτίωση των διαδικασιών ώστε να βελτιστοποιηθεί η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής.

Επιλέξιμες δαπάνες σχεδίου

Το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων δύναται να καλύψει δαπάνες για εξοπλισμό, λογισμικά “off the shelf”, εξειδικευμένα λογισμικά συστήματα, προγράμματα & υπηρεσίες πληροφορικής καθώς και άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με συστήματα πληροφορικής.

 • Εξοπλισμό (Routers, Firewalls, WAFs, Load Balancers, κ.α.), Εξυπηρετητές (Servers, Bladeservers), Δίκτυα Αποθήκευσης (SAN), Gateways, UPS κ.α.
 • Λογισμικό ‘off the shelf’ που παράγεται για τη μαζική αγορά
 • Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες Πληροφορικής όπως Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), Human Resources Management System, Business Intelligence (BI), Business Process Management (BPM), Document Management System (DMS),  Ηλεκτρονικό Κατάστημα,  Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-Invoicing), Data Analytics
 • Άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζουνται άμεσα με το Σύστημα Πληροφορικής όπως ψηφιακή διαφήμιση/ προώθηση (digital marketing), παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), δημιουργία βίντεο για παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, δαπάνες συμβούλων κ.α.

Πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση

Κατά το στάδιο υποβολής αίτησης ένταξης στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων 2022, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Τη συμπλήρωση ή αναβάθμιση του προφίλ των αιτητών στην κυβερνητική διαδικτυακή δίοδο ‘Αριάδνη’
 • Την ετοιμασία και υποβολή της αίτησης ένταξης στο Σχέδιο
 • Την καθοδήγηση των αιτητών στη συγκέντρωση των απαραίτητων παραστατικών, βεβαιώσεων και προσφορών
 • Τη διαχείριση της επικοινωνίας με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας μέχρι την εξασφάλιση τελικής απόφασης

Επικοινώνησε μαζί με τους εγκεκριμένους συμβούλους επιχειρήσεων του οργανισμού μας σχετικά με το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων 2022.