Σχέδιο Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων σε Ύπαιθρο, Ορεινές και Απομακρυσμένες Περιοχές για τον Εκσυγχρονισμό και την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Τουριστικού Προϊόντος

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 01 Δεκεμβρίου 2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Στόχος, σκοπός και φιλοσοφία του Σχεδίου

Στόχος του Σχεδίου είναι η αναβάθμιση των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων που ρυθμίζονται από τον Περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο, σε ύπαιθρο, ορεινά και σε απομακρυσμένες περιοχές, για εκσυγχρονισμό και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος μέσω της ανάπτυξης και προώθησης εξειδικευμένων μορφών τουρισμού, μέσω της αναβάθμισης των υποδομών και μέσω του εκσυγχρονισμού υπηρεσιών με ψηφιακή αναβάθμιση.

Ευρύτερος σκοπός είναι η παροχή οικονομικής στήριξης σε μεγάλες, μεσαίες και μικρές μονάδες ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων οι οποίες βρίσκονται στην ύπαιθρο, στις ορεινές και σε απομακρυσμένες περιοχές της Κύπρου.

Η φιλοσοφία του Σχεδίου είναι ότι μπορεί να επιτευχθεί ολιστική αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός, εμπλουτισμός, και βελτίωση υπηρεσιών της κάθε μονάδας ώστε η παρέμβαση στο σύνολό της να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος.

Αιτητής του Σχεδίου είναι κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, το οποίο είναι ο επιχειρηματίας του ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος, ως καθορίζεται στις παραγράφους πιο κάτω.

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης σε προβληματικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C 249/01).

Αιτητές για τις ενισχύσεις βάσει του Κανονισμού ήσσονος σημασίας («de minimis»):

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι όλοι οι επιχειρηματίες (τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα) οι οποίοι διαχειρίζονται ξενοδοχεία ή τουριστικά καταλύματα των οποίων η προτεινόμενη επένδυση βρίσκεται σε περιοχή του Παραρτήματος 1:

 • είτε είχε κατάταξη σε ισχύ την 14 Μαρτίου 2019 για τη συγκεκριμένη επιχείρηση (Ξενοδοχείου ή του Τουριστικού Καταλύματος) από το Υφυπουργείο Τουρισμού (πρώην ΚΟΤ) και σε οποιαδήποτε Κατηγορία και Τάξη σύμφωνα με τις διατάξεις των «Περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων 1969-2014»,
 • είτε έχει σε ισχύ άδεια λειτουργίας και κατάταξη από το Υφυπουργείο Τουρισμού για λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης (Ξενοδοχείου ή Τουριστικού Καταλύματος) και σε οποιαδήποτε Κατηγορία και Τάξη, όπου εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των «Περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων του 2019-2022».

Αιτητές για τις ενισχύσεις βάσει του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία:

Επιπρόσθετα των όσων αναφέρονται πιο πάνω, ισχύουν τα εξής:

Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερ. 06/05/2003 και αρ. 2003/361/ΕΚ. Σύμφωνα με την πιο πάνω Σύσταση ως ΜμΕ, καθορίζεται η επιχείρηση η οποία:

 1. απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους, και
 2. έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα €50εκ., ή ετήσιο συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα €43εκ.

Για τις ενισχύσεις βάσει του Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis»):
Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης, ανεξαρτήτου μεγέθους επιχείρησης (Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη) είναι €200.000 ανά ενιαία επιχείρηση, ανά κυλιόμενη τριετία, τηρουμένων των προνοιών σώρευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis»).

Η επιχορήγηση καλύπτει ΟΛΕΣ τις Κατηγορίες Δαπανών που περιγράφονται πιο κάτω, και η ένταση της επιχορήγησης κυμαίνεται αναλόγως της γεωγραφικής περιοχής που δραστηριοποιείται ο Δικαιούχος:
1. Στις ορεινές, ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές (Παράρτημα 1), η ένταση της επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ.
2. Στις περιοχές υπαίθρου (Παράρτημα 1), η ένταση της επιχορήγησης ανέρχεται στο 65% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ.
3. Στις λοιπές περιοχές (Παράρτημα 1), η ένταση της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ.

Για τις ενισχύσεις βάσει του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία:
Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι μόνο οι Μικρές, περιλαμβανομένων και των πολύ μικρών, και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Δεν καθορίζεται ανώτατο ποσό επιχορήγησης, εντούτοις η ένταση της επιχορήγησης ανέρχεται στο:

 • Για τις Κατηγορίες Δαπανών ΚΕΔ.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση», ΚΕΔ.2 «Οικοδομικές, Ηλεκτρομηχανολογικές και Άλλες Εργασίες Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων, ειδικές εγκαταστάσεις και συστήματα», ΚΕΔ.3 «Κινητά Μηχανήματα, Επίπλωση και Εξοπλισμός» και ΚΕΔ.5 «Μικροεξοπλισμοί και Λινά»
  1. 20% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ, στην περίπτωση μικρών επιχειρήσεων·
  2. 10% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ, στην περίπτωση επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους.
 • Για την Κατηγορία Δαπάνης ΚΕΔ.4 «Αμοιβές Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων»
  1. 50% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ, στην περίπτωση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Διευκρινίζεται ότι το ύψος των επιλέξιμων δαπανών αυτής της Κατηγορίας Δαπάνης δεν δύναται να ξεπερνά το 5% ως προς τη συνολική προτεινόμενη επένδυση.

Επιλέξιμες είναι οι Παρεμβάσεις που εμπίπτουν στην επιλέξιμη κατηγορία και τάξη των δικαιούχων ξενοδοχείων ή τουριστικών καταλυμάτων και αφορούν:

ΚΕΔ 1: Ψηφιακή Αναβάθμιση: 

 • guest room/ restaurant management systems,
 • hospitality mobile applications,
 • συστήματα για self-check in, self-check out
 • έξυπνα συστήματα τηλεφωνίας,
 • Smart Τηλεοράσεις τουλάχιστον 42 ιντσών,
 • ενσύρματη σύνδεση διαδικτύου και ασύρματη δικτύωση WI-FI,
 • ηλεκτρονικοί υπολογιστές (πύργοι, οθόνες, πληκτρολόγια, εκτυπωτές, servers)
 • room keycard system, mobile keys, smart lock for lockers
 •  δημιουργία ή/και αναβάθμιση ιστοσελίδας σε τουλάχιστον Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, ανάπτυξης εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης και κόστος μετάφρασης σε ξένες γλώσσες
 • Μηχανογραφημένα ταμειακά συστήματα και συστήματα λήψης παραγγελιών (POS).
 • reservation system – accessibility platforms
 • USB socket στους τοίχους
 • E-menu, QR Codes
 • Lift card system / security
 • Συστήματα αυτοματοποίησης δωματίων (smart bedrooms)

ΚΕΔ.2 Οικοδομικές , Ηλεκτρομηχανολογικές και Άλλες Εργασίες Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων, ειδικές εγκαταστάσεις και συστήματα

Εργασίες νέων οικοδομών, δημιουργία νέων χώρων / υποδομών που αφορούν στον εμπλουτισμό των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, επεκτάσεων υφιστάμενων χώρων (περιλαμβανομένης της δημιουργίας νέων δωματίων / διαμερισμάτων για σκοπούς ΜΟΝΟ μετατροπής τουριστικού καταλύματος σε ξενοδοχείο, βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας – βλ. ενότητα 9.1.4) και ανακαίνιση / αναβάθμιση / εμπλουτισμό υφιστάμενων χώρων ή/ και ενεργειακής αναβάθμισης, για παράδειγμα:

 • Χωματουργικά – εκσκαφές
 • Αποξηλώσεις – απομάκρυνση
 • Οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν, οπλισμός, καλούπι)
 • Τοιχοποιία / ξηρά δόμηση
 • Μονώσεις (υγρομόνωση, ηχομόνωση)
 • Επιχρίσματα
 • Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων (τοποθέτηση) * Στις περιπτώσεις φυσικού ξύλου και μάρμαρου είναι αποδεκτή η συντήρηση για επαναφορά στην αρχική κατάσταση
 • Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων (αγορά)
 • Τοποθέτηση ειδών υγιεινής /αναμικτήρων και αξεσουάρ
 • Αγορά ειδών υγιεινής / αναμικτήρων και αξεσουάρ
 • Χρωματισμοί,
 • Ψευδοροφές
 • Εργασίες αλουμινίων (παράθυρα / θύρες, κάγκελα, γυάλινα παραπετάσματα )
 • Μεταλλικές εργασίες (στέγαστρα, κάγκελα, περιφράξεις)
 • Ξυλουργικές εργασίες (θύρες, πάγκοι και ερμάρια κουζίνας / νιπτήρων, ερμάρια ρούχων) * Στις περιπτώσεις θυρών φυσικού ξύλου είναι αποδεκτή η συντήρηση για επαναφορά στην αρχική κατάσταση
 • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (ηλεκτρολογικά, κλιματισμός, υδραυλικά, αποχετευτικά, εξαερισμός, πυρασφάλεια, φωτισμός/φωτιστικά)
 • Ανελκυστήρας
 • Εγκατάσταση πινακίδας στην πρόσοψη, η οποία να συνάδει με τον περιβάλλοντα χώρο.
 • Νέα στρώση, διαμόρφωση και οριοθέτηση χώρων στάθμευσης
 • Ειδικές Εγκαταστάσεις και Συστήματα (Συστήματα διαχείρισης νερού & αποβλήτων, σύστημα ανακύκλωση, σύστημα ποτίσματος / αυτοποτισμού, σύστημα μουσικής, κλειστό σύστημα παρακολούθησης CCTV, σύστημα ελέγχου ήχου και εικόνας)
 • Δαπάνες που να αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων κυκλικής οικονομίας (όπως προκύπτουν π.χ. από το Σχέδιο της ΟΕΒ στο ΣΑΑ για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις)

ΚΕΔ.3 Κινητά Μηχανήματα, Επίπλωση και Εξοπλισμός

 • Εξοπλισμός ΑμεΑ σε όλους τους χώρους που αναφέρονται στο 9.1.2
 • Εξοπλισμός δωματίων / διαμερισμάτων (κρεβάτια, ντιβάνια, στρώματα – ελάχιστου πάχους 30cm, κομοδίνα, καρέκλες, τραπέζια, πολυθρόνες, έπιπλα βεράντας κλπ)
 • Εξοπλισμός εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων μονάδας(καναπέδες, πολυθρόνες, τραπέζια, καρέκλες κλπ)
 • Εξοπλισμός εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων και κολυμβητικής δεξαμενής (τραπέζια , καρέκλες, ξαπλώστρες, ομπρέλες κλπ)
 • Εξοπλισμός μαγειρείων / μπαρ / χώρων σερβιρίσματος της μονάδας (π.χ. φούρνοι, , μαγειρικές εστίες, αποσμητήρες / απορροφητήρες, φούρνοι μικροκυμάτων, ψυγεία / mini bars, wine storage fridges, πλυντήρια, επιφάνειες ζεστού και κρύου σερβιρίσματος, ψυκτικοί θάλαμοι και άλλος ξενοδοχειακός εξοπλισμός)
 • Εξοπλισμός μαγειρείων διαμερισμάτων (π.χ. π.χ. φούρνοι, μαγειρικές εστίες, αποσμητήρες, ψυγεία)
 • Εξοπλισμός εσωτερικού ή/και εξωτερικού γυμναστηρίου
 • Εξοπλισμός συνεδριακού χώρου
 • Εξοπλισμός άλλων χώρων / αθλητικών υποδομών
 • Εξοπλισμός εσωτερικού η/και εξωτερικού χώρου ψυχαγωγίας / παιχνιδιού / παιχνίδια
 • Ανθώνες και Τοπιοτέχνηση

ΚΕΔ.4 Αμοιβές Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων (μέγιστο 5% ως προς τη συνολική προτεινόμενη επένδυση)

 • Αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Μελέτες εσωτερικών χώρων (interior design)
 • Μελέτες τοπιοτέχνησης
 • Μελέτες για επιχειρησιακό σχέδιο (business plan)
 • Μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)
 • Μελέτες πολιτικής μηχανικής

ΚΕΔ.5 Μικροεξοπλισμοί και Λινά με μέγιστο ποσό €400 ανά δωμάτιο / διαμέρισμα επιχείρησης (κατά μέσο όρο)

 • Μικροσυσκευές (βραστήρες, τοστιέρες, καφετιέρες)
 • Λινά (κλινοσκεπάσματα, σεντόνια, mattress topper [ελάχιστο πάχος 10cm], μαξιλάρια–πάπλωμα, πετσέτες, κουρτίνες, ρολά σκίασης, κουρτίνες συσκότισης, κλπ)
 • Είδη κουζίνας όπως ποτήρια, σερβίτσια, πιάτα
 • Dispensers τοίχου για π.χ. σαμπουάν / σαπούνι

ΚΕΔ.6 Δαπάνες που απορρέουν άμεσα από τους όρους της χρηματοδότησης από τον ΜΑΑ (π.χ. Δημοσιότητα, Διαφάνεια και Διάχυση)

 • Αφίσες
 • Πινακίδες

Προϋπολογισμός προκήρυξης και μέγιστο ποσό επιχορήγησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας προκήρυξης του Σχεδίου ανέρχεται σε €4.700.000. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 01/12/2023 και ώρα 12:00μμ ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται σύμφωνα με τη σειρά υποβολής τους στο Υφυπουργείο (First In – First Out). Επιπρόσθετα της παρούσης προκήρυξης για το 2023, προγραμματίζεται ισόποση προκήρυξη και το 2024.

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης, ανεξαρτήτου μεγέθους επιχείρησης (Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη) είναι €200.000 ανά ενιαία επιχείρηση, ανά κυλιόμενη τριετία, τηρουμένων των προνοιών σώρευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis»).

Πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση

Κατά το στάδιο υποβολής αίτησης ένταξης στο Σχέδιο Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων σε Ύπαιθρο, Ορεινές και Απομακρυσμένες Περιοχές για τον Εκσυγχρονισμό και την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Τουριστικού Προϊόντος, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Την ετοιμασία και υποβολή αίτησης ένταξης στο Σχέδιο
 • Τον καταρτισμό επιχειρηματικού πλάνου (business plan)
 • Την καθοδήγηση των αιτητών στη συγκέντρωση των απαραίτητων παραστατικών, βεβαιώσεων και προσφορών
 • Τη διαχείριση της επικοινωνίας με την αρμόδια αρχή του Προγράμματος μέχρι την εξασφάλιση τελικής απόφασης

Πριν από την εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως μελετήσετε προσεκτικά τον Οδηγό Σχεδίου.

Όλα τα έντυπα του Σχεδίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού.