ΝΕΑ

Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Χώρων Εστίασης – Αξιολόγηση αιτήσεων, καταβολή επιχορήγησης και άλλες σημαντικές πληροφορίες

Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Χώρων Εστίασης - Αξιολόγηση αιτήσεων, Καταβολή Επιχορήγησης και άλλες σημαντικές πληροφορίες

13.2 Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων και Διευκρινίσεις

Η αξιολόγηση κάθε Αίτησης γίνεται με την εξής διαδικασία:

 • 13.2.1 Η αξιολόγηση των Αιτήσεων διενεργείται από επιτροπή αξιολόγησης η οποία διορίζεται από το Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού. Οι αποφάσεις / εισηγήσεις της επιτροπής εγκρίνονται από το Γενικό Διευθυντή ως το αρμόδιο όργανο. Η εξέταση των Αιτήσεων θα γίνεται αυστηρά σύμφωνα με τη σειρά παραλαβής τους από το Υφυπουργείο (First In- First Out). Η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης προτάσεων διακόπτεται με την εξάντληση του διαθέσιμου κονδυλίου της Προκήρυξης.
 • 13.2.2 Άμεσα μετά την υποβολή της Αίτησης διενεργείται επιτόπια επιθεώρηση από αρμόδιο Λειτουργό του Υφυπουργείου για εξακρίβωση και φωτογράφιση της υφιστάμενης κατάστασης για την μετέπειτα επαλήθευση της εκτέλεσης των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Σημειώνεται ότι για καμία εργασία η οποία περιλαμβάνεται στην Αίτηση για επιχορήγηση και έχει ξεκινήσει πριν από την πραγματοποίηση της επιτόπιας επιθεώρησης που αναφέρεται πιο πάνω, δεν θα χρηματοδοτείται από το παρόν Σχέδιο.
 • 13.2.3 Για σκοπούς διαπίστωσης κατά πόσο πληρούνται όλοι ανεξάρτητα οι όροι και προϋποθέσεις του Σχεδίου, το Υφυπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει επιτόπιες επισκέψεις στην κάθε επιχείρηση.
  Μετά την υποβολή της Αίτησης δε θα επιτρέπεται η προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων, εκτός και εάν κατά τον έλεγχο προκύψει ανάγκη για εξασφάλιση περαιτέρω διευκρινίσεων ή / και συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο της Αίτησης ή / και των στοιχείων / εγγράφων που περιλήφθηκαν στην Αίτηση, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Σε τέτοια περίπτωση η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις οποίες ο Αιτητής οφείλει να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα του ζητηθούν. Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις κριθούν ανεπαρκείς ή και δεν υποβληθούν εντός της προθεσμίας που τέθηκε, τότε οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με βάση τα δεδομένα της Αίτησης ή θα απορρίπτονται και θα ενημερώνεται σχετικά ο Αιτητής.
 • 13.2.4 Το Υφυπουργείο, μετά την αξιολόγηση των στοιχείων που υποβλήθηκαν, θα απορρίπτει τις Αιτήσεις που δεν πληρούν σωρευτικά τις απαιτήσεις/ πρόνοιες του Σχεδίου.
 • 13.2.5 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, οι Αιτητές ενημερώνονται ηλεκτρονικά και με επιστολή για την απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της Αίτησής τους ή έγκρισης επιμέρους επιλέξιμων δαπανών για ένταξη στο Σχέδιο. Οι επιτυχόντες Αιτητές θα κληθούν για υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης

Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Αιτητή και δεν δεσμεύει την απόφαση του Υφυπουργείου Τουρισμού σχετικά με την έγκριση ή μη της Αίτησης.

14. Ενστάσεις

Αιτητές των οποίων οι Αιτήσεις ή μέρος των Αιτήσεων απορρίφθηκαν έχουν το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός είκοσι μία (21) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόρριψης. Η επιστολή για ένσταση θα πρέπει να αποστέλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή.

Στην επιστολή θα πρέπει να ζητείται επανεξέταση της Αίτησης παραθέτοντας, με σαφήνεια, τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους πιστεύεται ότι η επενδυτική πρόταση ή μέρος της δεν έπρεπε να απορριφθεί.

Οι εν λόγω ενστάσεις εφόσον δεν αφορούν πρόδηλα σφάλματα (σε τέτοιες περιπτώσεις τα πρόδηλα σφάλματα θα διορθώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία) θα εξετάζονται από Επιτροπή του Υφυπουργείου, η οποία θα ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Γενικό Διευθυντή. Στην Επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων δεν θα συμμετέχει κανένας Λειτουργός που αποτέλεσε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης για το συγκεκριμένο Σχέδιο. Σκοπός της Επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων είναι να διασφαλίσει ότι η Αίτηση έτυχε ίσης και δίκαιης μεταχείρισης από την Επιτροπή Αξιολόγησης και το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Σε περίπτωση που ο Αιτητής επιθυμεί να προσβάλει τυχόν απόφαση απόρριψης της έντασης, διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο εντός προθεσμίας εβδομήντα πέντε (75) ημερών, που ξεκινά από την επόμενη μέρα από την ημερομηνία που περιήλθε σε γνώση του η ενημέρωση για την απόρριψη της ένστασης από την Επιτροπή Ενστάσεων, βάσει του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου του 2015 (Ν. 131(Ι)/2015) και του Άρθρου 146 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

15. Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης (ΣΧΔ)

Εντός δυο (2) βδομάδων από την επιστολή έγκρισης, θα υπογράφεται Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης μεταξύ των δικαιούχων που θα ενταχθούν στο Σχέδιο και του Υφυπουργείου Τουρισμού, με την οποία έκαστο μέρος θα αναλαμβάνει τις σχετικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, βάσει των όρων του παρόντος Σχεδίου, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ και από το ΣΑΑ Κύπρου.

Κατά την υπογραφή, να προσκομίζονται τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη ΣΔΧ, καθώς επίσης χαρτόσημα ανάλογα του εγκεκριμένου ποσού επιχορήγησης, για τη χαρτοσήμανση της ΣΔΧ. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, αποδεικτικών ή και στοιχείων, η Συμφωνία Χρηματοδότησης δεν υπογράφεται.

16. Καταβολή Επιχορήγησης

 • Υπάρχει η δυνατότητα καταβολής προκαταβολής χωρίς την υποχρέωση υποβολής τραπεζικής εγγύησης (άνευ εγγυητικής) που θα καλύπτει μέχρι 20% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης (χορηγίας). Για την πληρωμή της προκαταβολής δεν είναι απαραίτητη η διενέργεια δαπανών, απαιτείται όμως η υποβολή γραπτού αιτήματος από τον Δικαιούχο (Παράρτημα 15), το οποίο υποβάλλεται μετά την υπογραφή της ΣΔΧ.
 • Υπάρχει η δυνατότητα καταβολής μίας ενδιάμεσης δόσης Χορηγίας, αφαιρούμενης τυχόν προκαταβολής, επί του 60% της συνολικής δαπάνης (χορηγίας). , Για την πληρωμή της ενδιάμεσης δόσης είναι απαραίτητη η διενέργεια 60% των δαπανών του πιστοποιημένου επιλέξιμου προϋπολογισμού έργου, κατόπιν υποβολής της σχετικής έκθεσης επαλήθευσης του λειτουργού του Υφυπουργείου, και της υποβολής των σχετικών τιμολογίων και αποδείξεων είσπραξης ως περιγράφεται στην Παράγραφο 17.
 • Η τελική δόση θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση της προτεινόμενης επένδυσης, αφαιρούμενης τυχόν προκαταβολής και ενδιάμεσης δόσης, το ποσό της οποίας θα αντιστοιχεί στο υπόλοιπο πιστοποιημένο επιλέξιμο προϋπολογισμό έργου, κατόπιν υποβολής της σχετικής έκθεσης ολοκλήρωσης του αρμόδιου Λειτουργού του Υφυπουργείου, και της υποβολής των σχετικών τιμολογίων και αποδείξεων είσπραξης ως περιγράφεται πιο κάτω στο 17. Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων / εργασιών ο δικαιούχος θα πρέπει να ενημερώσει το Υφυπουργείο προς τούτο, για διευθέτηση επιθεώρησης εκτέλεσης των εργασιών από αρμόδιο Λειτουργό του Υφυπουργείου.

Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση του έργου θεωρείται όταν σωρευτικά ικανοποιούνται όλα τα πιο κάτω:

 • (ι) Η «Συνολική Επιλέξιμη Δαπάνη» είτε λόγω εξασφάλισης καλύτερων τιμών, είτε λόγω μη ολοκλήρωσης του Συνόλου της Επένδυσης είτε λόγω άλλων αλλαγών εξακολουθεί να είναι τουλάχιστο το 80% της Συνολικής Επιλέξιμης Δαπάνης που αναφέρεται στην ΣΔΧ.
 • (ιι) Το έργο τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία.

Το ποσό της επιχορήγησης θα καταβάλλεται στον Δικαιούχο κατόπιν υποβολής σχετικού «Αιτήματος Καταβολής Χορηγίας» συνοδευόμενο με όλα τα απαιτούμενα παραστατικά και έγγραφα όπως περιγράφονται στην Παράγραφο 17.1 πιο κάτω και νοουμένου ότι το αίτημα θα τύχει ελέγχου, τεκμηρίωσης και επαλήθευσης όσον αφορά στην υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, και κριθεί τούτο επιλέξιμο προς πληρωμή.

17. Όροι και Προϋποθέσεις για τα Δικαιολογητικά και την Καταβολή Χορηγίας

Υποβολή Αίτησης Πληρωμής και Δικαιολογητικά

 • 17.1 Ο κάθε ενδιαφερόμενος καλείται όπως υποβάλει τη σχετική Αίτηση Πληρωμής δια χειρός ή με υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier services), με παράδοση, στη διεύθυνση Υφυπουργείο Τουρισμού, Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία, υπόψη κας Κούλλας Χ’’Χρυσάνθου, Ισόγειο με την ένδειξη «Αίτηση στο Σχέδιο Χορηγιών Αναβάθμισης Κέντρων Αναψυχής – Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». Το έντυπο Αίτησης που θα υποβληθεί, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά.
 • 17.2 Για τις δαπάνες απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα πρωτότυπα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών ή πιστό αντίγραφο υπογραμμένο από τον προμηθευτή και οι αποδείξεις εξόφλησής τους. Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτό να προσκομιστούν τα εν λόγω παραστατικά, να προσκομίζονται τα αντίγραφα των τιμολογίων συνοδευόμενα με την Υπεύθυνη Δήλωση Αυθεντικότητας (Παράρτημα 12) σφραγισμένη και υπογραμμένη από τον προμηθευτή ή / και οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία για επιβεβαίωση της αυθεντικότητας / γνησιότητας των εγγράφων.
  Τιμολόγια που θα εκδίδονται από κυπριακές επιχειρήσεις – προμηθευτές εξοπλισμού και προσφοράς συστημάτων/λογισμικών/υπηρεσιών που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Φ.Π.Α. δεν θα γίνονται αποδεκτά.
 • 17.3 Επισημαίνεται ότι με την ολοκλήρωση του τελικού ελέγχου τεκμηρίωσης των Αιτημάτων Καταβολής Χορηγίας του Δικαιούχου θα ισχύουν:

(α) τα τιμολόγια ανά εργολάβο, υπεργολάβο, προμηθευτή , μελετητή που είναι χαμηλότερης αξίας από το τελικό αντίστοιχο τεκμηριωμένο ποσό Φυσικού Αντικειμένου του έργου, θα θεωρούνται στο σύνολο τους επιλέξιμα προς πληρωμή νοουμένου ότι τεκμηριώνεται η εξόφληση τους

β) σε περίπτωση που τα τιμολόγια είναι μεγαλύτερης αξίας από το τελικό αντίστοιχο τεκμηριωμένο ποσό Φυσικού Αντικειμένου του έργου θα θεωρούνται επιλέξιμα προς πληρωμή τιμολόγια αξίας μέχρι του εν λόγω τεκμηριωμένου ποσού νοουμένου ότι έχουν εξοφληθεί.

Διευκρινίζεται ότι ο Δικαιούχος έχει μεν το δικαίωμα να αλλάξει προμηθευτή, υπεργολάβο κλπ, αλλά το αρχικό ποσό που αναφέρεται στην ΣΔΧ του είναι δεσμευτικό και θα λαμβάνεται υπόψη κατά το στάδιο του τελικού ελέγχου τεκμηρίωσης Αιτήματος Καταβολής Χορηγίας.

 • 17.4 Όλα τα τιμολόγια θα πρέπει να εξοφλούνται με επιταγή του Δικαιούχου (της συμβαλλόμενης επιχείρησης) ή με την πιστωτική του κάρτα ή μέσω τράπεζας (μεταφορά από τον λογαριασμό της επιχείρησης στον λογαριασμό του προμηθευτή) νοουμένου ότι τεκμηριώνεται με σχετικά παραστατικά όπως:
  Κατάσταση λογαριασμού από την Τράπεζα (Bank Statement) του Δικαιούχου, στην οποία να αναγράφονται οι αριθμοί των επιταγών, οι μεταφορές μέσω τράπεζας (bank transfer) και οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα, με τις οποίες έγινε η πληρωμή/ εξόφληση των τιμολογίων.
  Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο αριθμός της επιταγής στην απόδειξη πληρωμής με την οποία έγινε η πληρωμή/ εξόφληση του τιμολογίου, απαιτείται η υποβολή αντιγράφου της επιταγής κατάλληλα σφραγισμένης από την Τράπεζα, καθώς και αναλυτική κατάσταση της μερίδας του δικαιούχου από τον προμηθευτή [για τιμολόγια επί πιστώσει (credit invoice)].
  Διευκρινίζεται ότι πληρωμές σε μετρητά δεν γίνονται αποδεκτές για σκοπούς Χορηγίας, καθώς δεν υπάρχει ικανοποιητική τεκμηρίωση και διαδρομή ελέγχου.
 • 17.5 Τονίζεται ότι, τιμολόγια με ημερομηνία, είτε ΠΡΙΝ από την υποβολή της Αίτησης, είτε ΠΡΙΝ από την πραγματοποίηση της «Επιτόπιας Επιθεώρησης», ως αυτά ορίζονται πιο πάνω και στην Παράγραφο 13.2.2, έστω και εάν η εργασία πραγματοποιήθηκε ΜΕΤΑ την Υποβολή της Αίτησης (δηλαδή στο μεσοδιάστημα μεταξύ υποβολής της Αίτησης και Επιτόπιας Επιθεώρησης), θα απορρίπτονται. Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη πρόνοια δεν ισχύει για τις αμοιβές συμβούλων και εμπειρογνωμόνων που καταβλήθηκαν είτε πριν από την υποβολή της αίτησης, είτε πριν από την πραγματοποίηση της «Επιτόπιας Επιθεώρησης», και αφορούσαν μελέτες για ετοιμασία αίτησης ένταξης στο Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Χώρων Εστίασης, εσωτερικής διακόσμησης χώρων (interior design) και τοπιοτέχνησης. 
 • 17.6 Μετά την υποβολή της Αίτησης Πληρωμής δε θα επιτρέπεται η προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων, εκτός και εάν κατά τον έλεγχο προκύψει ανάγκη για εξασφάλιση περαιτέρω διευκρινίσεων ή / και συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο της Αίτησης Πληρωμής ή / και των στοιχείων / εγγράφων που περιλήφθηκαν στην Αίτηση Πληρωμής, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Σε τέτοια περίπτωση η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις οποίες ο Αιτητής οφείλει να προσκομίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα του ζητηθούν. Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις κριθούν ανεπαρκείς ή και δεν υποβληθούν εντός της προθεσμίας που τέθηκε, τότε οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με βάση τα δεδομένα της Αίτησης ή θα απορρίπτονται και θα ενημερώνεται σχετικά ο Αιτητής.
 • 17.7 Για την παραχώρηση της δικαιούμενης Χορηγίας ο Δικαιούχος θα πρέπει να έχει διευθετήσει τις υποχρεώσεις του με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα Φορολογίας [Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και Φόρος Εισοδήματος]. Σημειώνεται ότι, με βάση τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο του 2014, (Ν. 38(Ι)/2014), άρθρο 13 «Συμψηφισμός Εσόδων και Εξόδων», ο Γενικός Λογιστής, δύναται κατά την κρίση του, κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο να αποκόπτει οφειλόμενα ποσά προς οποιοδήποτε οικονομικό φορέα ή άλλο ειδικό.
 • 17.8 Δικαιούχοι που έτυχαν οποιασδήποτε Χορηγίας / επιδότησης από άλλο Σχέδιο για τις ίδιες δαπάνες, δεν δικαιούνται να υποβάλουν Αίτηση ή να λάβουν επιχορήγηση βάσει του παρόντος Σχεδίου.
 • 17.9 Δεν απαιτείται η προσκόμιση του εντύπου FIMAS σε περίπτωση προσκόμισης εγγράφου έγκρισης δανείου από την τράπεζα, αν σε αυτό καθορίζεται υποχρέωση καταβολής της Χορηγίας σε συγκεκριμένο λογαριασμό, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στο Παράρτημα 16.

18. Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Οι Δικαιούχοι οφείλουν να εκτελούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης (ΣΔΧ) και να τηρούν όλες τις πρόνοιες. Οι Δικαιούχοι οφείλουν μεταξύ άλλων:

18.1 Δημοσιότητα

 • i. Αναγνώριση / προβολή της χρηματοδότησης από την ΕΕ σε όλα τα έγγραφα και πληροφοριακό υλικό που προορίζεται για το κοινό ή τους συμμετέχοντες, με την ορθή χρήση του λογότυπου της σχετικής χρηματοδότησης από ΕΕ. Το εν λόγω λογότυπο διατίθεται σε όλες τις απαιτούμενες για σκοπούς δημοσιότητας μορφές και χρωματισμούς στον ακόλουθο σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
  https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/ (NextGenerationEU), καθώς και στην κυπριακή ιστοσελίδα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (www.cyprus-tomorrow.gov.cy, ενότητα: Πολυμέσα / Λογότυπα). Εκτός από το συγκεκριμένο έμβλημα, καμία άλλη οπτική ταυτότητα ή λογότυπο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τονίσει την υποστήριξη της ΕΕ. Σε ότι αφορά την ορθή χρήση του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικές κατευθυντήριες γραμμές προς τους αποδέκτες της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχονται πρόσθετα μέσω του εγχειριδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_el.pdf. Στην ιστοσελίδα του Σχεδίου διατίθεται παράλληλα το λογότυπο του ΣΑΑ Κύπρου (Κύπρος_το αύριο), το οποίο επίσης θα πρέπει να προβάλλεται από τους αποδέκτες χρηματοδότησης μέσω του ΣΑΑ (είτε μέσω δημοσίων συμβάσεων ή μέσω Σχεδίων Χορηγιών).
  Μαζί με τα λογότυπα της ΕΕ, και του ΣΑΑ Κύπρου, δύναται να προβάλλονται επίσης:
  • Ο θυρεός της Κυπριακής Δημοκρατίας ο οποίος διατίθεται στην ιστοσελίδα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
  • Το λογότυπο του αποδέκτη της ενίσχυσης (π.χ. τελικοί αποδέκτες Σχεδίων Χορηγιών).
  Σημειώνεται ότι, όταν εμφανίζεται σε συνδυασμό με άλλο λογότυπο, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εμφανίζεται τουλάχιστον τόσο εμφανώς και ορατά όσο τα άλλα λογότυπα. Το έμβλημα πρέπει να παραμένει διακριτό και ξεχωριστό και δεν μπορεί να τροποποιηθεί προσθέτοντας άλλα οπτικά σήματα ή κείμενο.
 • ii. Προβολή του έργου στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου και στις σελίδες του, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) παρέχοντας σύντομη περιγραφή του έργου και τονίζοντας τη στήριξη που λαμβάνει από την ΕΕ (με τη χρήση του λογότυπου σε περίοπτη θέση). Η περιγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει τους βασικούς στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
 • iii. Τοποθέτηση αφίσας ελάχιστου μεγέθους Α3 ή ισοδύναμης ηλεκτρονικής εικόνας σε τοποθεσία που είναι εύκολα ορατή στο κοινό. Η αφίσα θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το έργο και να επισημαίνει τη στήριξη από την ΕΕ (με τη χρήση του λογότυπου της χρηματοδότησης της ΕΕ). Το εν λόγω μέτρο προτείνεται όπως τηρείται, όπου αυτό είναι εφικτό και από αποδέκτες που είναι φυσικά πρόσωπα.
 • iv. Το λογότυπο θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης (π.χ. οδηγούς, ανακοινώσεις τύπου, προσκλήσεις, έγγραφα προσφοράς, παρουσιάσεις, πληροφοριακό υλικό, διαφημίσεις, ιστοσελίδες, ΜΚΔ κλπ).
 • v. Τέλος, σημειώνεται ότι στοιχεία των αποδεκτών ενίσχυσης από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ύψους των σωρευτικών καταβληθέντων σε αυτούς πόρους από τον ΜΑΑ, δύναται να δημοσιοποιούνται από τις αρμόδιες Αρχές στα πλαίσια συμμόρφωσης των Κρατών Μελών με τις περί διαφάνειας υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

18.2 Τήρηση Αρχείου και Αποδοχή Ελέγχων

 • i. Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, οι αποδέκτες της ενίσχυσης τηρούν αρχεία, δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα, σε σχέση με τη χρηματοδότηση που λαμβάνουν από το παρόν Σχέδιο, περιλαμβανομένων αρχείων και εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, για περίοδο πέντε (5) ετών, από την καταβολή της τελευταίας πληρωμής / εξόφληση Χορηγίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Η περίοδος αυτή περιορίζεται σε τρία (3) έτη όταν η συνολική Χορηγία αφορά ποσό μικρότερο ή ίσο των €60,000.
 • ii. Σύμφωνα με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο περιβάλλον, οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρούν συγκεκριμένα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου:
   • Αντίγραφο δελτίου παραλαβής των μεταφορέων / μονάδων επεξεργασίας Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ) ή/και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΕΕ) ή/ και Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (Μπαταρίες) ή/ και λοιπών επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων, οι οποίοι είναι αδειοδοτημένοι διαχειριστές (όπου εφαρμόζεται)
   • Βεβαίωση Επαγγελματικού Εξοπλισμού (Παράρτημα 10Α), υπογεγραμμένη από τον Προμηθευτή του επαγγελματικού εξοπλισμού (όπου εφαρμόζεται – στην περίπτωση αντικατάστασης παλαιού/ ενεργοβόρου εξοπλισμού)
   • Βεβαίωση Κλιματιστικού (Παράρτημα 10Β), υπογεγραμμένη από τον Προμηθευτή/ Εγκαταστάτη κλιματιστικών (όπου εφαρμόζεται – στην περίπτωση αντικατάστασης παλιών/ ενεργοβόρων κλιματιστικών)
   • Αντίγραφο τιμολογίων αγοράς ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εξοπλισμού της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), συσκευής ή εξοπλισμού που καταναλώνει νερό, λέβητα βιομάζας στο όνομα του δικαιούχου, όπου να δηλώνεται το μοντέλο του εξοπλισμού και σχετικό αντίγραφο ετικέτας της ενεργειακής σήμανσης του εξοπλισμού (όπου εφαρμόζεται)
   • Αντίγραφο πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου (όπου εφαρμόζεται)
   • Χάρτες όπου να παρουσιάζεται η ακριβής τοποθεσία της επένδυσης σε σχέση με ευάλωτες σε πλημμύρες περιοχές, οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και προστατευόμενες περιοχές (δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, τόποι «Παγκόσμιας Κληρονομιάς» της UNESCO, βασικές περιοχές βιοποικιλότητας και Προστατευόμενες Περιοχές, όπως προβλέπονται στον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο (Ν. 90/1972), κρατικά δάση, και γεωργικές εκτάσεις υψηλής φυσικής αξίας (ΥΦΑ)
 • iii. Πρόσθετα, οι αποδέκτες της ενίσχυσης θα πρέπει να επιτρέπουν επιτόπιες επαληθεύσεις από τον Φορέα Υλοποίησης (Υφυπουργείο Τουρισμού) ή/ και από άλλες αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το σύνολο της επένδυσης που επιδοτήθηκε, ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο αυτές συνάδουν με τις σχετικές πρόνοιες του Σχεδίου. Οι αποδέκτες υποχρεούνται να παρέχουν σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και/ ή αρμόδιους Λειτουργούς του Φορέα Υλοποίησης ή/ και άλλων αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες τις αναγκαίες
  εξηγήσεις, στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση της παρεχόμενης Χορηγίας.
 • iv. Τέλος, σημειώνεται ότι στοιχεία των αποδεκτών ενίσχυσης από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ύψους των σωρευτικών καταβληθέντων σε αυτούς πόρους από τον ΜΑΑ, δύναται να δημοσιοποιούνται από τις αρμόδιες Αρχές στα πλαίσια συμμόρφωσης των Κρατών Μελών με τις περί διαφάνειας υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

18.3 Διατήρηση της Επένδυσης

 • i. Διατήρηση για τουλάχιστον τρια (3) έτη από την τελική πληρωμή στο Δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, της επένδυσης στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση.
 • ii. Αυτό δεν εμποδίζει την αντικατάσταση εξοπλισμού που κατέστη παρωχημένος ή υπέστη βλάβες κατά την περίοδο αυτή εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στην περιοχή κατά την ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο.

18.4 Τήρηση των Χρονοδιαγραμμάτων

Ως προθεσμία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου και δαπανών που θα εγκριθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται η 30η Ιουνίου 2024. Η εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου γίνεται σύμφωνα με την έγκριση και εντός του τεθέντος χρονοδιαγράμματος και προθεσμίας όπως ορίζονται στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που η εγκεκριμένη Επένδυση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος που καθορίστηκε, είναι δυνατόν να δοθεί παράταση που δεν ξεπερνά τους 3 μήνες, μετά από σχετική εξέταση από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Σε περίπτωση μη υλοποίησης του έργου μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στη ΣΔΧ ή εντός τυχόν εγκριθείσας παράτασης, σε βαθμό που το έργο δεν είναι σε παραγωγική λειτουργία, τότε ακολουθούνται οι διαδικασίες απένταξης από το Σχέδιο και επιστροφής του ποσού τυχόν καταβληθείσας Χορηγίας προσαυξημένο με τόκο6.

18.5 Τήρηση της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο περιβάλλον

Υποχρέωση τήρησης όλων των περιβαλλοντικών νομοθεσιών και της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο περιβάλλον, κατά την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τις ρήτρες και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα 9, και λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων στην Παράγραφο 18.2 πιο πάνω.

19. Αποκλεισμοί και Κυρώσεις

Η Αίτηση δύναται να απορριφθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αν διαπιστωθεί ότι ο Αιτητής είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων και παραστατικών για την παροχή πληροφοριών ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών και των στοιχείων που απαιτούνται κατά την υποβολή της Αίτησής.

Εάν διαπιστωθεί η υποβολή ψευδούς δήλωσης ή στοιχείων και πληροφοριών πριν ή / και μετά την παραχώρηση Χορηγίας, η Αίτηση της συγκεκριμένης επιχείρησης απορρίπτεται και απαιτείται η επιστροφή τυχόν καταβληθείσας Χορηγίας προσαυξημένης με τόκο.

Σε περίπτωση ο Αιτητής δεν ολοκληρώσει το Έργο (βλ. επεξήγηση της ολοκλήρωσης έργου στην Παράγραφο 16), ο Αιτητής θα πρέπει να επιστρέψει τυχόν καταβληθείσα Χορηγία προσαυξημένης με τόκο7. Σε διαφορετική περίπτωση, το Υφυπουργείο Τουρισμού θα λάβει τα δέουσα δικαστικά μέτρα εναντίον του. Επίσης, δυνατόν να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα εναντίον της επιχείρησης, όπως ο αποκλεισμός της από όλα τα Σχέδια Επιχορηγήσεων ή / και η λήψη νομικών μέτρων εναντίον της.

Σημειώνεται ότι θα γίνεται δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση του ποσού που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως προσαυξημένου με τόκο, αν σε περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία της τελικής πληρωμής της Χορηγίας, η χρηματοδοτούμενη επένδυση υπόκειται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

 • παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος,
 • αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα,
 • ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομευόσουν τους αρχικούς στόχους.

20. Ερμηνεία και Τροποποιήσεις του Σχεδίου

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού, ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, ερμηνεύει, συμπληρώνει και τροποποιεί όπου απαιτείται τους όρους και πρόνοιες του Σχεδίου εξασφαλίζοντας όπου απαιτείται ανάλογα και την έγκριση της Συντονιστικής Αρχής ή/και του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ή/και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκδίδει προς το σκοπό αυτό συμπληρωματικά έγγραφα του Σχεδίου τα οποία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα www.tourism.gov.cy