Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Χώρων Εστίασης ή Καταστημάτων Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής

Το Σχέδιο θα είναι σε ισχύ μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου 2024 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού

Στόχος και προϋπολογισμός

Στόχος του Σχεδίου Χορηγιών για Αναβάθμιση Χώρων Εστίασης ή Καταστημάτων Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής, είναι η παροχή στήριξης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Αδειούχων Κέντρων Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου / Ταβέρνας, περιλαμβανομένων όσων είναι ενταγμένοι ή επιθυμούν να ενταχθούν σε Σύμφωνα Γαστρονομίας όπως το «Taste of Cyprus», και την αναβάθμιση υφιστάμενων καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής.

Μέσω αυτών των παρεμβάσεων, στόχος του Σχεδίου είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η βελτίωση της αισθητικής εικόνας των Κέντρων Αναψυχής/Καταστημάτων, η ενίσχυση της Κυπριακής φιλοξενίας, η ανάπτυξη της γαστρονομίας και του γαστρονομικού τουρισμού καθώς επίσης και η ενίσχυση της σύγχρονης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Κέντρων Αναψυχής/Καταστημάτων.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας Προκήρυξης του Σχεδίου για το 2023, ανέρχεται σε €3.600.000.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 8/1/2024 και ώρα 12.00 μ.μ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου Προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Αδειούχα Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι οι Επιχειρηματίες Κέντρου Αναψυχής, και κατά την ημέρα υποβολής της Αίτησης, κατέχουν άδεια λειτουργίας κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας από το Υφυπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Περί Κέντρων Αναψυχής Νομοθεσίας. Σε περίπτωση που η άδεια λειτουργίας αφορά διπλή κατηγορία, τουλάχιστον μία από τις δύο κατηγορίες πρέπει να είναι εστιατόριο ή ταβέρνα.

Εξαιρούνται:

 • τα Κέντρα Αναψυχής που λειτουργούν ΚΑΙ ως αίθουσες δεξιώσεων (μαζική εστίαση) ή χώροι εστίασης εντός ή/και εκτός παιγνιδότοπων
 • τα Κέντρα Αναψυχής που λειτουργούν ως counter service / quick service, χωρίς παροχή άλλων υπηρεσιών (Table service)

Καταστήματα Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής: Επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους και κατέχουν άδεια λειτουργίας καταστήματος από την αρμόδια τοπική Αρχή και πωλούν παραδοσιακά προϊόντα διατροφής.

Αποκλεισμοί συμμετοχής: Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει κριθεί με οριστική δικαστική απόφαση ότι έχει διαπράξει πράξεις απάτης, δωροδοκίας, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή/και άλλες πράξεις, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 136 Παράγραφος 1(δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1046 (Δημοσιονομικός Κανονισμός ΕΕ), και δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία των ως άνω αποφάσεων ή διαφορετική χρονική διάρκεια αποκλεισμού που τυχόν καθορίζει η ίδια η οριστική δικαστική απόφαση.

Η ως άνω διάρκεια αποκλεισμού περιορίζεται στα τρία (3) έτη, εάν αυτή δεν καθορίζεται διαφορετικά σε οριστική δικαστική ή, κατά περίπτωση, διοικητική απόφαση, στην περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει διαπράξει πράξεις οι οποίες εμπίπτουν στο πλαίσιο των περιπτώσεων αποκλεισμού που ορίζουν οι Παράγραφοι 1(γ), (ε) και (η) του Άρθρου 136 του Δημοσιονομικού Κανονισμού.

1. Ψηφιακή Αναβάθμιση

 • Restaurant management systems,
 • Mobile applications,
 • Έξυπνα συστήματα τηλεφωνίας,
 • Ενσύρματη σύνδεση διαδικτύου και ασύρματη δικτύωση WI-FI,
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (πύργοι, οθόνες, πληκτρολόγια, εκτυπωτές, servers),
 • Δημιουργία ή/και αναβάθμιση ιστοσελίδας σε τουλάχιστον Ελληνική και Αγγλική γλώσσα η οποία κατ΄ ελάχιστο περιλαμβάνει τον τιμοκατάλογο του Κέντρου, την τοποθεσία του και σύστημα κρατήσεων (περιλαμβάνεται το κόστος μετάφρασης σε ξένες γλώσσες),
 • Μηχανογραφημένα ταμειακά συστήματα και συστήματα λήψης παραγγελιών (POS), με εξαίρεση εκείνα που αφορούν τις υπηρεσίες take away / delivery.
 • Reservation system – accessibility platforms
 • E-menu, QR Codes
 • Οθόνη αφής για τιμοκατάλογο

2. Οικοδομικές, Ηλεκτρομηχανολογικές και Άλλες Εργασίες Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων, ειδικές εγκαταστάσεις και συστήματα: Εργασίες υποδομών που αφορούν στην ανακαίνιση / αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων ή/ και ενεργειακής αναβάθμισης, για π.χ.:

 • Χωματουργικά – εκσκαφές
 • Αποξηλώσεις – απομάκρυνση
 • Οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν, οπλισμός, καλούπι)
 • Τοιχοποιία / ξηρά δόμηση
 • Μονώσεις (υγρομόνωση, ηχομόνωση)
 • Επιχρίσματα
 • Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων (τοποθέτηση) * Στις περιπτώσεις φυσικού ξύλου και μάρμαρου είναι αποδεκτή η συντήρηση για επαναφορά στην αρχική κατάσταση
 • Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων (αγορά)
 • Τοποθέτηση ειδών υγιεινής /αναμικτήρων και αξεσουάρ, αλλάχτρες για παιδιά
 • Αγορά ειδών υγιεινής / αναμικτήρων και αξεσουάρ
 • Χρωματισμοί
 • Ψευδοροφές
 • Εργασίες αλουμινίων (παράθυρα / θύρες, κάγκελα, γυάλινα παραπετάσματα )
 • Μεταλλικές εργασίες (στέγαστρα, κάγκελα, περιφράξεις)
 • Ξυλουργικές εργασίες (θύρες, πάγκοι και ερμάρια κουζίνας / νιπτήρων, ερμάρια ρούχων) * Στις περιπτώσεις θυρών φυσικού ξύλου είναι αποδεκτή η συντήρηση και μετατροπή.
 • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (ηλεκτρολογικά, κλιματισμός, υδραυλικά, αποχετευτικά, εξαερισμός, πυρασφάλεια, φωτισμός/φωτιστικά)
 • Ανελκυστήρας
 • Εγκατάσταση πινακίδας
 • Νέα στρώση, διαμόρφωση και οριοθέτηση χώρων στάθμευσης
 • Ειδικές Εγκαταστάσεις και Συστήματα (Συστήματα διαχείρισης νερού & αποβλήτων (π.χ μηχανικός κομποστοποιητής) σύστημα ανακύκλωση, σύστημα ποτίσματος / αυτοποτισμού, σύστημα μουσικής, κλειστό σύστημα παρακολούθησης CCTV, σύστημα ελέγχου ήχου και εικόνας)
 • Συστήματα πυρανίχνευσης/ πυρασφάλειας
 • Δαπάνες που να αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων κυκλικής οικονομίας
 • Κτιστοί Ανθώνες και Τοπιοτέχνηση

3. Κινητά Μηχανήματα, Επίπλωση και Εξοπλισμός

 • Εξοπλισμός ΑμεΑ
 • Εξοπλισμός εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων (καναπέδες, πολυθρόνες, τραπέζια, καρέκλες, ράφια, πάγκοι, συστήματα κλιματισμού, air coolers κλπ) * Μπορεί να είναι και συντήρηση επίπλωσης.
 • Εξοπλισμός εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων (τραπέζια, καρέκλες, μαξιλάρια ομπρέλες, ανεμιστήρες & θερμάστρες εξωτερικού χώρου, συστήματα κλιματισμού και δροσισμού εξωτερικού χώρου, air coolers, συστήματα υδρόνεφωσης, πινακίδες κλπ)
 • Εξοπλισμός μαγειρείων / μπαρ / χώρων σερβιρίσματος (π.χ. φούρνοι, μαγειρικές εστίες, αποσμητήρες / απορροφητήρες, φούρνοι μικροκυμάτων, ψυγεία / mini bars, wine storage fridges, πλυντήρια, επιφάνειες ζεστού και κρύου σερβιρίσματος, ψυκτικοί θάλαμοι, παγομηχανές, μηχανή καφέ, Εξοπλισμός παρασκευής φαγητών ενώπιον του πελάτη (Show cooking equipment), μαγειρικά σκεύη, μικροσυσκευές και άλλος επαγγελματικός εξοπλισμός)
 • Ψυγείο βιτρίνας για τοποθέτηση τροφίμων
 • Ανθώνες
 • Αγορά/ κατασκευή ψησταριάς για ψήσιμο στα κάρβουνα
 • Κατασκευή/ τοποθέτηση φουγάρου εξαερισμού
 • Αγορά/ τοποθέτηση/ κατασκευή παραδοσιακού φούρνου για οφτά/ φουρνιστά
 • Πινακίδες

4. Αμοιβές Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων

 • Αρχιτεκτονικές Μελέτες,
 • Μελέτες εσωτερικών χώρων (interior design),
 • Μελέτες τοπιοτέχνησης,
 • Μελέτες για επιχειρησιακό Σχέδιο (business plan),
 • Μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ),
 • Μελέτες πολιτικής μηχανικής,
 • Μελέτες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων για ετοιμασία της Αίτησης,
 • Υπηρεσίες για δράσεις που αφορούν την ποιοτική αναβάθμιση του φαγητού και ποτού που προσφέρονται (π.χ. αρχιμάγειρας/ chef / οινολόγος / εμπειρογνώμονας για την ετοιμασία/σχεδιασμό νέου μενού, κοστολόγηση, συνδυασμό φαγητού και κρασιών (food pairing) κλπ.

5. Αναλώσιμα με μέγιστο ποσό €100 ανά τραπέζι

 • Αγορά/ αντικατάσταση επιτραπέζιων σκευών για τα διαθέσιμα τραπέζια πελατών που είναι τοποθετημένα στους εγκεκριμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους εστίασης (τραπεζομάντηλα, υφασμάτινες πετσέτες, αλατοπίπερα, πιάτα, μαχαιροπήρουνα, σετ για λάδι/ ξύδι κλπ).

6. Δαπάνες που απορρέουν άμεσα από τους όρους της χρηματοδότησης από τον ΜΑΑ (π.χ. Δημοσιότητα, Διαφάνεια και Διάχυση)

 • Αφίσες
 • Πινακίδες
 • Ελάχιστο ποσό προτεινόμενης επένδυσης για Αδειούχα Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας είναι €10.000.
 • Ελάχιστο ποσό προτεινόμενης επένδυσης για αναβάθμιση καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής είναι €4,000.
 • Η έναρξη υλοποίησης της παρέμβασης επιβάλλεται όπως πραγματοποιείται μετά την Επιτόπια επιθεώρηση από αρμόδιο Λειτουργό του Υφυπουργείου για εξακρίβωση και φωτογράφιση της υφιστάμενης κατάστασης η οποία ακολουθεί της υποβολής της Αίτησης
 • Ο εξοπλισμός ή μηχανήματα που θα προμηθευτεί ο δικαιούχος στα πλαίσια του σχεδίου πρέπει να είναι καινούργια.
 • Για επιλέξιμες επενδύσεις/δαπάνες ίσες ή μεγαλύτερες των €30.000, ο Αιτητής θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητα κάλυψης του συνόλου της Ίδιας Συμμετοχής δηλαδή του ποσού που προκύπτει ως διαφορά μεταξύ της Συνολικής Επιλέξιμης Επένδυσης και της Δημόσιας Χορηγίας
 • Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της απόφασης / έγκρισης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Αιτητή και δεν δεσμεύει την απόφαση του Υφυπουργείου Τουρισμού σχετικά με την έγκριση ή μη της Αίτησης ή των δαπανών.
 • Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνεται αυστηρά σύμφωνα με τη σειρά παραλαβής τους από το Υφυπουργείο (First In- First Out). Η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης προτάσεων διακόπτεται με την εξάντληση του διαθέσιμου κονδυλίου της Προκήρυξης.

Ύψος επιχορήγησης

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης, ανεξαρτήτου μεγέθους επιχείρησης (Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη) είναι €200.000 ανά ενιαία επιχείρηση, ανά κυλιόμενη τριετία, τηρουμένων των προνοιών σώρευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis»).

Η ένταση της επιχορήγησης κυμαίνεται αναλόγως της γεωγραφικής περιοχής που δραστηριοποιείται ο Δικαιούχος, ως ακολούθως:

 • Στις ορεινές, ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές (Παράρτημα 1), το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ.
 • Στις περιοχές υπαίθρου (Παράρτημα 1), το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 65% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ.
 • Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες, το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ.

Πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση

Κατά το στάδιο υποβολής αίτησης ένταξης στο Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Χώρων Εστίασης ή Καταστημάτων Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Την ετοιμασία και υποβολή της αίτησης ένταξης στο Σχέδιο
 • Την καθοδήγηση των αιτητών στη συγκέντρωση των απαραίτητων παραστατικών, βεβαιώσεων και προσφορών
 • Τη διαχείριση της επικοινωνίας με την αρμόδια αρχή του Προγράμματος μέχρι την εξασφάλιση τελικής απόφασης

Επικοινώνησε μαζί με τους εγκεκριμένους συμβούλους επιχειρήσεων του οργανισμού μας σχετικά με το Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Χώρων Εστίασης ή Καταστημάτων Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής.

* Πριν την επικοινωνία σας με το συμβουλευτικό οργανισμό, παρακαλούμε όπως μελετήσετε προσεκτικά τον Οδηγό Σχεδίου.