Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων με παροχή ευέλικτων μορφών εργασίας μέσω της Τηλεργασίας

Aιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 20/3/24 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου

Σύντομη περιγραφή

Το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων με παροχή ευέλικτων μορφών εργασίας μέσω της Τηλεργασίας αφορά στην επιδότηση μέρους του μισθολογικού κόστους του προσωπικού ως κίνητρο για τους εργοδότες να προσλάβουν ανέργους που θα εργαστούν με διάφορες μορφές τηλεργασίας.

Το Ανώτατο όριο χορηγίας ορίστηκε στις €8.600 ανά συμμετοχή στο Σχέδιο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στα €3.870.000. Στόχος η τοποθέτηση 450 ατόμων της ομάδας στόχου.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 20/3/24 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου.

Δικαίωμα ένταξης στο Σχέδιο έχουν όλοι οι Εργοδότες που:

 1. Βρίσκονται εγκατεστημένοι και ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
 2. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότες.
 3. Δεν έχουν υπερβεί το μέγιστο αριθμό ατόμων που δύνανται να προσληφθούν μέσω του Σχεδίου ανά πρόσκληση, ο οποίος έχει καθοριστεί στα πέντε (5) άτομα.
 4. Ικανοποιούν τους όρους για κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού 2023/2831 για Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (ιστοσελίδα Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων, http://www.publicaid.gov.cy/ ).
 5. Θα προσλάβουν άτομο με πλήρη απασχόληση για το οποίο πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
 • Ανήκει στην ομάδα στόχου, είναι δηλαδή άνεργος εγγεγραμμένος στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) μέχρι και μια ημέρα πριν ή και κατά την ημερομηνία πρόσληψης του. Το 30%, τουλάχιστον, της εργοδότησης του θα διεκπεραιώνεται μέσω τηλεργασίας και θα επιβεβαιώνεται σε μηνιαία βάση.
 • Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτης οποιουδήποτε άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτης τρίτης χώρας, που διαμένει νόμιμα στη Δημοκρατία και έχει δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία πρόσληψης (δηλαδή αν έχει προσληφθεί π.χ. στις 20/3/24 η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 19/4/2024) (31 μέρες – μέγιστος αποδεκτός αριθμός). Η πρόσληψη και η έναρξη απασχόλησης δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Σχέδιο. Η ημερομηνία πρόσληψης/έναρξης απασχόλησης μπορεί να πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
 • Δεν είχε εργασθεί στο συγκεκριμένο εργοδότη κατά το οκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας πρόσληψής του στο Σχέδιο. Προηγούμενη εργοδότηση θεωρείται και η εργοδότηση σε άλλες εταιρείες που έχουν κοινό μέτοχο ή/και μετοχικές εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο τελικό δικαιούχο με τον αιτητή εργοδότη.

Για να είναι δυνατή η ένταξη στο Σχέδιο, οι εργοδότες που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Δεν μπορούν να επιχορηγούνται για το ίδιο άτομο, την ίδια χρονική περίοδο, το ίδιο είδος δαπάνης (π.χ. μισθός) από διαφορετικούς φορείς/ταμεία/μηχανισμούς.
 2. Θα δεσμευτούν ότι δεν θα μειώσουν το προσωπικό της επιχείρησης τους στο ίδιο επάγγελμα για το οποίο προσλαμβάνεται το άτομο που εντάσσεται στο Σχέδιο για την περίοδο της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης. Το ίδιο ισχύει και για το άτομο το οποίο θα εργοδοτηθεί μέσω του Σχεδίου. Η πρόσληψη θα πρέπει να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα από τον μήνα που έγινε η πρόσληψη, στο ίδιο επάγγελμα με αυτό της αίτησης.Η τυχόν μείωση του προσωπικού τόσο κατά τον προηγούμενο μήνα της πρόσληψης όσο και κατά την περίοδο συμμετοχής στο σχέδιο δεν δικαιολογείται, εκτός και αν η θέση ή οι θέσεις εργασίας έμειναν κενές ύστερα από εθελοντική αποχώρηση, συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας, ή νόμιμη απόλυση για λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 5 του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 ((Ν.24/1967) όπως έχει τροποποιηθεί (http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1967_1_24/), εξαιρουμένου του Άρθρου 5(β).
 3. Οι ενισχύσεις προς μεμονωμένους καταναλωτές (π.χ. νοικοκυριά) με βάση το άρθρο 107 (2) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε συμβιβάζονται με την κοινή αγορά, δηλαδή εξαιρούνται από το πεδίο ισχύος των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων.
 4. Ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι η εταιρεία του ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Δεν μπορούν να εργοδοτηθούν μέσω του Σχεδίου:

 1. Άτομα για τα οποία ο εργοδότης επιχορηγήθηκε στο παρελθόν από συγχρηματοδοτούμενα Σχέδια, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027
 2. Αυτοτελώς εργαζόμενοι για επιχορήγηση του εαυτού τους
 3. Άτομα που είναι Μέτοχοι ή/και Διευθυντές εταιρείας (εξαιρούνται οι Δημόσιες εταιρείες), μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Σωματείου / Συλλόγου / Ιδρύματος
 4. Άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται μεταξύ τους με α’ ή β’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. Δηλαδή, δε μπορούν να συμμετάσχουν με τη σχέση εργοδότη-εργαζομένου, άτομα που συνδέονται μεταξύ τους ως γονείς, παιδιά, σύζυγοι, πεθερικά, παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια, γαμπροί, νύφες, κουνιάδοι, αδέλφια. Για τις πιο πάνω εξαιρέσεις, ως εργοδότης καθορίζεται στο σημείο 3.1. 6 (iii) του Οδηγού Σχεδίου.

Υπολογισμός του ύψους χορηγίας

Για τον υπολογισμό του ύψους της χορηγίας θα ακολουθείται η μέθοδος των απλουστευμένων επιλογών κόστους. Το μοναδιαίο κόστος για το συγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών, καθορίστηκε στα €48/δεδουλευμένη ημέρα και αντιστοιχεί στο ύψος της χορηγίας που θα λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος για κάθε δεδουλευμένη μέρα που θα συμπληρώνει ο επωφελούμενος, ανεξαρτήτως του πραγματικού μισθολογικού κόστους που επιβαρύνεται ο εργοδότης/δικαιούχος.

Η επιδότηση θα παρέχεται για δέκα (10) μήνες συνεχούς απασχόλησης με υποχρέωση του εργοδότη να διατηρήσει την απασχόληση του εργαζόμενου για άλλους δύο (2) μήνες χωρίς επιδότηση.

Το άτομο που προσλαμβάνεται μέσω του Σχεδίου πρέπει να καλύπτει κενή θέση εργασίας που κοινοποιήθηκε από τον Εργοδότη στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν την έναρξη της κατάρτισης του ατόμου ή και κατά την ίδια μέρα.

Ο μισθός που θα δοθεί στο άτομο που θα προσληφθεί μέσω του Σχεδίου δεν θα είναι χαμηλότερος από αυτόν που προνοείται από το ισχύον Διάταγμα για τον Κατώτατο Μισθό και την ανάλογη αναπροσαρμογή σε έξι (6) μήνες ακόμη και αν το συγκεκριμένο επάγγελμα/θέση εργασίας στο οποίο προσλαμβάνεται το άτομο δεν περιλαμβάνεται σε αυτά που καθορίζονται στο Διάταγμα.

Πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση

Αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία μας, παρέχουμε πρακτική υποστήριξη καθ’ όλη τη διαδικασία ένταξης στο σχέδιο που περιλαμβάνει:

 • Την ετοιμασία και υποβολή της αίτησης
 • Τη διαχείριση της επικοινωνίας με το Τμήμα Εργασίας
 • Την καθοδήγηση του εργοδότη κατά την υλοποίηση του προγράμματος
 • Την ετοιμασία φακέλου καταβολής της χορηγίας.

Επικοινώνησε μαζί με τους εγκεκριμένους συμβούλους επιχειρήσεων του οργανισμού μας σχετικά με το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων με παροχή ευέλικτων μορφών εργασίας μέσω της Τηλεργασίας.