ΝΕΑ

Προκήρυξη Σχεδίου Παροχής Κρατικών Ενισχύσεων για την Εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις

Σχέδιο για την Εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις

To Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια προώθησης του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις, ανακοινώνει την προκήρυξη του Σχεδίου Παροχής Κρατικών Χορηγιών 2023 για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση τις πρόνοιες του σχετικού Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ.

Το Σχέδιο αφορά στην παροχή κρατικής χορηγίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων (ιδιωτικό, ημικρατικό ή και δημόσιο τομέα εφόσον ασκεί οικονομική δραστηριότητα η οποία καθορίζεται στο Σχέδιο Χορηγιών) που θα εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ, με σκοπό, την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών των επιχειρήσεων / οργανισμών, τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής
τους επίδοσης.

Το Σχέδιο είναι βασισμένο στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και προνοεί την επιχορήγηση του 70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με μέγιστο ποσό τις €2.000, και την επαλήθευση και επικύρωση του συστήματος, με μέγιστο ποσό τα €500. Με το ίδιο ποσό, των €500, χρηματοδοτούνται και οι Δαπάνες Μεταπήδησης από ISO 14001 σε EMAS.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 31η Οκτωβρίου, 2023. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες επιχειρήσεις και οργανισμοί θα υποβάλουν αίτηση
καταχώρησης στο Μητρώο EMAS το αργότερο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Τι είναι το EMAS;
Τα Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) αποτελεί ένα εθελοντικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδιασμένο για επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς, το οποίο τους δεσμεύει να αξιολογήσουν, να διαχειριστούν και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Το Σύστημα αυτό προσφέρει μια συστηματική προσέγγιση στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενδεχομένως προκύπτουν από τις δραστηριότητες ενός οργανισμού και συμβάλει στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων προσδοκιών των καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες με χαμηλό περιβαλλοντικό κόστος. Ουσιαστικά το EMAS σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους οργανισμούς και επιχειρήσεις να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους βελτιώνοντας τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.