ΝΕΑ

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων: Εξέταση, Αξιολόγηση και Ένταξη Προτάσεων

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων Εξέταση, Αξιολόγηση και Ένταξη Προτάσεων

Κατόπιν ολοκλήρωσης της 1ης προκήρυξης του Σχεδίου Χορηγιών για Ψηφιακή Αναβάθμιση, πιο κάτω παραθέτουμε σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες εξέτασης, αξιολόγησης και ένταξης των προτάσεων στο Σχέδιο. Εισηγούμαστε όπως μελετήσετε προσεκτικά τις πληροφορίες πριν προχωρήσετε στην υλοποίηση του επενδυτικού σας έργου.

Πληροφορίες που αφορούν την υλοποίηση των επενδυτικών έργων, την καταβολή της χορηγίας, ενδεχόμενες κυρώσεις και άλλες παραμέτρους, είναι διαθέσιμες εδώ.

 

1.  Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής των προτάσεων

1.1. H Υπηρεσία, κατά την παραλαβή των αιτήσεων/προτάσεων, προβαίνει στον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων, της επιλεξιμότητας, της κανονικότητας και της πληρότητας της επενδυτικής πρότασης και τη συμβατότητα της με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές (Παράρτημα Ι). Η σειρά αξιολόγησης θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση), δηλαδή η κάθε πρόταση θα αξιολογείται αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή της και ανεξάρτητα από τις άλλες προτάσεις.

1.2. Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις για ένταξη της πρότασης στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, η αίτηση θα απορρίπτεται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας και θα ενημερώνεται άμεσα ο αιτητής.

1.3. Μετά την υποβολή της αίτησης δεν θα επιτρέπεται η προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων, εκτός και εάν κατά τον έλεγχο προκύψει ανάγκη για εξασφάλιση περαιτέρω διευκρινίσεων ή/ και συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης ή/ και των στοιχείων/ εγγράφων που περιλήφθηκαν στην αίτηση. Σε τέτοια περίπτωση η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος.

Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις κριθούν ανεπαρκείς ή και δεν υποβληθούν εντός της προθεσμίας που τέθηκε, η αίτηση θα απορρίπτεται με απόφαση του Διευθυντή και θα ενημερώνεται σχετικά η επιχείρηση.

 

2. Αξιολόγηση των Προτάσεων

2.1. Προτάσεις που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται από την Ομάδα Αξιολόγησης (Λειτουργούς της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας ή/και εξωτερικούς αξιολογητές) με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης (Παράρτημα ΙΙ).

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν για ένταξη τους στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, θα είναι αυτές που θα εξασφαλίσουν θετική αξιολόγηση σε όλα τα κριτήρια.

2.2. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων, θα υποβάλλονται από την Ομάδα Αξιολόγησης, μέσω του Διευθυντή της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας, στον Γενικό Διευθυντή του ΥΕΕΒ ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του για επικύρωση.

 

3. Προτάσεις που θα Ενταχθούν στο Σχέδιο

3.1. Οι προτάσεις που τελικά θα ενταχθούν στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων θα είναι αυτές που θα εξασφαλίζουν θετική αξιολόγηση σε όλα τα κριτήρια.

Στις περιπτώσεις επενδυτικών προτάσεων που δεν μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης λόγω μη εξασφάλισης θετικής αξιολόγησης σε όλα τα κριτήρια αξιολόγησης, θα γίνεται ανάλογη ενημέρωση των ενδιαφερομένων στην οποία θα αναφέρονται τα κριτήρια που δεν πληρούνται.

3.2. Για τις προτάσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, θα υπογράφεται σχετική Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης μεταξύ του Δικαιούχου και του ΥΕΕΒ, με την οποία έκαστο μέρος θα αναλαμβάνει τις σχετικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της επιχείρησης θα εγγυάται ακόμη ένα φυσικό πρόσωπο.

Υπογραμμίζεται ότι η Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης θα πρέπει να υπογράφεται το αργότερο σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της εγκριτικής επιστολής. Σε αντίθετη περίπτωση η έγκριση θα ακυρώνεται και θα αποδεσμεύονται οι σχετικοί πόροι.

Σημειώνεται ότι το χρονικό περιθώριο των τριών (3) μηνών δύναται να παραταθεί με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας σε δικαιολογημένες πάντα περιπτώσεις.

Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης, ο Δικαιούχος προσκομίζει τα απαιτούμενα χαρτόσημα για χαρτοσήμανση της Συμφωνίας σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

3.2. Όλες οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, θα τηρούν ή δεσμεύονται να τηρούν την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον και την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης, την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση και ιδιαίτερα, τους νόμους και κανονισμούς που αναφέρονται στο Παράρτημα VI.

3.3. Όλες οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων δεσμεύονται να λαμβάνουν ικανοποιητικά μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας. Αυτά αφορούν:

  • Αναγνώριση/προβολή της συγχρηματοδότησης από την ΕΕ σε όλα τα έγγραφα και πληροφοριακό υλικό που προορίζεται για το κοινό (με τη χρήση του νέου ενιαίου λογότυπου της ΕΕ)
  • Προβολή του έργου στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου και στις σελίδες του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης παρέχοντας σύντομη περιγραφή του έργου (η οποία να περιλαμβάνει τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα) και τονίζοντας τη στήριξη που λαμβάνει από την ΕΕ (με τη χρήση του νέου ενιαίου λογότυπου της ΕΕ σε περίοπτη θέση)
  • Τοποθέτηση αφίσας ελάχιστου μεγέθους Α3 ή ισοδύναμης ηλεκτρονικής εικόνας σε τοποθεσία που είναι εύκολα ορατή στο κοινό. Η αφίσα θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το έργο και να επισημαίνει τη στήριξη από την ΕΕ (με τη χρήση του νέου ενιαίου λογότυπου της ΕΕ).

Ο Ενδιάμεσος Φορέας θα παρέχει καθοδήγηση, για τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας σύμφωνα και με τον Οδηγό της Διαχειριστικής Αρχής για δράσεις δημοσιότητας ώστε να καλύπτει τις πρόνοιες των Κανονισμών της ΠΠ 2021-2027

3.4. Όλες οι επιχειρήσεις – νομικές οντότητες που θα ενταχθούν στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων θα πρέπει να αποστέλλουν στο ΥΕΕΒ, πριν από την υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης (ΣΔΧ), αποδεικτικό καταχώρισης στα Επίσημα Μητρώα3, των επικαιροποιημένων στοιχείων των πραγματικών τους δικαιούχων όπως αυτοί ορίζονται στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο 188(I)/2007, περιλαμβανομένου του μοναδικού αριθμού εγγραφής τους στο αντίστοιχο Μητρώο.