ΝΕΑ

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων: Υλοποίηση έργων και καταβολή των χορηγιών

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων Υλοποίηση έργων και καταβολή των χορηγιών
Υλοποίηση Επενδυτικών Έργων

1. Η έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου (φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο του έργου) θα πρέπει να αρχίζει μετά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο Υπουργείο. Δαπάνες (προκαταβολές, πληρωμές έναντι παραγγελιών κλπ) που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι μη επιλέξιμες. Στις περιπτώσεις δαπανών συμβούλων/μελετητών, οι δαπάνες που τιμολογήθηκαν μετά την 01/01/2022 είναι επιλέξιμες. Υπογραμμίζεται ότι για σκοπούς του Σχεδίου ως ημερομηνία υλοποίησης της επένδυσης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία τεκμηριώνεται η αγορά εξοπλισμού/λογισμικών/υπηρεσιών, δηλαδή:

 • η ημερομηνία τιμολογίου καθώς και η ημερομηνία εισαγωγής/παραλαβής του εξοπλισμού που η επιχείρηση προμηθεύεται από το εξωτερικό,
 • η ημερομηνία που αναφέρεται στο τιμολόγιο αγοράς για τον εξοπλισμό, λογισμικά ή και υπηρεσίες που αγοράζονται από την εγχώρια αγορά.

Τα τιμολόγια και οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής πρέπει να είναι εκδομένα/ες στο όνομα του Δικαιούχου (της συμβαλλόμενης επιχείρησης).

2. Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του αιτητή και δεν δεσμεύει την απόφαση της αρμόδιας Αρχής σχετικά με την έγκριση ή μη της αίτησης.

3. Τονίζεται ότι μετά από την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων στο Σχέδιο θα ενταχθούν ώριμα έργα τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός της περιόδου που καθορίζεται στην Παράγραφο 12.2 του παρόντος Οδηγού. Κατά συνέπεια το Σχέδιο ΔΕΝ προνοεί αναδιάρθρωση ή/και αλλαγή του επενδυτικού έργου που θα εγκριθεί, ούτε αύξηση του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κατόπιν αιτήματος.

4. O εξοπλισμός που προμηθεύεται η επιχείρηση στα πλαίσια του Σχεδίου πρέπει να είναι καινούργιος. Διευκρινίζεται ότι εξοπλισμός ο οποίος είναι μεταχειρισμένος, ανακατασκευασμένος (refurbished) ή έχει χρησιμοποιηθεί σε εκθεσιακούς χώρους (π.χ προϊόντα demo ή display) δε θεωρείται καινούργιος και δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

5. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

6. Το κόστος του εξοπλισμού πάνω στο οποίο θα υπολογίζεται η χορηγία, σημαίνει την τιμή CIF (Cost, Insurance & Freight – Αξία, Ασφάλεια και Ναύλος) όταν αυτός εισάγεται από άλλη χώρα από την ίδια την επιχείρηση ή την τιμή αγοράς (τιμολογίου) όταν αυτός αγοράζεται από την εγχώρια αγορά.

7.  Όλα τα τιμολόγια θα πρέπει να εξοφλούνται με επιταγή του Δικαιούχου (της συμβαλλόμενης επιχείρησης) ή με την πιστωτική του κάρτα ή μέσω τράπεζας (μεταφορά από τον λογαριασμό της επιχείρησης στον λογαριασμό του προμηθευτή) νοουμένου ότι τεκμηριώνεται με σχετικά παραστατικά όπως:

 • Κατάσταση λογαριασμού από την Τράπεζα (Bank Statement) του Δικαιούχου, στην οποία να αναγράφονται οι αριθμοί των επιταγών, οι μεταφορές μέσω τράπεζας (bank transfer) και οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα, με τις οποίες έγινε η πληρωμή/ εξόφληση των τιμολογίων.

Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο αριθμός της επιταγής στην απόδειξη πληρωμής με την οποία έγινε η πληρωμή/ εξόφληση του τιμολογίου, απαιτείται η υποβολή αντιγράφου της επιταγής κατάλληλα σφραγισμένης από την Τράπεζα, καθώς και αναλυτική κατάσταση της μερίδας του δικαιούχου από τον προμηθευτή [για τιμολόγια επί πιστώσει (credit invoice)].

Διευκρινίζεται ότι:

 • Πληρωμές σε μετρητά δεν θα γίνονται αποδεκτές για σκοπούς χορηγίας.
 • Σε περίπτωση αγοράς εξοπλισμού με συμβόλαιο Eνοικιαγοράς (Finance) όπου συμβαλλόμενο μέρος/ αγοραστής είναι η επιχείρηση η οποία αιτείται χορηγίας, η δαπάνη γίνεται αποδεκτή νοουμένου ότι παρουσιαστεί εξόφληση του Συμβολαίου Ενοικιαγοράς.

8. Τιμολόγια που θα εκδίδονται από κυπριακές επιχειρήσεις – προμηθευτές εξοπλισμού και προσφοράς συστημάτων/λογισμικών/υπηρεσιών που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Φ.Π.Α. δεν θα γίνονται αποδεκτά.

9. Για όλες τις δαπάνες απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα πρωτότυπα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών ή πιστό αντίγραφο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον προμηθευτή και οι αποδείξεις εξόφλησης τους. Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτό να προσκομιστούν τα εν λόγω παραστατικά, να προσκομίζονται τα αντίγραφα των τιμολογίων συνοδευόμενα με την «Υπεύθυνη Δήλωση Αυθεντικότητας» σφραγισμένη και υπογραμμένη από τον προμηθευτή ή/ και οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία για επιβεβαίωση της αυθεντικότητας/ γνησιότητας των εγγράφων. Όλα τα παραστατικά θα πρέπει να είναι εκδομένα είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση, τα παραστατικά θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά από Ορκωτούς μεταφραστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών του Συμβουλίου Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών.

10. Όλα τα στοιχεία ενεργητικού που θα επιχορηγηθούν, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στη μονάδα που λαμβάνει την ενίσχυση, θα θεωρούνται αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού και θα πρέπει να αγοράζονται από τρίτους με τους όρους που ισχύουν στην αγορά. Κατά συνέπεια σε περιπτώσεις αγοράς εξοπλισμού από συγγενικά πρόσωπα μέχρι τέταρτου (4ου) βαθμού ή/και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το αρχικό κόστος αγοράς ή/και κατασκευής του. Σημειώνεται ότι η αγορά υπηρεσιών (μεταξύ των οποίων και η αγορά ανάπτυξη λογισμικών/συστημάτων) από συγγενικά πρόσωπα μέχρι τέταρτου (4ου) βαθμού ή/και συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

11. Για την παραχώρηση της δικαιούμενης χορηγίας ο Δικαιούχος θα πρέπει να έχει διευθετήσει τις υποχρεώσεις του με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα Φορολογίας (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας [ΦΠΑ] και Φόρος Εισοδήματος). Σημειώνεται ότι, με βάση τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο του 2014, (Ν. 38(Ι)/2014), άρθρο 13 «Συμψηφισμός Εσόδων και Εξόδων», ο Γενικός Λογιστής, δύναται κατά την κρίση του, κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο να αποκόπτει οφειλόμενα ποσά προς οποιοδήποτε οικονομικό φορέα ή άλλο ειδικό ταμείο.

12. Οι Δικαιούχοι μπορούν να προχωρούν στην υλοποίηση των επενδύσεων τους μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης τους στο Υπουργείο, με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και σύμφωνα πάντα με το επενδυτικό πρόγραμμα που δηλώνουν.

13. Η πλήρης υλοποίηση και αποπεράτωση των επενδύσεων σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης θα πρέπει να γίνεται το αργότερο σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της επιστολής της εγκριτικής απόφασης που θα αποστέλλεται στους Δικαιούχους από το ΥΕΕΒ. Επενδύσεις που δεν θα ολοκληρώνονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς χορηγίας.

Τρόπος καταβολής της Χορηγίας

Η καταβολή της Δημόσιας Χρηματοδότησης μπορεί να γίνεται σε δύο (2) φάσεις όπως φαίνεται στον πιο κάτω Πίνακα:

Φάσεις Υλοποίησης Έργου Πιστοποιηθέν Έργο Δημόσια Χρηματοδότηση
Α ΦΑΣΗ Υπογραφή Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης Προκαταβολή που θα καλύπτει μέχρι 40% της εγκεκριμένης δημόσιας ενίσχυσης
Β ΦΑΣΗ Μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου Χορηγία επί του επιλέξιμου κόστους που υλοποιήθηκε και πιστοποιήθηκε (αφαιρουμένης τυχόν προκαταβολής)

α) Για την πληρωμή της προκαταβολής (Α Φάση) δεν είναι απαραίτητη η διενέργεια δαπανών. Απαιτείται όμως η υποβολή γραπτού αιτήματος από τον Δικαιούχο και η κατάθεση σχετικής εγγυητικής επιστολής από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ύψους 100% του ποσού της προκαταβολής. Η εγγυητική αποδεσμεύεται μετά την υλοποίηση και πιστοποίηση της επένδυσης που αναλογεί στην προκαταβολή που δόθηκε. Η ημερομηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να είναι έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία λήξης υλοποίησης του επενδυτικού έργου.

Σημειώνεται ότι η προκαταβολή που καταβάλλεται σε Δικαιούχο Έργου που εντάσσεται στο Σχέδιο θα πρέπει να καλύπτεται από δαπάνες που καταβάλλονται από τον Δικαιούχο στο πλαίσιο εφαρμογής του Έργου και να δικαιολογείται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.

β) Η καταβολή του υπόλοιπου ποσού της χορηγίας (Β Φάση) θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου σύμφωνα πάντα με το εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα. Νοείται ότι πριν την καταβολή της χορηγίας θα κατατίθενται όλες οι απαιτούμενες άδειες που είναι δυνατόν να εξασφαλισθούν και αφορούν το έργο της επένδυσης.

γ) Σε περίπτωση που η δαπάνη για το σύνολο του έργου είναι τελικά μικρότερη της εγκριθείσας, η δημόσια χρηματοδότηση θα υπολογισθεί επί του πραγματοποιηθέντος και πιστοποιηθέντος κόστους του έργου. Σε περίπτωση που η δαπάνη για το σύνολο του έργου είναι τελικά μεγαλύτερη της εγκριθείσας, η δημόσια χρηματοδότηση υπολογίζεται επί της εγκριθείσας δαπάνης.

δ) Κατά το στάδιο επαλήθευσης της επένδυσης η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να αναθεωρήσει το τελικό επιλέξιμο κόστος των εγκεκριμένων δαπανών νοουμένου ότι δεν ξεπερνά το συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

ε) Σε περίπτωση μη υλοποίησης του έργου μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στην Παράγραφο 12.2 σε βαθμό που η επιχείρηση να μπορεί να χρησιμοποιήσει τις επενδύσεις που έτυχαν χορηγίας για σκοπούς ψηφιακής αναβάθμισης, τότε αυτή χάνει το σχετικό δικαίωμα και ακολουθούνται οι διαδικασίες απένταξης της από το Σχέδιο και επιστροφής του ποσού τυχόν καταβληθείσας χορηγίας προσαυξημένου με τόκο10.

στ) Η υποβολή των αποδεικτικών στοιχείων και όλων των απαραίτητων αδειών για καταβολή της τελευταίας δόσης της χορηγίας (Β Φάση) θα πρέπει να γίνεται το αργότερο σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λήξης της περιόδου υλοποίησης των επενδύσεων που αναφέρεται στην εγκριτική επιστολή. Σε περίπτωση κωλύματος θα πρέπει να υποβάλλεται τεκμηριωμένο αίτημα για παράταση και ανάλογη απόφαση θα λαμβάνεται από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

Κυρώσεις – Εγγυήσεις

Εάν διαπιστωθεί η υποβολή ψευδούς δήλωσης ή στοιχείων και πληροφοριών πριν ή/ και μετά την παραχώρηση χορηγίας, η αίτηση της συγκεκριμένης επιχείρησης απορρίπτεται και απαιτείται η επιστροφή τυχόν καταβληθείσας χορηγίας προσαυξημένης με τόκο.

Επίσης, δυνατόν να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα εναντίον της επιχείρησης, όπως ο αποκλεισμός της από όλα τα Σχέδια Ενισχύσεων ή/ και η λήψη νομικών μέτρων εναντίον της.
Βάσει του νέου κανονιστικού πλαισίου, θα γίνεται δημοσιονομική διόρθωση και αναλογική ανάκτηση του ποσού που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως προσαυξημένου με τόκο, αν σε περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της τελικής πληρωμής της χορηγίας, η χρηματοδοτούμενη επένδυση υπόκειται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

 • παύση ή μετεγκατάσταση μιας δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος,
 • αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα,
 • ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομευόσουν τους αρχικούς στόχους.

Σε περίπτωση που από την ημερομηνία έγκρισης της πρότασης μέχρι και τη συμπλήρωση πενταετίας (5ετίας) από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης τελικής πιστοποίησης του έργου (τελική πληρωμή της χορηγίας/ Β Φάση) διαπιστωθεί :

 • μετεγκατάσταση της επιχείρησης
 • πώληση ή μεταβίβαση της επιχείρησης
 • πώληση ή μεταβίβαση για οποιονδήποτε λόγο ή εκμίσθωση πάγιων περιουσιακών στοιχείων που έχουν επιχορηγηθεί

χωρίς προηγούμενη έγκριση τροποποίησης της αρχικής εγκριτικής απόφασης, η εγκριτική απόφαση θεωρείται αυτοδικαίως ως ουδέποτε εκδοθείσα και γίνεται αμέσως δημοσιονομική διόρθωση και αναλογική ανάκτηση του ποσού που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως, προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις, προσαυξημένου με τόκο.

Η έγκριση τροποποίησης της αρχικής εγκριτικής απόφασης εντός της περιόδου των πέντε (5) χρόνων από την ημερομηνία της απόφασης τελικής πιστοποίησης του έργου μπορεί να γίνεται μόνο για πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις και μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Υπηρεσίας προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου.

Ο Δικαιούχος θα πρέπει να θέτει, εφόσον ζητηθούν, στη διάθεση της Συντονιστικής Αρχής, του Φορέα Υλοποίησης και γενικότερα όλων των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του έργου και γενικότερα σε όλους τους ελεγκτικούς φορείς της Κύπρου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσθετα θα δέχεται επιτόπιες σε κάθε περίπτωση επαληθεύσεις από το Υπουργείο, καθώς και ελέγχους από τα άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δίνει όλες τις αναγκαίες επεξηγήσεις.

Σημειώνεται ότι κάθε επιχείρηση που εντάσσεται στο Σχέδιο θα πρέπει να διατηρεί αρχεία και δικαιολογητικά έγγραφα σε σχέση με τη χρηματοδότηση που λαμβάνει μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (τιμολόγια, αποδείξεις, συμφωνίες, κ.α.) που αφορούν την υλοποίηση της επενδυτικής της πρότασης (έργου) και τα οποία θα φυλάσσονται για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών, από την ημερομηνία της τελικής πληρωμής της χορηγίας από το ΥΕΕΒ.

Επίσης κάθε επιχείρηση που εντάσσεται στο Σχέδιο, θα πρέπει να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα ή κατάλληλη λογιστική κωδικοποίηση στο λογιστικό της σύστημα ή ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό ή ξεχωριστό λογιστικό αρχείο που αφορά το επενδυτικό της έργο. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι τα έγγραφα δεν τηρούνται σωστά με αποτέλεσμα να απολεσθεί η κοινοτική συνεισφορά από το Κράτος, τότε οι επιχειρήσεις θα επιστρέφουν τη σχετική χορηγία προσαυξημένη με τόκο.

Στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης, που θα υπογράφεται μεταξύ των δικαιούχων που θα ενταχθούν στο Σχέδιο και του ΥΕΕΒ, έκαστο μέρος θα αναλαμβάνει τις σχετικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις όπως θα καταγράφονται σε αυτήν.

Ενστάσεις

1. Αιτητές των οποίων:

 • οι προτάσεις έχουν απορριφθεί /δεν περιλαμβάνονται στα ενταγμένα έργα γιατί δεν έχουν εξασφαλίσει θετική αξιολόγηση σε όλα τα κριτήρια ή,
 • μέρος ή όλες οι επενδύσεις τους έχουν απορριφθεί στο στάδιο αξιολόγησης αιτημάτων για καταβολή χορηγίας γιατί θεωρήθηκαν μη επιλέξιμες,

έχουν το δικαίωμα όπως μέσα σε 30 μέρες από την ημερομηνία της σχετικής επιστολής του Υπουργείου ή του εμβάσματος της χορηγίας στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης, να υποβάλουν γραπτή ένσταση που θα αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς το Υπουργείο ή με τρόπο που δύναται να καθορίσει το Υπουργείο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΥΕΕΒ.

Στην επιστολή θα πρέπει να ζητείται επανεξέταση της αίτησης παραθέτοντας τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι η επενδυτική πρόταση ή μέρος της δεν έπρεπε να απορριφθεί.

2. Οι εν λόγω ενστάσεις εφόσον δεν αφορούν πρόδηλα σφάλματα (σε τέτοιες περιπτώσεις τα πρόδηλα σφάλματα θα διορθώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου) θα εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή Λειτουργών του Υπουργείου που θα ορίζεται για το σκοπό αυτό από τον Γενικό Διευθυντή. Στην Επιτροπή Εξέτασης των Ενστάσεων θα συμμετέχει Λειτουργός που έχει εμπλακεί ενεργά στην ετοιμασία του Σχεδίου αλλά δεν θα συμμετέχει κανένας Λειτουργός που αποτέλεσε μέλος της Ομάδας Αξιολόγησης για το συγκεκριμένο Σχέδιο. Σκοπός της Επιτροπής Ενστάσεων είναι να διασφαλίσει ότι η πρόταση έτυχε ίσης και δίκαιης μεταχείρισης από την Ομάδα Αξιολόγησης και την Υπηρεσία.

3. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές διαχείρισης των ενστάσεων παρουσιάζονται στο Παράρτημα XΙ.

4. Σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής ενστάσεων που τελικά δεν ικανοποιούνται, οι αιτητές διατηρούν το δικαίωμα αν το επιθυμούν να προσφύγουν στο Δικαστήριο.