Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

Το Σχέδιο αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί στις αρχές του 2024

Σκοπός, ένταση και δικαιούχοι

Το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων στοχεύει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ψηφιακή επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο προϋπολογισμός της 2ης προκήρυξης θα ανέλθει στα €10 εκατ. με δυνατότητα υποβολής προτάσεων για €14 εκατ. ώστε εάν προκύψουν εξοικονομήσεις κατά την αξιολόγηση των προτάσεων να έχουν την ευκαιρία οι επιλαχούσες επιχειρήσεις να επωφεληθούν. Το ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού κάθε πρότασης ανέρχεται στις €50,000 και το ελάχιστο στις €5,000. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης (χορηγία) αναμένεται στο 50%  του συνολικού εγκεκριμένου / επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης, ενώ για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές το ποσοστό χορηγίας αναμένεται στο 60%.

Πριν την υποβολή αίτησης ένταξης στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων ή την ανάθεση της ετοιμασίας αίτησης στον συμβουλευτικό οργανισμό Vangelis Eleftheriou & Co., οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τον Οδηγό Σχεδίου που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

 • Η προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.
 • Η αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων.
 • Η δημιουργία νέων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού.
 • Η προώθηση δράσεων ψηφιακής τεχνολογίας και προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), το Blockchain, το υπολογιστικό νέφος και τα μαζικά δεδομένα.

Το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων δύναται να καλύψει δαπάνες για εξοπλισμό, λογισμικά “off the shelf”, εξειδικευμένα λογισμικά συστήματα, προγράμματα & υπηρεσίες πληροφορικής καθώς και άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με συστήματα πληροφορικής.

1. Εξοπλισμός που απαιτείται για τη Ψηφιακή Αναβάθμιση

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το κόστος για την αγορά καινούργιου εξοπλισμού που απαιτείται για τη ψηφιακή αναβάθμιση όπως:

 • Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου (Routers, Firewalls, WAFs, Load Balancers), Εξυπηρετητών (Servers, Bladeservers), Δικτύων Αποθήκευσης (SAN), Gateways και Ups.
 • Άλλος ειδικός εξοπλισμός όπως bar code readers, ανάλογα με τις ανάγκες και την δραστηριότητα της επιχείρησης.
 • Άλλο εξοπλισμό ή δαπάνες που δεν περιγράφονται πιο πάνω και με απόφαση της Υπηρεσίας, εγκρίνονται ως επιλέξιμες για τη ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης.

2. Λογισμικά “Off the shelf” που παράγονται για τη μαζική αγορά

Λογισμικά “off-the-shelf” που παράγονται για τη μαζική αγορά. Το Σχέδιο καλύπτει αγορά άδειας χρήσης και εγκατάστασης σε υπολογιστή του χρήστη ή/και άδεια χρήσης μέσω υπολογιστικού νέφους (cloud) ή/και SaaS.

3. Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής

 • Λογισμικά/ Συστήματα προγραμματισμού όπως ERP – Enterprise Resource Planning, HRMS – Human Resources Management System, CRM – Customer Relationship Management, BI – Business Intelligence, ECM – Enterprise Content Management, DMS – Document Management System, BPM – Business Process Management, RPA – Robotics Process Automation, Εξειδικευμένη Εφαρμογή – Be-spoke-Software Development, Ηλεκτρονικό Κατάστημα, Βιομηχανική ψηφιοποίηση, e-Invoicing – Ηλεκτρονική τιμολόγηση, Data Analytics, Ασφαλείς πληρωμές κ.α.
 • Υπηρεσίες σε σχέση με τα Συστήματα Πληροφορικής όπως Παραμετροποίηση Λογισμικού, Μεταφορά Δεδομένων (αρχική ρύθμιση του συστήματος), Εγκατάσταση, Εκπαίδευση Προσωπικού για το σύστημα κ.ά.

4. Άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με Σύστημα Πληροφορικής

 • Αγορά Υπηρεσιών για άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης όπως ψηφιακή διαφήμιση/ προώθηση (digital marketing), παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media), δημιουργία βίντεο για παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου κα. καθώς και δαπάνες για εφαρμογή και πιστοποίηση σε πρότυπα Ψηφιακής Ασφάλειας (π.χ. ISO27001) ή/και Ψηφιακής Λειτουργικότητας. Διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες ψηφιακής διαφήμισης/προώθησης είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις που η επενδυτική πρόταση αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα. Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος των δαπανών δε μπορεί να ξεπερνά το 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού που αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα. Επιπλέον, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος για τις δαπάνες ψηφιακής διαφήμισης/προώθησης δε μπορεί να ξεπερνά τις €4.000.
 • Δαπάνες Συμβούλων/ Μελετητών για την ανάλυση των αναγκών του αιτητή και τη σωστή καθοδήγηση για υιοθέτηση της βέλτιστης λύσης όσον αφορά τη ψηφιακή αναβάθμιση / ψηφιακό μετασχηματισμό και την ετοιμασία για υποβολή ή/και συνολική διαχείριση της αίτησης. Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος για την κατηγορία σε Σύμβουλους/ Μελετητές ανέρχεται στα €1,000 ενώ ο Σύμβουλος/ Μελετητής ΔΕΝ μπορεί να είναι πάροχος/ προμηθευτής των προϊόντων/ υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην επενδυτική πρόταση.

Προσκλήσεις και δικαίωμα συμμετοχής

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων είναι €30 εκατομμύρια και οι προσκλήσεις προγραμματίζονται ως ακολούθως:

 • Πρόσκληση 2022: Οκτώβριος 2022
 • Πρόσκληση 2023: Ιούνιος 2023 – Έχει επισπεφθεί για τον Ιανουάριο 2023
 • Πρόσκληση 2024: Β’ εξάμηνο έτους

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων έχουν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου) καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επενδυτική τους πρόταση θα αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/ κατάστημα ή/και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως χρήση τεχνολογιών blockchain κ.α.

Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής οι οποίες αναφέρονται στον Οδηγό Σχεδίου.

 

Πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση

Κατά το στάδιο υποβολής αίτησης ένταξης στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Τη συμπλήρωση ή αναβάθμιση του προφίλ των αιτητών στην κυβερνητική διαδικτυακή δίοδο ‘Αριάδνη’
 • Την ετοιμασία και υποβολή αίτησης ένταξης στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων
 • Την καθοδήγηση των αιτητών στη συγκέντρωση των απαραίτητων παραστατικών, βεβαιώσεων και προσφορών
 • Τη διαχείριση της επικοινωνίας με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας μέχρι την εξασφάλιση τελικής απόφασης

Επικοινώνησε μαζί με τους εγκεκριμένους συμβούλους επιχειρήσεων του οργανισμού μας σχετικά με το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων.