ΝΕΑ

Σε ισχύ το Σχέδιο Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων 2022

Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει προκηρύξει την 1η Μαρτίου 2022 το Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων.

Το Σχέδιο στοχεύει στη στήριξη νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων θα αρχίσει την 1η Μαρτίου 2022 και ώρα 08:00 π.μ. και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ μέχρι και τις 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 23.59 μμ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Διευκρινίζεται ότι θα γίνουν αποδεκτές αιτήσεις με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €35 εκατ., ωστόσο το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης. Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση). Μία αίτηση θα θεωρείται επιτυχής εάν έχει συγκεντρώσει βαθμολογία 55%.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου ο οργανισμός μας θα αναλαμβάνει την ετοιμασία και υποβολή της αίτησης ένταξης στο Σχέδιο, τον καταρτισμό Τεχνοοικονομικής Μελέτης (όπου απαιτείται) και την καθοδήγηση και υποστήριξη των αιτητών στη συγκέντρωση των απαραίτητων παραστατικών, βεβαιώσεων και προσφορών.

Οι αμοιβές συμβούλων για ετοιμασία Τεχνοοικονομικής Μελέτης αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη προς επιχορήγηση.