ΝΕΑ

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν το Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας – Προκήρυξη 2024

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν το Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας - Προκήρυξη 2024

11. Διαδικασίες Εξέτασης, Αξιολόγησης και Ένταξης των Προτάσεων

11.1 Έλεγχος Τυπικών Προϋποθέσεων και Δικαιολογητικών

11.1.1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, σε πρώτο στάδιο η Υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων, της επιλεξιμότητας, της κανονικότητας και της πληρότητας του επιχειρηματικού σχεδίου και της συμβατότητάς του με τις εθνικές και ενωσιακές πολιτικές (Παράρτημα ΙΙ). Επιπρόσθετα, τα στοιχεία/ δικαιολογητικά που υπέβαλε ο/η αιτητής/τρια με την αίτησή του/της θα επαληθεύονται μέσω ελέγχου/ επαλήθευσης στοιχείων/ παραστατικών.

11.1.2 Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι δε συντρέχουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις για ένταξη της πρότασης στο Σχέδιο, η αίτηση θα απορρίπτεται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας και θα ενημερώνεται άμεσα ο/η αιτητής/τρια.

11.1.3 Μετά την υποβολή της αίτησης δε θα επιτρέπεται η προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων, εκτός και εάν κατά τον έλεγχο προκύψει ανάγκη για εξασφάλιση περαιτέρω διευκρινίσεων ή/ και συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης ή/ και των στοιχείων/ εγγράφων που περιλήφθηκαν στην αίτηση. Σε τέτοια περίπτωση η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος. Νοείται ότι το χρονικό περιθώριο των δεκαπέντε (15) ημερών δύναται να επεκταθεί, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο. Σε τέτοια περίπτωση θα δίνεται ανάλογη έγκριση από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας και θα ενημερώνεται ο/η αιτητής/τρια.

Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις κριθούν ανεπαρκείς ή και δεν υποβληθούν εντός της προθεσμίας που τέθηκε, τότε οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με βάση τα δεδομένα της αίτησης ή θα απορρίπτονται με απόφαση του Διευθυντή και θα ενημερώνεται σχετικά ο/η αιτητής/τρια.

11.1.4. Στη συνέχεια, όλες οι επιλέξιμες προτάσεις θα τύχουν αξιολόγησης και βαθμολόγησης από την αρμόδια Επιτροπή.

11.2 Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση των Προτάσεων

Οι προτάσεις που δεν απορρίφθηκαν κατά το στάδιο του Διοικητικού Ελέγχου εξετάζονται στη συνέχεια από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης και βαθμολογούνται στη βάση κριτηρίων που φαίνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ και εγκρίνεται ή απορρίπτεται ανάλογα το επενδυτικό πρόγραμμα. Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα αξιολογεί και βαθμολογεί βάσει του περιεχομένου της αίτησης που έχει υποβληθεί. Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων θα είναι άμεση.

Η σειρά προτεραιότητας έναρξης αξιολόγησης των αιτήσεων καθορίζεται αποκλειστικά βάσει του χρόνου υποβολής των αιτήσεων. Επισημαίνεται ότι θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις οι οποίες καλύπτονται από τον διαθέσιμο Προϋπολογισμό. Οι υπόλοιπες αιτήσεις θα θεωρούνται επιλαχούσες και θα εξεταστούν με τη σειρά υποβολής τους, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εξοικονομήσεις που θα προκύψουν.

Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων δύναται να καλεί τους/τις αιτητές/τριες σε προσωπική συνέντευξη για να δώσουν διευκρινίσεις σχετικά με τις αιτήσεις τους.

11.3 Προτάσεις που θα Ενταχθούν στο Σχέδιο

α) Οι προτάσεις που τελικά θα ενταχθούν στο Σχέδιο θα είναι αυτές που θα εξασφαλίζουν τουλάχιστον εξήντα πέντε (65) μονάδες από τις εκατό (100) στο σύνολο της βαθμολογίας.

Στις περιπτώσεις επενδυτικών προτάσεων που δεν μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης λόγω χαμηλής βαθμολογίας θα γίνεται ανάλογη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης της αίτησης.

Τονίζεται ότι, επενδυτικές προτάσεις που θα ενταχθούν/ υλοποιηθούν στα πλαίσια του Σχεδίου, θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία της εγκριτικής επιστολής της περιόδου που καθορίζεται στην παρ. 12.2 του παρόντος Οδηγού.
Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλει μόνο μια (1) επενδυτική πρόταση (αίτηση) σε κάθε χρονική περίοδο ανακοίνωσης του Σχεδίου. Σε περίπτωση απόσυρσης της αρχικής επενδυτικής πρότασης ο/η ενδιαφερόμενος/η έχει το δικαίωμα επαναϋποβολής ακόμη μιας (1) αίτησης για το ίδιο ή/ και τροποποιημένο επενδυτικό έργο, εντός της τρέχουσας Προκήρυξης, νοουμένου ότι θα υπάρχει διαθέσιμος Προϋπολογισμός.

β) Σημειώνεται ότι, οι προτάσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο θα επικυρώνονται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ανά δέσμες).

γ) Για τις προτάσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, θα υπογράφεται σχετική Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης μεταξύ του Δικαιούχου και του ΥΕΕΒ, με την οποία έκαστο μέρος θα αναλαμβάνει τις σχετικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της επιχείρησης θα εγγυούνται άλλα δύο φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση όπου ο/οι αιτητής/ες εγγράψει/ουν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης τότε ο/οι αιτητής/ες θα πρέπει απαραίτητα να υπογράψει/ουν και ως εγγυητής/ες (μέχρι δύο άτομα).

Η υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης θα γίνεται νοουμένου ότι έχει τεκμηριωθεί η δυνατότητα του/ης αιτητή/τριας να χρηματοδοτήσει την προτεινόμενη επένδυση είτε μέσω ιδίων πόρων (π.χ. καταθέσεις κτλ) είτε μέσω σχετικής έγκρισης δανείου ή άλλης διευκόλυνσης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Για τους/τις αιτητές/τριες που έχουν πάρει εγκριτική επιστολή και δεν υπέβαλαν ικανοποιητικά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της πρότασης κατά το στάδιο της αίτησης, θα δίδεται προθεσμία τριών (3) μηνών για προσκόμισή τους πριν από την υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η έγκριση θα ακυρώνεται και θα αποδεσμεύονται οι σχετικοί πόροι.

δ) Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης, ο Δικαιούχος θα προσκομίσει τα απαιτούμενα χαρτόσημα για χαρτοσήμανση της Συμφωνίας σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Υπογραμμίζεται ότι η Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης θα πρέπει να υπογράφεται το αργότερο σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της εγκριτικής επιστολής. Σε αντίθετη περίπτωση η έγκριση θα ακυρώνεται και θα αποδεσμεύονται οι σχετικοί πόροι.
Το χρονικό περιθώριο των τριών (3) μηνών δύναται να παραταθεί με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας σε δικαιολογημένες περιπτώσεις και κατόπιν αιτήματος του αιτητή.

ε) Σε περιπτώσεις όπου η προτεινόμενη επιχείρηση ανήκει σε ομάδα φυσικών προσώπων (πέραν του ενός), τότε θα πρέπει στο στάδιο πριν την υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης να υποβάλλεται συμφωνητικό έγγραφο μεταξύ των ατόμων που θα απαρτίζουν την ομάδα. Στο συμφωνητικό έγγραφο θα καθορίζονται μεταξύ άλλων και τα ποσοστά που θα κατέχει ο καθένας στην επιχείρηση, βάσει των κατά δήλωση ποσοστών συμμετοχής της αίτησης.

στ) Όλες οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, θα τηρούν ή δεσμεύονται να τηρούν την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για το περιβάλλον, το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση και ιδιαίτερα τους νόμους και κανονισμούς που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV που επισυνάπτεται. Το Σχέδιο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις Διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλεται από τον ΕΦ στην Αρμόδια Αρχή (Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) για γραπτή συμβουλή/ καθοδήγηση του Επιτρόπου για το περιεχόμενο του Σχεδίου και κατ’ επέκταση για το σύνολο των έργων που προωθούνται κάτω από αυτό. Επισημαίνεται ότι, το έργο θα πρέπει να είναι συμβατό με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε σε όλα τα στάδια υλοποίησής του. Οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων ως προς τη συμμόρφωση με τον Χάρτη θα περιλαμβάνονται, όπου εφαρμόζεται, στη σχετική Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης που υπογράφεται μεταξύ Δικαιούχου και Ενδιάμεσου Φορέα.

η) Όλες οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο δεσμεύονται να λαμβάνουν ικανοποιητικά μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας βάσει του Οδηγού Επικοινωνίας για τους Δικαιούχους του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»10. Ο Ενδιάμεσος Φορέας θα παρέχει καθοδήγηση, για τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας σύμφωνα και με τον προαναφερόμενο Οδηγό.

θ) Όλες οι επιχειρήσεις – νομικές οντότητες που θα ενταχθούν/ δημιουργηθούν στα πλαίσια του Σχεδίου θα πρέπει να αποστέλλουν στο ΥΕΕΒ, πριν από την υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης (ΣΔΧ), αποδεικτικό καταχώρισης στα Επίσημα Μητρώα11, των στοιχείων των πραγματικών τους δικαιούχων όπως αυτοί ορίζονται στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο 188(I)/2007, περιλαμβανομένου του μοναδικού αριθμού εγγραφής τους στο αντίστοιχο Μητρώο.

12. Υλοποίηση Επενδυτικών Έργων – Καταβολή των Χορηγιών

12.1. Οι νέοι επιχειρηματίες μπορούν να προχωρούν στην υλοποίηση των επενδύσεών τους μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής τους στο Υπουργείο, με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και σύμφωνα πάντα με το επενδυτικό πρόγραμμα που δηλώνουν.

12.2. Η πλήρης υλοποίηση και αποπεράτωση των επενδύσεών τους σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης θα πρέπει να γίνεται μέσα σε χρονική περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία της εγκριτικής επιστολής που θα παραλαμβάνουν από το Υπουργείο. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της επενδυτικής πρότασης διαπιστώνεται από τα τιμολόγια και άλλα παραστατικά ή/ και με επιτόπου επιθεώρηση.

Επενδυτικές προτάσεις που δε θα ολοκληρώνονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία δε θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς χορηγίας.

13. Τρόπος καταβολής της Χορηγίας

Η καταβολή της Δημόσιας Χρηματοδότησης μπορεί να γίνεται σε τρεις (3) φάσεις όπως φαίνεται στον πιο κάτω Πίνακα.

Φάσεις Υλοποίησης Έργου Πιστοποιηθέν Έργο Δημόσια Χρηματοδότηση
Α ΦΑΣΗ Υπογραφή Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης. Προκαταβολή που θα καλύπτει μέχρι 40% της εγκριμένης δημόσιας ενίσχυσης.
Β ΦΑΣΗ Μετά την υλοποίηση και πιστοποίηση δαπανών πέραν του 30% και μέχρι 60% του έργου. Χορηγία που αντιστοιχεί στο πιστοποιημένο επιλέξιμο κόστος, αφαιρουμένης τυχόν προκαταβολής και νοουμένου ότι το ποσό της επιλέξιμης επένδυσης υπερβαίνει το κατώτατο όριο επένδυσης των €10.000.
Γ ΦΑΣΗ Μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, την επίτευξη των στόχων του και την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης. Χορηγία επί του υπόλοιπου επιλέξιμου κόστους που υλοποιήθηκε και πιστοποιήθηκε.

α) Για την πληρωμή της προκαταβολής (Α Φάση) δεν είναι απαραίτητη η διενέργεια δαπανών. Απαιτείται όμως η υποβολή γραπτού αιτήματος από τον Δικαιούχο και η κατάθεση σχετικής εγγυητικής επιστολής από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ύψους 100% του ποσού της προκαταβολής. Η εγγυητική αποδεσμεύεται μετά την υλοποίηση και πιστοποίηση της επένδυσης που αναλογεί στην προκαταβολή που δόθηκε. Η ημερομηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να είναι έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία λήξης του επενδυτικού έργου.

Σημειώνεται ότι, η προκαταβολή που καταβάλλεται σε Δικαιούχο Έργου που εντάσσεται στο Σχέδιο θα πρέπει να καλύπτεται από αντίστοιχες δαπάνες Δικαιούχου στο πλαίσιο εφαρμογής του Έργου και να δικαιολογείται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τους όρους επιλεξιμότητας του Σχεδίου, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία (3) έτη μετά το έτος καταβολής της προκαταβολής.

Διευκρινίζεται ότι, δεν είναι απαραίτητη η υποβολή αιτήματος πληρωμής προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που οι αιτητές/τριες έχουν ήδη προχωρήσει στην υλοποίηση δαπανών, μπορούν να υποβάλουν αίτημα για Ενδιάμεση ή Τελική πληρωμή. Η Τελική Πληρωμή μπορεί να καταβληθεί αν υπάρχουν αντίστοιχες δαπάνες, χωρίς απαραίτητα να υπάρξει Ενδιάμεση πληρωμή ή/και προκαταβολή.

β) Για την πληρωμή του ποσού της Β’ Φάσης θα γίνεται οικονομικός και φυσικός έλεγχος της προόδου του έργου και για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου θα πρέπει να υπάρχουν τα πρωτότυπα παραστατικά τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών και οι αποδείξεις/αποδεικτικά πληρωμής τους. Νοείται ότι πριν την καταβολή της χορηγίας θα κατατίθενται όλες οι απαιτούμενες άδειες που αφορούν το έργο της επένδυσης. Επίσης, οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να είναι εγκατεστημένες και σε λειτουργήσιμη κατάσταση στα αδειούχα υποστατικά του/της αιτητή/τριας.

γ) Για την πληρωμή του ποσού της Γ’ Φάσης εκτός από τη συνολική πιστοποίηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του έργου απαιτείται και η πιστοποίηση της επίτευξης των στόχων που είναι:

 • Εκκίνηση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, δηλαδή η πρώτη ημερομηνία εμπορικής συναλλαγής (είτε ως αυτοεργοδοτούμενος/η είτε μέσω νομικής οντότητας) που πιστοποιείται με τα ακόλουθα: 1)την προσκόμιση των τριών (3) πρώτων τιμολογίων πώλησης/ παροχής υπηρεσιών της επιχείρησης 2) την κίνηση πωλήσεων του πρώτου τριμήνου και 3) βεβαίωση από τον Λογιστή ή Διευθυντή της εταιρείας με δικαίωμα υπογραφής σχετικά με την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η οικονομική δραστηριότητα.
 • Δεσμευτικός Στόχος Απασχόλησης όπως αναφέρεται στην εγκριτική απόφαση. Ο εγκεκριμένος στόχος πρέπει να καλυφθεί κατά το 100% και ως εργαζόμενοι/ες νοούνται οι πλήρως απασχολούμενοι/ες για τους/τις οποίους/ες θα πρέπει να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Αρχή. Σημειώνεται ότι, θα πρέπει να προσκομίζεται η σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Αρχή. Σε περίπτωση που ο στόχος της απασχόλησης δεν καλυφθεί κατά 100% τότε το συγκεκριμένο κριτήριο επαναβαθμολογείται από την Υπηρεσία και αν η νέα βαθμολογία είναι κάτω από τις 65 μονάδες τότε η εν λόγω πρόταση απεντάσσεται από το Σχέδιο και απαιτείται εντόκως η επιστροφή τυχόν καταβληθείσας χορηγίας.
 • Παρουσίαση όλων των απαραίτητων αδειών/ πιστοποιητικών λειτουργίας της επιχείρησης από Δημοτικές Αρχές, Συμβούλια, Αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους, κτλ.

δ) Σε περίπτωση που η δαπάνη για το σύνολο του έργου είναι τελικά μικρότερη της εγκριθείσας, η δημόσια χρηματοδότηση θα υπολογισθεί επί του πραγματοποιηθέντος και πιστοποιηθέντος κόστους του έργου. Σε περίπτωση που η δαπάνη για το σύνολο του έργου είναι τελικά μεγαλύτερη της εγκριθείσας, η δημόσια χρηματοδότηση υπολογίζεται στη βάση της εγκριθείσας δαπάνης.

ε) Κατά το στάδιο επαλήθευσης της επένδυσης η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να αναθεωρήσει το τελικό επιλέξιμο κόστος των εγκριμένων δαπανών, νοουμένου ότι δεν ξεπερνά το συνολικό εγκριμένο Προϋπολογισμό.

στ) Σε περίπτωση μη υλοποίησης του έργου μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στο Άρθρο (13) σε βαθμό που η επιχείρηση να μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα και να παράξει/ προσφέρει το προϊόν της, τότε αυτή χάνει το σχετικό δικαίωμα και ακολουθούνται οι διαδικασίες απένταξής της από το Σχέδιο και επιστροφής του ποσού τυχόν καταβληθείσας χορηγίας προσαυξημένου με τόκο. Tο επιτόκιο θα καθορίζεται σύμφωνα με των περί Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμων του 2006 και 2012, και όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται από τα σχετικά διατάγματα του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ζ) Δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης της εγκριτικής απόφασης που αφορά αύξηση του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού.

η) Για τροποποιήσεις που αφορούν, αλλαγή επωνυμίας ή αλλαγή εταιρικής σύνθεσης ή και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της επιχείρησης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση του Διευθυντή της Υπηρεσίας.

θ) Η υποβολή των αποδεικτικών στοιχείων και όλων των απαραίτητων αδειών για καταβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής (Γ’ Φάση) θα πρέπει να γίνεται το αργότερο σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λήξης της περιόδου υλοποίησης των επενδύσεων που αναφέρεται στην εγκριτική επιστολή. Σε περίπτωση κωλύματος θα πρέπει να υποβάλλεται τεκμηριωμένο αίτημα για παράταση και ανάλογη απόφαση θα λαμβάνεται από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας. Σημειώνεται ότι, η εν λόγω παράταση αφορά μόνο την υποβολή του αιτήματος πληρωμής και όχι την υλοποίηση της επένδυσης.

ι) Το δελτίο πληρωμής που εκδίδεται από το Λογιστήριο του ΕΦ θεωρείται ως αποδεικτικό στοιχείο ολοκλήρωσης του έργου. Τα αποδεικτικά πληρωμής καταχωρούνται στον σχετικό φάκελο και φέρουν την ειδική σφραγίδα.

14. Κυρώσεις – Εγγυήσεις

Εάν διαπιστωθεί η υποβολή ψευδούς δήλωσης ή στοιχείων και πληροφοριών πριν ή/ και μετά την παραχώρηση χορηγίας, η αίτηση της συγκεκριμένης επιχείρησης απορρίπτεται και απαιτείται η επιστροφή τυχόν καταβληθείσας χορηγίας προσαυξημένης με τόκο. Tο επιτόκιο θα καθορίζεται σύμφωνα με των περί Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμων του 2006 και 2012, και όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται από τα σχετικά διατάγματα του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επίσης, δυνατόν να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα εναντίον της επιχείρησης, όπως ο αποκλεισμός της από όλα τα Σχέδια Ενισχύσεων ή/ και η λήψη νομικών μέτρων εναντίον της.

Πέραν των όσων προνοούνται στο παρόν Σχέδιο και αναφέρονται στον Οδηγό, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα εναντίον Δικαιούχου/ ομάδας Δικαιούχων του Σχεδίου, κατόπιν σχετικής αιτιολόγησης.

Βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 Κοινών Διατάξεων για τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής (Άρθρο 65), θα γίνεται δημοσιονομική διόρθωση και αναλογική ανάκτηση του ποσού που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως προσαυξημένου με τόκο, αν σε περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία της τελικής πληρωμής της χορηγίας, η χρηματοδοτούμενη επένδυση υπόκειται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

 • Παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος.
 • Αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα.
 • Ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομευόσουν τους αρχικούς στόχους.

Σε περίπτωση που από την ημερομηνία έγκρισης της πρότασης μέχρι και τη συμπλήρωση τριετίας (3ετίας) από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης τελικής πιστοποίησης του έργου (τελική πληρωμή της χορηγίας/ Γ Φάση) διαπιστωθεί:

 • Πώληση ή μεταβίβαση της επιχείρησης ή αλλαγή της εταιρικής/ μετοχικής σύνθεσης,
 • Πώληση ή μεταβίβαση για οποιονδήποτε λόγο ή εκμίσθωση πάγιων περιουσιακών στοιχείων που έχουν επιχορηγηθεί

χωρίς προηγούμενη έγκριση τροποποίησης της αρχικής εγκριτικής απόφασης, η εγκριτική απόφαση θεωρείται αυτοδικαίως ως ουδέποτε εκδοθείσα και γίνεται αμέσως δημοσιονομική διόρθωση και αναλογική ανάκτηση του ποσού που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως, προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις, προσαυξημένου με τόκο.

Tο επιτόκιο θα καθορίζεται σύμφωνα με των περί Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμων του 2006 και 2012, και όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται από τα σχετικά διατάγματα του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η έγκριση τροποποίησης της αρχικής εγκριτικής απόφασης εντός της περιόδου των τριών (3) χρόνων από την ημερομηνία της απόφασης τελικής πιστοποίησης του έργου (τελική πληρωμή της χορηγίας/ Γ Φάση), μπορεί να γίνεται μόνο για πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις και μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Υπηρεσίας προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου.

Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να διατηρείται το ίδιο ποσοστό συμμετοχής επιλέξιμων εταίρων στο κεφάλαιο της επιχείρησης.

Ο Δικαιούχος θα πρέπει να θέτει, εφόσον ζητηθούν, στη διάθεση της Διαχειριστικής Αρχής, του Ενδιάμεσου Φορέα, της Αρχής Πιστοποίησης, της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του έργου και γενικότερα σε όλους τους ελεγκτικούς φορείς της Κύπρου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσθετα θα δέχεται επιτόπιες, σε κάθε περίπτωση, επαληθεύσεις από τον ΕΦ, καθώς και ελέγχους από τα άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δίνει όλες τις αναγκαίες επεξηγήσεις.

Σημειώνεται ότι κάθε επιχείρηση που εντάσσεται στο Σχέδιο θα πρέπει να τηρεί ξεχωριστό φάκελο στον οποίο θα καταχωρούνται όλα τα σχετικά έγγραφα (τιμολόγια, αποδείξεις, συμφωνίες, κ.α.) που αφορούν την υλοποίηση της επενδυτικής της πρότασης, συμπεριλαμβανομένων και αυτά που αφορούν αγορά, ανέγερση ή/και επέκταση κτιρίων και τα οποία θα φυλάσσονται για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών, από την 31η Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στην ΕΕ στους οποίους περιλαμβάνεται η δαπάνη12 της πράξης και θα καταστρέφονται μόνο μετά την εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας.

Επίσης κάθε επιχείρηση που εντάσσεται στο Σχέδιο, θα πρέπει να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα ή κατάλληλη λογιστική κωδικοποίηση στο λογιστικό της σύστημα ή ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό ή ξεχωριστό λογιστικό αρχείο που αφορά το επενδυτικό της έργο. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι τα έγγραφα δεν τηρούνται σωστά με αποτέλεσμα να απωλεσθεί η κοινοτική συνεισφορά από το Κράτος, τότε οι επιχειρήσεις θα επιστρέφουν τη σχετική χορηγία προσαυξημένη με τόκο. Tο επιτόκιο θα καθορίζεται σύμφωνα με των περί Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμων του 2006 και 2012, και όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται από τα σχετικά διατάγματα του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για τον σκοπό αυτό θα υπογράφεται σχετική Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης μεταξύ των δικαιούχων που θα ενταχθούν στο Σχέδιο και του ΥΕΕΒ, με την οποία έκαστο μέρος θα αναλαμβάνει τις σχετικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των νέων δικαιούχων θα εγγυούνται δύο φυσικά πρόσωπα.

15. Ενστάσεις

15.1 Αιτητές/τριες των οποίων:

 1. Μέρος των επενδύσεων απορρίφθηκαν, κατά το στάδιο της έγκρισης της αίτησης, επειδή θεωρήθηκαν μη επιλέξιμες ή
 2. Οι προτάσεις δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους για ένταξή τους στο Σχέδιο λόγω χαμηλής βαθμολογίας ή
 3. Μέρος ή όλες οι επενδύσεις τους που έχουν υποβληθεί κατά το στάδιο του αιτήματος καταβολής χορηγίας (ενδιάμεσο ή τελικό) έχουν απορριφθεί γιατί θεωρήθηκαν μη επιλέξιμες

έχουν το δικαίωμα όπως μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της σχετικής επιστολής του Υπουργείου ή του εμβάσματος της χορηγίας στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησής τους, να υποβάλουν γραπτή ένσταση που θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή προς το Υπουργείο ή με τρόπο που δύναται να καθορίσει ο ΕΦ (ΥΕΕΒ) μέσω ηλεκτρονικού συστήματος του ΥΕΕΒ.

Στην επιστολή θα πρέπει να ζητείται επανεξέταση της αίτησης παραθέτοντας τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους πιστεύεται ότι η επενδυτική πρόταση ή μέρος της δεν έπρεπε να απορριφθεί.

15.2 Οι εν λόγω ενστάσεις εφόσον δεν αφορούν πρόδηλα σφάλματα (σε τέτοιες περιπτώσεις τα πρόδηλα σφάλματα θα διορθώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου) θα εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή Λειτουργών του Υπουργείου που θα ορίζεται για το σκοπό αυτό από τον Γενικό Διευθυντή. Στην Επιτροπή Εξέτασης των Ενστάσεων θα συμμετέχει Λειτουργός που έχει εμπλακεί ενεργά στην ετοιμασία του Σχεδίου (για την τήρηση των πρακτικών) αλλά δε θα συμμετέχει κανένας Λειτουργός που αποτέλεσε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης/ Βαθμολόγησης για το συγκεκριμένο Σχέδιο. Σκοπός της Επιτροπής Ενστάσεων είναι να διασφαλίσει ότι η πρόταση έτυχε ίσης και δίκαιης μεταχείρισης από την Επιτροπή Αξιολόγησης/ Βαθμολόγησης και την Υπηρεσία.

Διευκρινίζεται ότι οι αιτητές/τριες που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση ΔΕ θα μπορούν να επαναϋποβάλουν αίτηση για το ίδιο ή/ και τροποποιημένο επενδυτικό έργο εντός της τρέχουσας χρονικής περιόδου ανακοίνωσης του Σχεδίου, όπως αναφέρεται στην παρ. 11.3 του παρόντος Οδηγού εκτός και εάν αυτή εξεταστεί από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων και ληφθεί σχετική απόφαση.

16 Οι Κατευθυντήριες Γραμμές διαχείρισης των ενστάσεων παρουσιάζονται στο Παράρτημα V.

17 Σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής ενστάσεων που τελικά δεν ικανοποιούνται, οι αιτητές διατηρούν το δικαίωμα αν το επιθυμούν να προσφύγουν στο Διοικητικό Δικαστήριο ή στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ερμηνείες– Τροποποιήσεις

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας ερμηνεύει, συμπληρώνει και τροποποιεί όπου αιτιολογημένα παρουσιάζεται πρόβλημα, τους όρους και πρόνοιες του Σχεδίου που διευκολύνουν την εφαρμογή του, αφού εξασφαλίσει την εκ των προτέρων έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής.

Οι πιο πάνω πληροφορίες έχουν αντιγραφεί από τον Οδηγό Σχεδίου Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας – Προκήρυξη 2024. Ο Οδηγός Σχεδίου είναι διαθέσιμος εδώ