ΝΕΑ

Σημαντικές τροποποιήσεις στις διαδικασίες πρόσληψης

Εγκεκριμένοι Συμβούλοι Επιχειρήσεων, Κύπρος
Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνουν ότι στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 τίθενται σε ισχύ, ως η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οι πρόνοιες των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2017 (Κ.Δ.Π. 167/2017). Οι βασικές τροποποιήσεις που θα ισχύσουν είναι:
  1. Η αίτηση εγγραφής εργοδότη υποβάλλεται το αργότερο μία (1) μέρα πριν την ημερομηνία που ο αιτητής αναμένεται να καταστεί εργοδότης.
  2. Κάθε εργοδότης γνωστοποιεί στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την κάθε πρόσληψη μισθωτού το αργότερο μία (1) μέρα πριν την πρόσληψη.
Σημειώνεται ότι από 13/9/21 η γνωστοποίηση των νέων προσλήψεων με ημερομηνία έναρξης απασχόλησης από 14/9/21 και μετά θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://ergani.mlsi.gov.cy.
Στο Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών (SISNET) θα επιτρέπονται οι προσλήψεις με ημερομηνία έναρξης απασχόλησης μέχρι και τις 13/9/2021. Για προσλήψεις που αφορούν έναρξη απασχόλησης από 14/9/2021 και μετά θα πρέπει να διενεργούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη.
Στην εν λόγω ιστοσελίδα έχουν αναρτηθεί σχετικές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας και τους όρους χρήσης του Συστήματος. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει καθορίσει Λειτουργούς Επικοινωνίας σε κάθε Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για υποστήριξη των χρηστών. Ο κατάλογος των Λειτουργών Επικοινωνίας έχει επίσης, αναρτηθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα.
Επισημαίνεται ότι από τις 13 Σεπτεμβρίου 2021 καταργείται η έκδοση και χρήση της «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».