Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής με τη δυνατότητα ένταξής τους στο Σύμφωνο «Taste Cyprus»

Το Σχέδιο θα είναι σε ισχύ μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού

Σκοπός και προϋπολογισμός

Στόχος του Σχεδίου Χορηγιών για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής είναι η παροχή στήριξης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αδειούχων κέντρων αναψυχής κατηγορίας εστιατορίου/ ταβέρνας ή κέντρων αναψυχής που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών καταλυμάτων που με βάση τον εγκεκριμένο τους τιμοκατάλογο προσφέρουν αποδεδειγμένα πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία, και τη δημιουργία ή αναβάθμιση καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας προκήρυξης του Σχεδίου για το 2022, ανέρχεται σε €4.000.000. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30/11/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί για τις ανάγκες του παρόντος Σχεδίου μέχρι τη λήξη του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) είναι €7,6εκ.

Επιπρόσθετα της παρούσης προκήρυξης για το 2022, προγραμματίζεται προκήρυξη και το 2023.

Αδειούχα Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας: Επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα οι οποίοι, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης, κατέχουν άδεια λειτουργίας κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας από το Υφυπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Περί Κέντρων Αναψυχής Νομοθεσίας και με βάση τον εγκεκριμένο τους τιμοκατάλογο προσφέρουν αποδεδειγμένα, πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία. Εξαιρούνται τα Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας που λειτουργούν ως αίθουσες δεξιώσεων ή χώροι εστίασης εντός ή εκτός παιγνιδότοπων.

Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών καταλυμάτων: Επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους και κατέχουν άδεια λειτουργίας από το Υφυπουργείο με βάση τις πρόνοιες της Περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο του 2019 έως 2021, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και πέραν της αίθουσας προγεύματος και του κυρίως εστιατορίου διαθέτουν επιπλέον θεματικό εστιατόριο όπου με βάση τον τιμοκατάλογο προσφέρονται αποδεδειγμένα, πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία.

Δυνητικοί Δικαιούχοι για αναβάθμιση ή δημιουργία καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής: Επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους και κατέχουν άδεια λειτουργίας καταστήματος από την αρμόδια τοπική Αρχή ή σημείο πώλησης προϊόντων αδειοδοτημένης και επισκέψιμης μονάδας παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων διατροφής, η οποία κατέχει τα αναγκαία πιστοποιητικά λειτουργίας και καταλληλότητας (ανάλογα με την κατηγορία της μονάδας παραγωγής) από την αρμόδια υπηρεσία/ες.

Οικοδομικές και άλλες βελτιωτικές εργασίες στους εγκεκριμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως αυτοί εμφαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας οικοδομής που αναφέρονται πιο κάτω:

 • Πλήρης ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκεκριμένων χώρων υγιεινής πελατών περιλαμβανομένης και της δημιουργίας διευκολύνσεων για ΑμεΑ.
 • Έργα ανακαίνισης στον αδειούχο εσωτερικό χώρο της κοινόχρηστης αίθουσας εστίασης και συγκεκριμένα:
  – Αντικατάσταση δαπέδου
  – Επιδιορθώσεις/ επενδύσεις τοιχοποιίας/ χρωματισμός
  – Αντικατάσταση/ συντήρηση πορτοπαραθύρων
  – Εγκατάσταση/ αντικατάσταση κουρτίνων/ ρολοκουρτίνων
  – Εγκατάσταση/ αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης/ κλιματισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης
  – Εγκατάσταση/ αντικατάσταση φωτιστικών
  – Αντικατάσταση/ ανακαίνιση πάγκου μπαρ, περιλαμβανομένου του βαρετού εξοπλισμού (ψυγεία, παγομηχανές, πάγκοι, μηχανή καφέ κλπ.)
  – Αγορά ανθώνων
  – Αγορά ψυγείου βιτρίνας για τοποθέτηση τροφίμων
 • Έργα ανακαίνισης και εξοπλισμός στον αδειούχο χώρο του μαγειρείου/ χώρων παρασκευής και συγκεκριμένα:
  – Αντικατάσταση δαπέδου
  – Επιδιορθώσεις/ επενδύσεις τοιχοποιίας/ χρωματισμός
  – Αντικατάσταση/ συντήρηση πορτοπαραθύρων
  – Εγκατάσταση/ αντικατάσταση φωτιστικών
  – Αγορά/ αντικατάσταση βαρετού επαγγελματικού εξοπλισμού
  – Εγκατάσταση/ αντικατάσταση συστήματος κλιματισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης
  – Εξοπλισμός παρασκευής φαγητών ενώπιον του πελάτη (Show cooking equipment)
  – Αγορά ψυγείου παγωτού και ποτών
  – Αγορά/ κατασκευή ψησταριάς για ψήσιμο στα κάρβουνα
  – Κατασκευή/ τοποθέτηση φουγάρου εξαερισμού
  – Αγορά/ τοποθέτηση/ κατασκευή παραδοσιακού φούρνου για οφτά/ φουρνιστά
 • Έργα βελτίωσης της πρόσοψης του κέντρου (π.χ. επένδυση με πραγματική πέτρα, χρωματισμός, τοποθέτηση ανθώνων, τοποθέτηση ομπρέλων ή/ και τέντων σε ουδέτερο χρώμα οι οποίες δεν θα φέρουν διαφημιστικά μηνύματα, τοποθέτηση θερμάστρων εξωτερικού χώρου κλπ.).
 • Αντικατάσταση πινακίδας με την ονομασία του κέντρου στην πρόσοψη. Η νέα πινακίδα δεν θα πρέπει να είναι αλουμινένια ή πλαστική ή led ή αλογόνου και να συνάδει με τον περιβάλλοντα χώρο.
 • Αγορά συστήματος πυρανίχνευσης/ πυρασφάλειας.
 • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για γενικές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης/ πυρασφάλειας και συστήματος κλιματισμού/ θέρμανσης

Ειδικές εγκαταστάσεις και συστήματα:

 • Αντικατάσταση/ αγορά μηχανογραφημένων ταμειακών συστημάτων και συστημάτων λήψης παραγγελιών (POS)
 • Αναβάθμιση/ εγκατάσταση συστήματος για γρήγορη ασύρματη σύνδεση διαδικτύου.
 • Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας, η οποία να διαθέτει κατ΄ ελάχιστο τον τιμοκατάλογο του κέντρου, την τοποθεσία του και σύστημα κρατήσεων.
 • Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης νερού και αποβλήτων.
 • Αγορά/ εγκατάσταση πλατφόρμας για προσβασιμότητα ΑμεΑ.

Μηχανήματα, επίπλωση και εξοπλισμός στους κοινόχρηστους χώρους πελατών:

 • Αντικατάσταση ευτελούς επίπλωσης (καρέκλες και τραπέζια) στους εγκεκριμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους εστίασης. Η νέα επίπλωση δεν θα πρέπει να είναι πλαστική.
 • Αγορά/ αντικατάσταση ισόθερμης κάβας κρασιών.
 • Αντικατάσταση ή τοποθέτηση πλαισίου τοποθέτησης τιμοκαταλόγου με φωτιστικό σώμα στην είσοδο του κέντρου.
 • Τοποθέτηση αλλάχτρας για βρέφη.

Αμοιβές συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, σχεδιαστών κλπ, μέγιστο 5% ως προς τη συνολική προτεινόμενη επένδυση:

 • Αμοιβή εγγεγραμμένων επαγγελματιών μελετητών ή μελετητών εσωτερικού χώρου (interior designers), μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, επιμετρητή ποσοτήτων, πολιτικών μηχανικών για αποδεδειγμένη εκτελεσθείσα εργασία.
 • Υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, μετάφραση σε 5 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, ρωσικά και γαλλικά), μετάφραση σε γραφή για τυφλούς (braille), εκτύπωση τιμοκαταλόγου και σύστημα εισαγωγής ηλεκτρονικού κωδικού / εισαγωγή QR code.
 • Υπηρεσίες για δράσεις που αφορούν την ποιοτική αναβάθμιση του φαγητού και ποτού που προσφέρονται (π.χ. αρχιμάγειρας/ chef / οινολόγος / εμπειρογνώμονας για την ετοιμασία νέου μενού, κοστολόγηση, συνδυασμό φαγητού και κρασιών (food pairing) κλπ. με διατήρηση / ενίσχυση της έμφασης στην κυπριακή γαστρονομία.)

Δαπάνες που απορρέουν άμεσα από τους όρους της κοινοτικής συγχρηματοδότησης (π.χ δημοσιότητα, διαφάνεια και διάχυση), όπως τοποθέτηση προσωρινών πινακίδων πληροφόρησης (πινακίδες εργοταξίου).

Αναλώσιμα είδη:

 • Αγορά/ αντικατάσταση εξοπλισμού/ επιτραπέζιων σκευών για τα διαθέσιμα τραπέζια πελατών που είναι τοποθετημένα στους εγκεκριμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους εστίασης (τραπεζομάντηλα, υφασμάτινες πετσέτες, αλατοπίπερα, πιάτα, μαχαιροπήρουνα, σετ για λάδι/ ξύδι κλπ), με κατ’ αποκοπή ποσό των €100 ανά τραπέζι.
 • Ελάχιστο ποσό προτεινόμενης επένδυσης €15.000
 • Ο εξοπλισμός ή μηχανήματα που θα προμηθευτεί ο δικαιούχος στα πλαίσια του σχεδίου πρέπει να είναι καινούργια.
 • Η έναρξη υλοποίησης της παρέμβασης επιβάλλεται όπως πραγματοποιείται μετά την Επιτόπια επιθεώρηση από λειτουργό του Υφυπουργείου για εξακρίβωση και φωτογράφιση της υφιστάμενης κατάστασης, η οποία ακολουθεί της υποβολής της Αίτηση.
 • Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της απόφασης έγκρισης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του αιτητή και δεν δεσμεύει την απόφαση του Υφυπουργείου Τουρισμού σχετικά με την έγκριση ή μη της αίτησης ή των δαπανών.
 • Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνεται αυστηρά σύμφωνα με τη σειρά παραλαβής τους από το Υφυπουργείο (First In- First Out). Η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης προτάσεων διακόπτεται με την εξάντληση του διαθέσιμου κονδυλίου της Προκήρυξης.

Ύψος επιχορήγησης

Το ύψος της επιχορήγησης κυμαίνεται αναλόγως της γεωγραφικής περιοχής που δραστηριοποιείται ο Δικαιούχος, με μέγιστο όμως ποσό επιχορήγησης €200.000 τηρουμένων των προνοιών σώρευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis»).

 • Στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές (Παράρτημα 1), το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ.
 • Στις υπόλοιπες περιοχές υπαίθρου (Παράρτημα 1), το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 65% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ.
 • Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες, το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ.

Πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση

Κατά το στάδιο υποβολής αίτησης ένταξης στο Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Την ετοιμασία και υποβολή της αίτησης ένταξης στο Σχέδιο
 • Την καθοδήγηση των αιτητών στη συγκέντρωση των απαραίτητων παραστατικών, βεβαιώσεων και προσφορών
 • Τη διαχείριση της επικοινωνίας με την αρμόδια αρχή του Προγράμματος μέχρι την εξασφάλιση τελικής απόφασης

Επικοινώνησε μαζί με τους εγκεκριμένους συμβούλους επιχειρήσεων του οργανισμού μας σχετικά με το Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής με τη δυνατότητα ένταξής τους στο Σύμφωνο «Taste Cyprus».

Καλούμε τους ενδιαφερομένους να μελετήσουν προσεκτικά τον Οδηγό Σχεδίου και ορισμένες σημαντικές επισημάνσεις.