Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας

Σε ισχύ μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2022

Σκοπός, Διάρκεια, Προϋπολογισμός

Το «Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας» αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν ή που θα ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές οικοδομών (με ενυπόγραφη συγκατάθεση των ιδιοκτητών), για σκοπούς ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις περιοχές που ισχύει το Σχέδιο.

Το Σχέδιο θα εφαρμόζεται και θα παραμένει ανοικτό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026, τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης/ πρότασης. Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις/ προτάσεις σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους οι οποίες θα ορίζονται στη σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Η πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, θα προκηρυχθεί την 1η Ιουνίου 2022, θα έχει διάρκεια πέντε (5) μήνες, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2022 και θα αφορά σε συνολικό προϋπολογισμό ύψους €2 εκ.

Το υπό ανάπτυξη ή εξέταση κτήριο/ οικοδομή θα πρέπει να είναι εντός της επιλέξιμης περιοχής εφαρμογής.

Το Σχέδιο στοχεύει:

 • Στην προσέλκυση νέων Επιχειρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, των οποίων η δραστηριότητα είναι εκ των προτέρων καθορισμένη και πολεοδομικά επιτρεπόμενη,
 • Στην ενθάρρυνση υφισταμένων Επιχειρήσεων να μετακινηθούν στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου, για ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης των περιοχών, την αύξηση του αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τελικά την επιστροφή και απαναδραστηριοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στην εντός των τειχών πόλη και τη δημιουργία συνεκτικού κοινωνικού ιστού,
 • Στην ενθάρρυνση Επιχειρήσεων που λειτουργούν ήδη στις εν λόγω περιοχές να επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις για προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τους, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων,
 • Στην κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας, με την προσέλκυση και άλλων συναφών επενδύσεων,
 • Στην αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας με τη συμβολή στην κυκλική οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη, μέσω της αποκατάστασης/ ανακαίνισης κτηρίων και επανάχρησης τους και διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, και
 • Στην προσέλευση πολιτών από όλη την Κύπρο και από το σύνολο της αστικής περιοχής Λευκωσίας,
 • Στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Τα πιο κάτω κριτήρια, μαζί με τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στην Ενότητα 8 πιο πάνω, θα ελέγχονται κατά την αξιολόγηση της αίτησης, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Η: Έντυπο Αξιολόγησης:

 • Το/η υπό ανάπτυξη ή εξέταση κτήριο/ οικοδομή είναι εντός της επιλέξιμης περιοχής εφαρμογής,
 • Έχει εξασφαλιστεί Πολεοδομική άδεια,
 • Έχει εξασφαλιστεί Άδεια οικοδομής,
 • Έχει εξασφαλιστεί η Συναίνεση του Ιδιοκτήτη στην περίπτωση ενοικιαζόμενων κτηρίων, και
 • Τεκμηριώνεται η διαθεσιμότητα ικανοποιητικών χρηματικών πόρων για ανακαίνιση κτηρίου/ οικοδομής.

Σε περίπτωση που θα συναφθεί δάνειο, είναι αναγκαία η προσκόμιση προ-συμβατικής συμφωνίας με χρηματοδοτικό οργανισμό για επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων. Η προ-συμβατική συμφωνία για εξασφάλισή του πρέπει να υποβάλλεται με την αίτηση για εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης.

Οι επιθυμητές χρήσεις είναι μεταξύ άλλων, οι χρήσεις προτεραιότητας όπως αναφέρονται στο Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Λευκωσίας:

 • Υπηρεσίες,
 • Επαγγελματικά γραφεία,
 • Πολιτιστικά κέντρα/ χώροι,
 • Κοινοτικές υπηρεσίες,
 • Επιχειρήσεις δημιουργικών επαγγελμάτων,
 • Αντίστοιχο λιανικό εμπόριο,
 • Ήπιες χρήσεις αναψυχής.

Επιπλέον, δύναται να δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης, σε επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες αφορούν κυρίως τη νεολαία και τους φοιτητές, αλλά δεν υφίστανται ως πλειονότητα επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ. καφέ, εστιατόρια κ.λπ.) στη καθορισθείσα περιοχή στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας.

Μερικά παραδείγματα τέτοιων επιθυμητών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων/ χρήσεων:

 • Κέντρα καινοτομίας,
 • Επιχειρήσεις δημιουργικών επαγγελμάτων,
 • Βιβλιοπωλεία/ copy centers,
 • Γυμναστήρια/ studios,
 • Νηπιαγωγεία,
 • Φαρμακεία,
 • Γραφεία,
 • Εμπορικά καταστήματα,
 • Pet shops,
 • Kαταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών ειδών,
 • Yπηρεσίες ταχυμεταφορών εσωτερικού και εξωτερικού,
 • Φρουταρίες/ μικρά σουπερμαρκετ,
 • Κομμωτήρια/ beauty salons/ barber shops.

Δυνητικοί Δικαιούχοι και Οικονομική Ενίσχυση

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι Φυσικά ή/και Νομικά πρόσωπα ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κτηρίων που θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις στα κτήρια τους στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου για τους σκοπούς του Σχεδίου και πληρούν τις προϋποθέσεις του Σχεδίου, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων εκεί και όπου ισχύουν.
Σημειώνεται ότι όταν Δυνητικός Δικαιούχος είναι ενοικιαστής κτηρίου θα πρέπει να προσκομίζεται ενυπόγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.

Οικονομική ενίσχυση παραχωρείται σε Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν ή που θα ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές οικοδομών, και το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 60% επί των επιλέξιμων δαπανών κάθε Πρότασης με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας τα ποσό των €80.000 ανά έργο.

Δεν θα θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε πρόταση με συνολική επιλέξιμη δαπάνη:

 • Μικρότερη από €30.000 (τριάντα χιλιάδες ευρώ) για κτήρια μέχρι 100 τ.μ., και
 • Μικρότερη από €50.000 (πενήντα χιλιάδες ευρώ) για κτήρια άνω των 100 τ.μ.

Πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση

Στο πλαίσιο του νέου σχεδίου χορηγιών, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων του οργανισμού μας θα αναλαμβάνουν τον καταρτισμό και υποβολή αιτήσεων ένταξης στο «Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας».

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τον Οδηγό Σχεδίου και τα σχετικά παραρτήματα που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεων.