Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Η 2η προκήρυξη του Σχεδίου αναμένεται στα μέσα Μαΐου 2024

Σύντομη περιγραφή σχεδίου

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων από 18 έως 29 ετών, των ανδρών από 30 μέχρι 50 ετών και των γυναικών από 30 μέχρι 55 ετών, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I του Οδηγού Σχεδίου και επιχειρήσεις που ιδρύονται ή/ και λειτουργούν με το σύστημα της δικαιοχρήσης (franchising).

Πρόσκληση θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας.

Το ανώτατο όριο επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε πρότασης έχει οριστεί στις €120,000 με το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης να κυμαίνεται από 60% έως 70% αναλόγως ηλικιακής ομάδας.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας έχουν:

  • Νέοι και νέες, άνδρες και γυναίκες, που διαμένουν νόμιμα για τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησής τους σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία, και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε εργασία.
  • Νέοι και νέες ηλικίας 18 μέχρι 29 ετών, άνδρες ηλικίας 30 μέχρι 50 ετών και γυναίκες ηλικίας 30 έως 55 ετών
  • Είναι άνεργοι ή μισθωτοί κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους
  • Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η έναρξη επαγγέλματος ως αυτοεργοδοτούμενος ή η συμμετοχή σε ενεργή επιχείρηση ως εταίρος με ποσοστό πέραν του 25%.
αιτήσεις ένταξης
0 +
ποσοστό επιτυχίας
0 %
εγκριτικών αποφάσεων
0

Πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση

Αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία μας, παρέχουμε πρακτική υποστήριξη καθ’ όλη τη διαδικασία ένταξης στο σχέδιο που περιλαμβάνει την καθοδήγηση του αιτητή στη συγκέντρωση των απαιτούμενων βεβαιώσεων, παραστατικών και προσφορών, τον καταρτισμό του επεξηγηματικού σημειώματος, τη σύνταξη και υποβολή της αίτησης, και τη διαχείριση της αλληλογραφίας με το αρμόδιο Υπουργείο μέχρι την εξασφάλιση τελικής απόφασης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως μελετήσουν προσεκτικά τον Οδηγό Σχεδίου Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 2024 προτού επικοινωνήσουν με τους Εγκεκριμένους Συμβούλους Επιχειρήσεων του οργανισμού μας.

Επιχειρηματικές προτάσεις

Ανάμεσα στις επιχειρηματικές προτάσεις που μας έχει ανατεθεί ο καταρτισμός και υποβολή αίτησης ένταξης στο Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα)