Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Το Σχέδιο αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί τον Οκτώβρη 2023

Σύντομη περιγραφή σχεδίου

Σε ισχύ από τις 17 Μαΐου 2021 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, το Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Το Σχέδιο Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ ανδρών ηλικίας 18 έως 50 ετών και γυναικών ηλικίας 18 έως 55 ετών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στους τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών, του ηλεκτρονικού εμπορίου και του τουρισμού.

Το ανώτατο όριο επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε πρότασης έχει οριστεί στις €120,000 με το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης να κυμαίνεται από 60% έως 70% αναλόγως ηλικιακής ομάδας.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας έχουν:

  • Νέοι και νέες, άνδρες και γυναίκες, που διαμένουν νόμιμα για τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησής τους σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία, και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε εργασία.
  • Νέοι και νέες ηλικίας 18 μέχρι 29 ετών, άνδρες ηλικίας 30 μέχρι 50 ετών και γυναίκες ηλικίας 30 έως 55 ετών
  • Είναι άνεργοι ή μισθωτοί κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους
  • Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η έναρξη επαγγέλματος ως αυτοεργοδοτούμενος ή η συμμετοχή σε ενεργή επιχείρηση ως εταίρος με ποσοστό πέραν του 25%.
0 +
αιτήσεις ένταξης
0 %
ποσοστό επιτυχίας
0
εγκριτικών αποφάσεων

Πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση

Αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία μας, παρέχουμε πρακτική υποστήριξη καθ’ όλη τη διαδικασία ένταξης στο σχέδιο που περιλαμβάνει την καθοδήγηση του αιτητή στη συγκέντρωση των απαιτούμενων βεβαιώσεων, παραστατικών και προσφορών, τον καταρτισμό του επεξηγηματικού σημειώματος, τη σύνταξη και υποβολή της αίτησης, και τη διαχείριση της αλληλογραφίας με το αρμόδιο Υπουργείο μέχρι την εξασφάλιση τελικής απόφασης.

Επικοινώνησε μαζί με τους εγκεκριμένους συμβούλους επιχειρήσεων του οργανισμού μας σχετικά με το Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.

Επιχειρηματικές προτάσεις

Ανάμεσα στις επιχειρηματικές προτάσεις που μας έχει ανατεθεί ο καταρτισμός και υποβολή αίτησης ένταξης στο Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα)