Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα

Το Σχέδιο δεν είναι σε ισχύ

Σύντομη περιγραφή

Σε ισχύ από τις 9 Φεβρουαρίου 2021 και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2021 θα είναι το Σχέδιο Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και Άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

Στόχος του σχεδίου είναι η υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στους ειδικότερους στόχους του σχεδίου είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν τη τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητά τους, η δημιουργία νέων μονάδων και η τόνωση της επιχειρηματικότητας, και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν την ανέγερση, επέκταση, διαμόρφωση και διαρρύθμιση κτηρίων, την αγορά καινούργιων μηχανημάτων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, και άλλες δαπάνες.Διευκρινίζεται ότι το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης θεωρείται ίδια συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ίδια συμμετοχή δύναται να καλυφθεί είτε με δανεισμό από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είτε με ίδιους πόρους της επιχείρησης ή των μετόχων της.

Το ελάχιστο ύψος των προτεινόμενων επενδύσεων έχει οριστεί στις €10,000, με το μέγιστο ποσό χορηγίας να ανέρχεται στις €200,000. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στα €50 εκατομμύρια.

Δικαίωμα συμμετοχής

Α. Νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ως μεταποιητικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον Τομέα C, στους Στατιστικούς Κώδικες Οικονομικών Δραστηριοτήτων, 2008.Β.

B. Άλλες νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Παραγωγή βρώσιμου και μη βρώσιμου πάγου (τομέας D – 35.30.2)
  • Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης άχρηστων αντικειμένων/ μηχανών (τομέας Ε- 38.31.1)
  • Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων (τομέας Ε – 38.32.1)
  • Τεχνικές Δοκιμές & Αναλύσεις (τομέας M – 71.20.9) – Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτονται μόνο Χημεία Τροφίμων & Ποτών και Εργαστήρια Δοκιμών για Βιομηχανικά Προϊόντα
  • Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική (τομέας M – 72.19.9) – Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτεται μόνο η σχεδίαση προϊόντων και ετοιμασία πρωτότυπων (prototypes) για σκοπούς βιομηχανικής παραγωγής (τομέα Μ- 72.19.9)
  • Ατμοκαθαριστήρια / Πλυντήρια Ρούχων (τομέας S – 96.01.1 & 96.01.2)

Πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση

Αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία μας, παρέχουμε πρακτική υποστήριξη καθ’ όλη τη διαδικασία ένταξης στο σχέδιο που περιλαμβάνει την καθοδήγηση της επιχείρησης στη συγκέντρωση των απαιτούμενων βεβαιώσεων, παραστατικών και προσφορών, τον καταρτισμό της τεχνοοικονομικής μελέτης (όπου απαιτείται), τη σύνταξη και υποβολή της αίτησης, και τη διαχείριση της αλληλογραφίας με το αρμόδιο Υπουργείο μέχρι την εξασφάλιση τελικής απόφασης.

Επικοινώνησε μαζί με τους εγκεκριμένους συμβούλους επιχειρήσεων του οργανισμού μας σχετικά με το Σχέδιο Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα.