Παροχή Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 8 Νοεμβρίου 2021 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου

Σύντομη περιγραφή

Το ‘Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την απασχόληση νέων ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης’ στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων ηλικίας από 15 έως μέχρι 29 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι εγγεγραμμένοι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Το Σχέδιο προνοεί την απασχόληση του ανέργου για δέκα μήνες (10) μήνες με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτουμένου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Η χορηγία θα παραχωρείται για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολούμενου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Η μέγιστη δυνατή επιχορήγηση ανέρχεται στις €6.100 περίπου.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα ένταξης στο “Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης” έχουν όλοι οι Εργοδότες και Επιχειρήσεις που:

  • Βρίσκονται εγκατεστημένοι και ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότες.
  • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που σχετίζεται με την παραβίαση του Διατάγματος για τον Κατώτατο Μισθό, ούτε έχουν καταδικασθεί για παράνομη ή αδήλωτη εργασία τα τελευταία τρία (3) χρόνια που προηγούνται της αίτησής τους για συμμετοχή στο Σχέδιο.
  • Δεν έχουν υπερβεί τον μέγιστο αριθμό ατόμων που δύνανται να προσληφθούν μέσω του Σχεδίου ανά πρόσκληση, ο οποίος έχει καθοριστεί στα πέντε (5) άτομα.
  • Η πρόσληψη του ατόμου μέσω του Σχεδίου αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρηση που κατέχουν θέση στο ίδιο επάγγελμα με το άτομο που προσλαμβάνεται.