Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

Η 2η Προκήρυξη του Σχεδίου Χορηγιών αναμένεται να προκηρυχθεί το πρώτο εξάμηνο του 2024

Σκοπός, δικαιούχοι και προϋπολογισμός του Σχεδίου

Το Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων στοχεύει στη στήριξη νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Δικαιούχοι των χρηματοδοτικών ενισχύσεων είναι νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III), που αναλαμβάνουν την υλοποίηση επενδύσεων στους επιλέξιμους κλάδους και δραστηριότητες που καλύπτει το Σχέδιο και ευρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν στην Κύπρο, εξαιρουμένων των περιοχών στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο λόγω της τουρκικής εισβολής.

Το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της 2ης Προκήρυξης, ως αποτέλεσμα εξοικονομήσεων από την πρώτη Προκήρυξη, θα είναι τουλάχιστον €3 εκατ. καθώς και τυχόν άλλες εξοικονομήσεις προκύψουν από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της πρώτης Προκήρυξης.

Περισσότερες πληροφορίες περί του Σχεδίου Χορηγιών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Οι ειδικότεροι στόχοι του Σχεδίου Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων είναι:

 • Η αναβάθμιση ή/και δημιουργία σύγχρονων μονάδων μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.
 • Η αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Η ανάπτυξη νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.
 • Η ανάπτυξη νέων επεξεργασιών και η εφαρμογή τεχνολογιών που συνδέονται με τα προϊόντα αυτά και η προώθηση καινοτόμων επενδύσεων.
 • Η αξιοποίηση πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης, αξιοποιώντας πρωτίστως την ντόπια παραγωγή.
 • Η διατήρηση και προώθηση παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων.
 • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές.

Στις επιλέξιμες δαπάνες του Σχεδίου Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, περιλαμβάνονται:

Καινούρια μηχανήματα/ εξοπλισμός:

  • Καινούρια μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός που εξυπηρετούν την παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο/ δοκιμές, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και την λειτουργία της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων και των χώρων διοίκησης) νοουμένου ότι βρίσκονται εντός της παραγωγικής μονάδας.
  • Μεταφορικά μέσα διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής (περονοφόρα – forklifts). Μικρά περονοφόρα που τοποθετούνται σε οχήματα μεταφοράς πρώτων υλών ή/ και τελικών προϊόντων αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη.
  • Νέα συστήματα αυτοματοποίησης όπως μέσα αποθήκευσης πρώτων υλών και προϊόντων, εξοπλισμός αποθηκευτικών χώρων, εντός της μονάδας.
  • Δαπάνες σε επίπεδο λιανικού εμπορίου, μόνο για Αναγνωρισμένες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών

Δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης:

   • Ηλεκτρονικές υποδομές (ηλεκτρονικός εξοπλισμός, servers, ηλεκτρονικοί υπολογιστές).
   • Λογισμικά συστήματα (π.χ ERP, CRM, HRMS κ.λ.π) και υπηρεσίες σε σχέση με τα συστήματα πληροφορικής (π.χ παραμετροποίηση λογισμικού) νοουμένου ότι συνδέονται άρρηκτα με την απόκτηση ή δημιουργία του λογισμικού που επιχορηγείται στο πλαίσιο του Σχεδίου.
   • Δαπάνες για τέλη προμήθειας, ανάπτυξης ή χρήσης λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπολογιστικού νέφους και παρόμοιων λύσεων. Σημειώνεται ότι, το κόστος αγοράς λογισμικού που υλοποιείται με αγορά υπηρεσιών ή ενοικίαση εφαρμογής σε υπολογιστικό νέφος θα καλύπτεται για περίοδο μέχρι 36 μήνες.
   • Δαπάνες δημιουργίας ιστοσελίδας ή/ και δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Το ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) είναι €15.000.

Μεταφορικά Μέσα:

  • Η κατηγορία δαπανών αφορά την αγορά καινούργιων εμπορικών μεταφορικών μέσων απαραίτητων για την διακίνηση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης. Η επιλεξιμότητα του μεταφορικού μέσου θα αποφασίζεται ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και την αναγκαιότητα χρήσης ειδικού οχήματος. Διπλοκάμπινα οχήματα δεν αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου

Γενικά έξοδα:

  • Αμοιβές συμβούλων για ετοιμασία τεχνοοικονομικής μελέτης για σκοπούς του Σχεδίου – ανώτατο ποσό μέχρι €4.000
  • Δαπάνες αρχικής πιστοποίησης για συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, αν συνδέονται με υλικές επενδύσεις του έργου – ανώτατο ποσό μέχρι €5.000.

ΔΕΝ αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες:

 • Μεταχειρισμένα ή επισκευασμένα μηχανήματα και εξοπλισμός ή/ και ανταλλακτικά για επιδιόρθωση υφιστάμενων μηχανημάτων.
 • Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείου, εξαιρουμένων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λογισμικού.
 • Ψυγεία, βιτρίνες και άλλα που αφορούν τη λιανική πώληση.
 • Αναλώσιμα εργαλεία και εξαρτήματα.
 • Αυτοτελές μηχάνημα ή εργαλείο ή άλλος εξοπλισμός του οποίου η αξία είναι χαμηλότερη των €100.
 • Μεγάλα περονοφόρα οχήματα (forklifts) και ανυψωτικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται εκτός της παραγωγικής μονάδας.
 • Η αγορά ή/και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
 • Οποιεσδήποτε δαπάνες αγοράζονται με συνδρομή, εκτός από τις δαπάνες που αναφέρονται πιο πάνω.

Το Σχέδιο καλύπτει υφιστάμενες ή/και νέες μονάδες που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν με την μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της ΣΛΕΕ , εκτός των προϊόντων που φαίνονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα ΙΙ. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας παραγωγής (τελικό προϊόν) θα πρέπει απαραίτητα να είναι προϊόν που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης.

Σημειώνεται ότι και οι πιο κάτω δραστηριότητες είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση:

 • Η εμπορία οπωροκηπευτικών, δηλαδή η συσκευασία, τυποποίηση, διαλογή, συντήρηση, ψύξη, αποθήκευση οπωροκηπευτικών, περιλαμβανομένης της πατάτας (συσκευαστήρια φρέσκων φρούτων και λαχανικών).
 • Η τυποποίηση/ συσκευασία ελαιολάδου, αυγών και η επεξεργασία, τυποποίηση/ συσκευασία κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Η επανασυσκευασία κρέατος δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δραστηριότητες.
 • Η συγκέντρωση / πρόψυξη γάλακτος και η παστερίωση γάλακτος.
 • Τα σφαγεία πουλερικών, κουνελιών και άλλων ζώων.
 • Ανθαγορές και κέντρα συσκευασίας και διανομής ανθέων (επενδύσεις σε επίπεδο λιανικού εμπορίου δεν είναι επιλέξιμες).

Ύψος χορηγίας

Το ύψος της χορηγίας, ανεξαρτήτως καθεστώτος Κρατικών Ενισχύσεων που θα επιλεγεί, ανέρχεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €40.000.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, οι οποίες καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ, το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €50.000.

Για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να λάβουν χορηγία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2831 (De Minimis) και με βάση το Άρθρο 3, παράγραφος 2 του εν λόγω Κανονισμού, το συνολικό ποσό Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια ενιαία επιχείρηση ανά τρία κυλιόμενα οικονομικά έτη, από επιμέρους χρηματοδοτικά προγράμματα και πηγές, ανέρχεται στις €300.000.

Πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση

Κατά το στάδιο υποβολής αίτησης ένταξης στο Σχέδιο χορηγιών για δημιουργία, εκσυγχρονισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μονάδων μεταποίησης ή και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Την ετοιμασία και υποβολή της αίτησης ένταξης στο Σχέδιο
 • Τον καταρτισμό Τεχνοοικονομικής Μελέτης (όπου απαιτείται)
 • Την καθοδήγηση των αιτητών στη συγκέντρωση των απαραίτητων παραστατικών, βεβαιώσεων και προσφορών
 • Τη διαχείριση της επικοινωνίας με την αρμόδια αρχή του Προγράμματος μέχρι την εξασφάλιση τελικής απόφασης

Επικοινώνησε μαζί με τους εγκεκριμένους συμβούλους επιχειρήσεων του οργανισμού μας σχετικά με το Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων.