Δημιουργία, Εκσυγχρονισμός και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

Το Σχέδιο θα είναι σε ισχύ μέχρι και τις 29 Ιουλίου 2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού

Σκοπός, δικαιούχοι και προϋπολογισμός του Σχεδίου

Το Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων στοχεύει στη στήριξη νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Δικαιούχοι των χρηματοδοτικών ενισχύσεων είναι νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), που αναλαμβάνουν την υλοποίηση επενδύσεων στους επιλέξιμους κλάδους και δραστηριότητες που καλύπτει το Σχέδιο και ευρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν στην Κύπρο, εξαιρουμένων των περιοχών στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο λόγω της τουρκικής εισβολής.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της προκήρυξης ανέρχεται στα €25 εκατ. Θα γίνουν αποδεκτές αιτήσεις με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €35 εκατ., ωστόσο το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης.

Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση). Μία αίτηση θα θεωρείται επιτυχής εάν έχει συγκεντρώσει βαθμολογία 55%.

Οι ειδικότεροι στόχοι του Σχεδίου Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων είναι:

 • Η αναβάθμιση ή/και δημιουργία σύγχρονων μονάδων μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων,
 • Η ανάπτυξη νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία,
 • Η ανάπτυξη νέων επεξεργασιών και η εφαρμογή τεχνολογιών που συνδέονται με τα προϊόντα αυτά και η προώθηση καινοτόμων επενδύσεων,
 • Η αξιοποίηση πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης, αξιοποιώντας πρωτίστως την ντόπια παραγωγή,
 • Η αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας καθώς και η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ),
 • Η εφαρμογή δράσεων για προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας καθώς και της παραγωγής ενέργειας μέσω ΑΠΕ και της μείωσης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου,
 • Η διατήρηση και προώθηση παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων,
 • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές.

Α. Για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να λάβουν χορηγία σύμφωνα με τον Καν. αριθ.702/2014, το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €500.000.

Β. Για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να λάβουν χορηγία σύμφωνα με τον Καν. αριθ.1407/2013 (De Minimis), το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών. Στις περιπτώσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 60% των επιλέξιμων δαπανών. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν στις πυρόπληκτες περιοχές που καθορίζονται στο Παράρτημα IΧ του Σχεδίου, το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια ενιαία επιχείρηση ανά τρία οικονομικά έτη ανέρχεται στις €200.000.

Το Σχέδιο Χορηγιών Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων καλύπτει υφιστάμενες ή/και νέες μονάδες που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν με την μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός προϊόντα και δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, οίνων από νωπά σταφύλια και ξύδι και υποκατάστατα ξυδιού.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας παραγωγής (τελικό προϊόν) θα πρέπει απαραίτητα να είναι να είναι προϊόν που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης.

Σημειώνεται ότι και οι πιο κάτω δραστηριότητες είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση:

 • Η εμπορία οπωροκηπευτικών, δηλαδή η συσκευασία, τυποποίηση, διαλογή, συντήρηση, ψύξη, αποθήκευση οπωροκηπευτικών περιλαμβανομένης της πατάτας
 • Η τυποποίηση/συσκευασία ελαιόλαδου, αυγών και κρέατος
 • Η συγκέντρωση/πρόψυξη γάλακτος και η παστερίωση γάλακτος
 • Τα σφαγεία πουλερικών, κουνελιών και άλλων ζώων
 • Ανθαγορές και κέντρα συσκευασίας και διανομής ανθέων (επενδύσεις σε επίπεδο λιανικού εμπορίου δεν είναι επιλέξιμες)

Επιλέξιμες δαπάνες

Στις επιλέξιμες δαπάνες του Σχεδίου Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, περιλαμβάνονται:

 • Η ανέγερση, επέκταση, διαμόρφωση ή και διαρρύθμιση κτιρίων και υποστατικών περιλαμβανομένων ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών υποδομών
 • Η αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού που εξυπηρετούν την παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο, την αποθήκευση, τη διάθεση και τη λειτουργία της επιχείρησης, περιλαμβανομένων μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής, συστήματα κλιματισμού, εξαερισμού και πυρασφάλειας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών κ.α.
 • Αγορά καινούργιων εμπορικών μεταφορικών μέσων απαραίτητων για τη διακίνηση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Γενικά έξοδα όπως αμοιβές συμβούλων για ετοιμασία τεχνοοικονομικής μελέτης και δαπάνες αρχικής πιστοποίησης για συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων

Πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση

Κατά το στάδιο υποβολής αίτησης ένταξης στο Σχέδιο χορηγιών για δημιουργία, εκσυγχρονισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μονάδων μεταποίησης ή και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Την ετοιμασία και υποβολή της αίτησης ένταξης στο Σχέδιο
 • Τον καταρτισμό Τεχνοοικονομικής Μελέτης (όπου απαιτείται)
 • Την καθοδήγηση των αιτητών στη συγκέντρωση των απαραίτητων παραστατικών, βεβαιώσεων και προσφορών
 • Τη διαχείριση της επικοινωνίας με την αρμόδια αρχή του Προγράμματος μέχρι την εξασφάλιση τελικής απόφασης

Επικοινώνησε μαζί με τους εγκεκριμένους συμβούλους επιχειρήσεων του οργανισμού μας σχετικά με το Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων.