Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

Το Σχέδιο αναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές του 2022

Σκοπός και δικαιούχοι του Σχεδίου

Το Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων (Καθεστώς 4.2) στοχεύει στη στήριξη νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Δικαιούχοι των χρηματοδοτικών ενισχύσεων που θα παραχωρούνται μέσω του Καθεστώτος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Δικαιούχοι Α: μικρές, μεσαίες (όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06.05.2003 και αρ.2003/361/ΕΚ) και μεγάλες επιχειρήσεις (οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των €200εκ.) που αναλαμβάνουν την υλοποίηση επενδύσεων στους επιλέξιμους κλάδους και δραστηριότητες που καλύπτει το Καθεστώς.
 • Δικαιούχοι Β: πολύ μικρές επιχειρήσεις της κατηγορίας των ΜΜΕ (όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06.05.2003 και αρ.2003/361/ΕΚ) που αναλαμβάνουν την υλοποίηση επενδύσεων στους επιλέξιμους κλάδους και δραστηριότητες που καλύπτει το Καθεστώς.

Οι ειδικότεροι στόχοι του Σχεδίου Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων είναι:

 • Η αναβάθμιση ή/και δημιουργία σύγχρονων μονάδων μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων,
 • Η ανάπτυξη νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία,
 • Η ανάπτυξη νέων επεξεργασιών και η εφαρμογή τεχνολογιών που συνδέονται με τα προϊόντα αυτά και η προώθηση καινοτόμων επενδύσεων,
 • Η αξιοποίηση πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης, αξιοποιώντας πρωτίστως την ντόπια παραγωγή,
 • Η αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας καθώς και η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ),
 • Η εφαρμογή δράσεων για προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας καθώς και της παραγωγής ενέργειας μέσω ΑΠΕ και της μείωσης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου,
 • Η διατήρηση και προώθηση παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων,
 • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές.

Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 40% για όλες τις κατηγορίες Δικαιούχων με ανώτατο ποσό τις €400.000 για τους Δικαιούχους Α και τις €200.000 για τους Δικαιούχους Β.

Στις περιπτώσεις Δικαιούχων Β που οι επιχειρήσεις τους είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές περιοχές, το ανώτατο ύψος της χορηγίας μπορεί να φθάσει μέχρι τις €300.000.

Το Καθεστώς 4.2 καλύπτει υφιστάμενες ή/και νέες μονάδες που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν με την μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός προϊόντα και δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, οίνων από νωπά σταφύλια και ξύδι και υποκατάστατα ξυδιού.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας παραγωγής θα πρέπει απαραίτητα να είναι να είναι προϊόν που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης.

Σημειώνεται ότι και οι πιο κάτω δραστηριότητες είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση:

 • Η εμπορία οπωροκηπευτικών, δηλαδή η συσκευασία, τυποποίηση, διαλογή, συντήρηση, ψύξη, αποθήκευση οπωροκηπευτικών περιλαμβανομένης της πατάτας
 • Η τυποποίηση/συσκευασία ελαιόλαδου, αυγών και κρέατος
 • Η συγκέντρωση/πρόψυξη γάλακτος και η παστερίωση γάλακτος
 • Τα σφαγεία πουλερικών, κουνελιών και άλλων ζώων
 • Ανθαγορές και κέντρα συσκευασίας και διανομής ανθέων (επενδύσεις σε επίπεδο λιανικού εμπορίου δεν είναι επιλέξιμες

Επιλέξιμες δαπάνες

Στις επιλέξιμες δαπάνες του Σχεδίου Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, περιλαμβάνονται:

 • Η ανέγερση, επέκταση, διαμόρφωση ή και διαρρύθμιση κτιρίων και υποστατικών περιλαμβανομένων ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών υποδομών
 • Η αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού που εξυπηρετούν την παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο, την αποθήκευση, τη διάθεση και τη λειτουργία της επιχείρησης, περιλαμβανομένων μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής, συστήματα κλιματισμού, εξαερισμού και πυρασφάλειας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών κ.α.
 • Αγορά καινούργιων εμπορικών μεταφορικών μέσων απαραίτητων για τη διακίνηση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Γενικά έξοδα όπως αμοιβές συμβούλων για ετοιμασία τεχνοοικονομικής μελέτης και δαπάνες αρχικής πιστοποίησης για συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων

Πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση

Κατά το στάδιο υποβολής αίτησης ένταξης στο Σχέδιο χορηγιών για δημιουργία, εκσυγχρονισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μονάδων μεταποίησης ή και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Την ετοιμασία και υποβολή της αίτησης ένταξης στο Σχέδιο
 • Τον καταρτισμό Τεχνοοικονομικής Μελέτης (όπου απαιτείται)
 • Την καθοδήγηση των αιτητών στη συγκέντρωση των απαραίτητων παραστατικών, βεβαιώσεων και προσφορών
 • Τη διαχείριση της επικοινωνίας με την αρμόδια αρχή του Προγράμματος μέχρι την εξασφάλιση τελικής απόφασης

Επικοινώνησε μαζί με τους εγκεκριμένους συμβούλους επιχειρήσεων του οργανισμού μας σχετικά με το Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων.