Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση Οινοποιητικών Επιχειρήσεων (Παρέμβαση ΕΠΣΑ 2)

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2024

Σκοπός του Σχεδίου

Σκοπός της Παρέμβασης ΕΠΣΑ 2 είναι η βελτίωση της συνολικής απόδοσης των επιχειρήσεων του οινοποιητικού τομέα, η προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και η αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Επιπλέον, στους στόχους της Παρέμβασης συγκαταλέγεται και η βελτίωση της εξοικονόμησης ενέργειας, της συνολικής ενεργειακής απόδοσης και των βιώσιμων διεργασιών.

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι υφιστάμενες και νέες οινοποιητικές επιχειρήσεις, οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών ή διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Για την παρούσα προκήρυξη κατανέμεται ποσό ύψους €3.014.000.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ξεκίνησε την 7η Νοεμβρίου 2023 και αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2024.

Το ανώτατο ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών για την κατηγορία Δικαιούχων Α, στο 20% των επιλέξιμων δαπανών για την κατηγορία Δικαιούχων Β και στο 15% των επιλέξιμων δαπανών για την κατηγορία Δικαιούχων Γ.

Το ελάχιστο ύψος της προτεινόμενης επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) ανά προκήρυξη της Παρέμβασης ορίζεται στις €10.000 για την κατηγορία Δικαιούχων Α, στις €20.000 για την κατηγορία Δικαιούχων Β και στις €50.000 για την κατηγορία Δικαιούχων Γ.

Το ανώτατο ποσό χορηγίας ανέρχεται στις €200.000 για όλες τις κατηγορίες Δικαιούχων. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των αιτήσεων παραμείνει αδιάθετο ποσό, το μέγιστο ποσό χορηγίας θα δύναται να διαφοροποιηθεί προς τα πάνω, με βάση τη σειρά υποβολής της κάθε αίτησης.

Κατασκευή, απόκτηση, ή βελτίωση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων ως ακολούθως:

 • Δημιουργία – ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση που η ανέγερση διενεργείται σε ακίνητο που δεν ανήκει στον αιτητή, τότε απαιτείται συμφωνία μίσθωσης του ακινήτου μεταξύ του αιτητή και του ιδιοκτήτη του ακινήτου για περίοδο η οποία λήγει τουλάχιστο σε 10 έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Αγορά κτιρίων και υποστατικών από τρίτους και μετατροπή τους σε οινοποιητικές μονάδες ή σε σημεία εμπορίας. Εξαιρούνται οι κτιριακές εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει ήδη παραχωρηθεί ενίσχυση με βάση προηγούμενα Σχέδια Χορηγιών.
 • Κατασκευή, μετατροπή, επέκταση, βελτίωση της αισθητικής, εκσυγχρονισμός ή συντήρηση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών ή δημιουργία συμπληρωματικών υποδομών στους χώρους των οινοποιείων με στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση της οινοποιητικής, οινοτουριστικής και εμπορικής δραστηριότητας.
 • Έργα υποδομής για τη διαμόρφωση, ανάπλαση και εξωραϊσμό του περιβάλλοντα χώρου, με στόχο τη βελτίωση της επισκεψιμότητας των οινοποιητικών μονάδων.
 • Υποδομές για ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, μέτρα ασφάλειας, πυρασφάλειας, κλιματισμού, εξαερισμού και λοιπών εξοπλισμών
 • Υποδομές για εγκατάσταση συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος, μείωσης της ρύπανσης και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας, καθώς και συστημάτων ασφάλειας και υγιεινής.
 • Δημιουργία/διαμόρφωση ή επέκταση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου.
 • Στις περιπτώσεις ιδιοκατασκευών, περιλαμβανομένων των κατασκευών από συγγενικά πρόσωπα/επιχειρήσεις, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το κόστος των υλικών κατασκευής.
 • Κτιριακές υποδομές εμπορίας, σημείων πώλησης, διανομής και εκθεσιακών χώρων, συμπεριλαμβανόμενου του απαιτούμενου εξοπλισμού.

Αγορά καινούργιων μηχανημάτων, επίπλωσης, εξοπλισμού, μηχανολογικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού, συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής και εμπορικών οχημάτων για χρήση:

 • Στις δραστηριότητες μεταφοράς και αποθήκευσης πρώτων υλών και προϊόντων, συμπεριλαμβανόμενων ανυψωτικών μηχανημάτων, ψυγείων και ψυκτικών θαλάμων.
 • Στην παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, αποθήκευση και παλαίωση εντός του χώρου της επιχείρησης.
 • Στον εργαστηριακό ή άλλο έλεγχο ποιότητας ή/και ιχνηλασιμότητας των υλών και των τελικών προϊόντων.
 • Στη συμμόρφωση με τα πρότυπα των τροφίμων (IFS, BRC, ISO 22000, HACCP κ.λ.π).
 • Στους χώρους γευσιγνωσίας, εμπορίας, σημείων πώλησης, διανομής, προβολής και εκθεμάτων.
 • Στην εγκατάσταση ή βελτίωση δικτύων διανομής.
 • Στη διοίκηση, οργάνωση και εμπορία, συμπεριλαμβανόμενης της ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Στις ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις και σε λοιπές εφαρμογές, όπως για τον κλιματισμό, τον εξαερισμό και τα μέτρα ασφάλειας και πυρασφάλειας.
 • Στην προστασία του περιβάλλοντος, στη μείωση της ρύπανσης, στην εξοικονόμηση νερού και ενέργειας και στη διασφάλιση της υγιεινής.
 • Στην παραγωγή λιαστών οίνων και/ή οίνων με ΠΟΠ «Κουμανδαρία» συμπεριλαμβανομένων των ξύλινων και/ή μεταλλικών τελάρων (μονώροφα ή πολυώροφα) και/ή ηλιακά αποξηραντήρια.

Τα γενικά έξοδα που συνδέονται με τις επιλέξιμες δαπάνες όπως αυτές αναφέρονται πιο πάνω και οι οποίες υλοποιούνται στα πλαίσια των δράσεων όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και εμπειρογνωμόνων και κόστος εκπόνησης μελετών, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν τα υπό αναφορά ενσώματα περιουσιακά στοιχεία και συνολικά δεν θα υπερβαίνουν το 12% της αξίας τους.

Στις περιπτώσεις δαπανών για σκοπούς ετοιμασίας τεχνοοικονομικής μελέτης (όπου απαιτείται η υποβολή της) και αρχιτεκτονικών ή/και άλλων σχετικών με τα κτίρια σχεδίων / μελετών, οι δαπάνες που τιμολογήθηκαν μετά την 01/01/2023 είναι επιλέξιμες.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι υφιστάμενες και νέες οινοποιητικές επιχειρήσεις που παράγουν ή διαθέτουν στο εμπόριο τα προϊόντα που αναφέρονται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος VII του Κανoνισμού (ΕΕ) 1308/2013, οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών ή διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Οι δικαιούχοι της Παρέμβασης διαχωρίζονται στις πιο κάτω κατηγορίες για τις οποίες διαφοροποιείται το ποσοστό επιδότησης:

 • Κατηγορία Δικαιούχων «Α»: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία των ΜΜΕ
 • Κατηγορία Δικαιούχων «Β»: Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ.
 • Κατηγορία Δικαιούχων «Γ»: Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν είναι δικαιούχοι, οι οινοποιητικές επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που ασχολούνται αποκλειστικά με τη διάθεση στο εμπόριο προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα (οινέμποροι) και οι οποίες δεν κατέχουν οινοποιεία / οξοποιεία ξυδιού από οίνο ή δεν έχουν τεκμηριωμένη σύνδεση με αυτά.

Πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση

Αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία μας, παρέχουμε πρακτική υποστήριξη κατά το στάδιο υποβολής αίτησης ένταξης στην Παρέμβαση ΕΠΣΑ 2 για Ενίσχυση Οινοποιητικών Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Την ετοιμασία και υποβολή της αίτησης ένταξης στο Σχέδιο
 • Τον καταρτισμό Τεχνοοικονομικής Μελέτης (όπου απαιτείται)
 • Την καθοδήγηση των αιτητών στη συγκέντρωση των απαραίτητων παραστατικών, βεβαιώσεων και προσφορών
 • Τη διαχείριση της επικοινωνίας με την αρμόδια αρχή του Προγράμματος μέχρι την εξασφάλιση τελικής απόφασης

Η εμπειρία μας στους τομείς της οινοποιίας και ποτοποιίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον καταρτισμό Τεχνοοικονομικών Μελετών και αιτήσεων ένταξης σε σχέδια χορηγιών που έτυχαν έγκρισης για έργα που αφορούσαν την ανέγερση και λειτουργία οινοποιού στο χωριό Αρχιμανδρίτα της επαρχίας Πάφου και τη λειτουργία ποτοποιείου στο χωριό Βουνί Παναγιάς της Πάφου.

* Πριν την επικοινωνία σας με το συμβουλευτικό οργανισμό, παρακαλούμε όπως μελετήσετε προσεκτικά το Εγχειρίδιο Εφαρμογής