Σχέδιο Χορηγιών για στήριξη της κυπριακής οινοβιομηχανίας (Μέτρο ΕΠΣΑ 3α)

Το Σχέδιο δεν είναι σε ισχύ

Σκοπός του Σχεδίου

Σε ισχύ από τις 8 Απριλίου 2021 μέχρι τις 2 Ιουλίου 2021 θα βρίσκεται το Μέτρο ΕΠΣΑ 3α «Επενδύσεις στις Οινοποιητικές Επιχειρήσεις» του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα της Κύπρου για την περίοδο 2019-2023.

Σκοπός του Μέτρου είναι η βελτίωση της συνολικής απόδοσης των επιχειρήσεων του οινοποιητικού τομέα και η προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και η αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Μέσω του Σχεδίου, υφιστάμενες και νέες οινοποιητικές επιχειρήσεις δύναται να εξασφαλίσουν σημαντική οικονομική ενίσχυση για πραγματοποίηση επενδύσεων σε υλικές και άυλες εγκαταστάσεις μεταποίησης και σε υποδομές οινοποιίας, καθώς και σε δομές και εργαλεία εμπορίας.

Δικαιούχοι των χρηματοδοτικών ενισχύσεων που θα παραχωρούνται μέσω του Μέτρου 3α είναι υφιστάμενες και νέες οινοποιητικές επιχειρήσεις που παράγουν ή διαθέτουν στο εμπόριο τα προϊόντα που αναφέρονται στο μέρος ΙΙ του Παραρτήματος VΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών ή διεπαγγελματικές οργανώσεις και εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των ΜΜΕ όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και αριθμό 2003/261/Ε. 

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Επιχειρήσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από τον Τίτλο Ι, άρθρο 2, παράγραφος 1, της εν λόγω Σύστασης, οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατηγορία Δικαιούχων Γ: Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν είναι Δικαιούχοι του Μέτρου, οι οινοποιητικές επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που ασχολούνται αποκλειστικά με τη διάθεση στο εμπόριο προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα (οινέμποροι) και οι οποίες δεν κατέχουν οινοποιεία/οξοποιεία ξυδιού από οίνο ή δεν έχουν τεκμηριωμένη σύνδεση με αυτά. Επιπλέον, δεν παρέχεται στήριξη σε προβληματικές επιχειρήσεις.

Το ανώτατο ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών για την κατηγορία Δικαιούχων Α, στο 20% των επιλέξιμων δαπανών για την κατηγορία Δικαιούχων Β και στο 15% των επιλέξιμων δαπανών για την κατηγορία Δικαιούχων Γ και το ανώτατο ποσό χορηγίας ανέρχεται στις €150.000 για όλες τις κατηγορίες Δικαιούχων.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 50 (4) του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, η συνεισφορά της Ένωσης για την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτήν, ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για ενέργειες που θα επιλεγούν το αργότερο έως τις 15/10/2021.

Υπογραμμίζεται ότι, η έκτακτη προσωρινή αύξηση της Ενωσιακής ενίσχυσης λόγω της πανδημίας αφορά όλες τις κατηγορίες των Δικαιούχων και ισχύει για Συμφωνίες Δημόσιας Ενίσχυσης που θα υπογραφούν μέχρι τις 15/10/21.

Επιλέξιμες δαπάνες

Το ελάχιστο ύψος της προτεινόμενης επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) ανά προκήρυξη του Μέτρου ορίζεται στις €10.000 για την κατηγορία Δικαιούχων Α, στις €20.000 για την κατηγορία Δικαιούχων Β και στις €50.000 για την κατηγορία Δικαιούχων Γ.

Συνοπτικά, οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

  • Κατασκευή, απόκτηση ή βελτίωση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων
  • Αγορά καινούργιων μηχανημάτων, επίπλωσης (περιλαμβανομένων των επίπλων κήπου), εξοπλισμού, μηχανολογικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού, συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής και εμπορικών οχημάτων
  • Επένδυση στην τεχνογνωσία, δηλαδή επενδύσεις απόκτησης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, άδειας εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή τεχνικών γνώσεων που δεν είναι κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Στις περιπτώσεις δαπανών για σκοπούς ετοιμασίας τεχνοοικονομικής μελέτης (όπου απαιτείται η υποβολή της) και αρχιτεκτονικών ή/και άλλων σχετικών με τα κτίρια σχεδίων / μελετών, οι δαπάνες που τιμολογήθηκαν μετά την 01/09/2020 είναι επιλέξιμες.

Πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση

Αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία μας, παρέχουμε πρακτική υποστήριξη καθ’ όλη τη διαδικασία ένταξης στο σχέδιο που περιλαμβάνει την καθοδήγηση της επιχείρησης στη συγκέντρωση των απαιτούμενων βεβαιώσεων, παραστατικών και προσφορών, τον καταρτισμό της τεχνοοικονομικής μελέτης (όπου απαιτείται), τη σύνταξη και υποβολή της αίτησης, και τη διαχείριση της αλληλογραφίας με την αρμόδια διαχειριστική Αρχή μέχρι την εξασφάλιση τελικής απόφασης.

Η εμπειρία μας στους τομείς της οινοποιίας και ποτοποιίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον καταρτισμό Τεχνοοικονομικών Μελετών και αιτήσεων ένταξης σε σχέδια χορηγιών που έτυχαν έγκρισης για έργα που αφορούσαν την ανέγερση και λειτουργία οινοποιού στο χωριό Αρχιμανδρίτα της επαρχίας Πάφου και τη λειτουργία ποτοποιείου στο χωριό Βουνί Παναγιάς της Πάφου.

Επικοινώνησε μαζί με τους εγκεκριμένους συμβούλους επιχειρήσεων του οργανισμού μας σχετικά με το Σχέδιο Χορηγιών για στήριξη της κυπριακής οινοβιομηχανίας (Μέτρο ΕΠΣΑ 3α).