Παροχή Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 8 Νοεμβρίου 2021 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου

Σύντομη περιγραφή

Το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της παροχής κινήτρων για την πρόσληψη ανέργων.

Τα κίνητρα αφορούν την επιδότηση μέρους του μισθολογικού κόστους του ατόμου που θα προσληφθεί. Ως επιλέξιμη δαπάνη, θεωρείται το μισθολογικό κόστος του εργαζόμενου το οποίο επιβαρύνει τους εργοδότες για την περίοδο ισχύος της ΣΔΧ.

Η μονάδα κόστους για το συγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών, καθορίστηκε στα €36 ανά εργάσιμη ημέρα και αντιστοιχεί στο ύψος της χορηγίας που θα λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος για κάθε εργάσιμη μέρα που θα συμπληρώνει ο επωφελούμενος, ανεξαρτήτως του πραγματικού μισθολογικού κόστους που επιβαρύνεται ο εργοδότης.

Η χορηγία θα παραχωρείται για τους πρώτους δέκα μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολούμενου για δύο πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση. Με βάση τη μονάδα κόστους η μέγιστη δυνατή επιχορήγηση για την περίοδο της ΣΔΧ (12 μήνες) ανέρχεται σε €6,100 περίπου.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα ένταξης στο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων έχουν εργοδότες και επιχειρήσεις που:

  • Βρίσκονται εγκατεστημένοι και ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότες.
  • Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που σχετίζεται με την παραβίαση του Διατάγματος για τον Κατώτατο Μισθό, ούτε έχουν καταδικασθεί για παράνομη ή αδήλωτη εργασία τα τελευταία τρία (3) χρόνια που προηγούνται της αίτησής τους για συμμετοχή στο Σχέδιο.
  • Δεν έχουν υπερβεί τον μέγιστο αριθμό ατόμων που δύνανται να προσληφθούν μέσω του Σχεδίου ανά πρόσκληση, ο οποίος έχει καθοριστεί στα πέντε (5) άτομα.
  • Η πρόσληψη του ατόμου μέσω του Σχεδίου αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρηση που κατέχουν θέση στο ίδιο επάγγελμα με το άτομο που προσλαμβάνεται.