ΝΕΑ

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων 2022: Πως να προετοιμαστείς

Σχέδιο ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων 2022

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων αναμένεται να προκηρυχθεί εντός Μαΐου 2022.

Το Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων, στην αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών καθώς και στην προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων θα έχουν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου) καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων η επενδυτική τους πρόταση θα αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα.

Μέσω του Σχεδίου, θα δίνεται η δυνατότητα εξασφάλισης επιχορήγησης για δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης, περιλαμβανομένης της αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού (Routers, Firewalls, WAFs, Load Balancers), εξυπηρετητών (Servers, Bladeservers), δικτύων αποθήκευσης (SAN), gateways, ups κ.α., λογισμικών ‘off the shelf’, εξειδικευμένων λογισμικών, συστημάτων, προγραμμάτων και υπηρεσιών πληροφορικής (π.χ. Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Human Resource Management, Business Process Management κ.α.) και άλλων δαπανών ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με το Σύστημα Πληροφορικής.

Το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων αποτελεί ένα ιδιαίτερα δημοφιλές σχέδιο το οποίο προκηρύχθηκε για τελευταία φορά το Δεκέμβριο 2019. Χαρακτηριστικό της δημοφιλίας του αποτελεί το γεγονός ότι σε μόλις 4 μέρες, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Σχεδίου είχε εξαντληθεί.

Με την εμπειρία μας στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, αναφέρουμε το εξής: Η προετοιμασία των αιτητών πριν από την προκήρυξη του σχεδίου αποτελεί τη δεύτερη πιο σημαντική παράμετρο για ένταξη στο Σχέδιο.

Πως οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων του 2022 μπορούν να προετοιμαστούν πριν από την προκήρυξη του Σχεδίου:

 1. Δημιουργία και ταυτοποίηση προφίλ στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας ‘Αριάδνη’ (οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά μέσω της Διόδου)
 2. Μελέτη του οδηγού σχεδίου που είχε προκηρυχθεί το 2019 (θα σας παρέχει μια πολύ καλή πρώτη εντύπωση ως προς το τι να αναμένετε το 2022)
 3. Προσδιορισμός των στόχων που θα θέλατε να επιτύχετε ως επιχείρηση μέσα από την υλοποίηση του έργου ψηφιακής αναβάθμισης (π.χ. αυτοματοποίηση της εκτέλεσης επιχειρησιακών διεργασιών, βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών, μείωση δαπανών, επέκταση εργασιών κ.α.)
 4. Προσδιορισμός των επενδύσεων που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου (π.χ. αγορά λογισμικού ERP ή CRM, αγορά server, αγορά μηχανημάτων σάρωσης κωδικών bar code readers, δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος κ.α.)
 5. Εντοπισμός πιθανών προμηθευτών του εξοπλισμού, των λογισμικών και των συστημάτων που θα αγοραστούν
 6. Ετοιμασία εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2019 και 2020, τουλάχιστον
 7. Καταγραφή της υφιστάμενης υποδομής σε λογισμικά και εξοπλισμό της επιχείρησης (είδος, ποσότητα, προμηθευτής, έτος απόκτησης)
 8. Συγκέντρωση των στοιχείων σώρευσης κρατικών ενισχύσεων της επιχείρησης για τα τελευταία 5 έτη (φορέας χορήγησης, αριθμός φακέλου, εγκριθέν ποσό ενίσχυσης κλπ.)
 9. Διασφάλιση της διαθεσιμότητας ίδιων κεφαλαίων για κάλυψη του 50% περίπου της συνολικής επένδυσης που προτίθεστε να πραγματοποιήσετε

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, ο οργανισμός μας θα αναλαμβάνει:

 • την ετοιμασία και υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Σχέδιο (περιλαμβανομένων των απαιτούμενων οικονομικών προβλέψεων και αναλύσεων)
 • την καθοδήγηση των αιτητών στη συγκέντρωση των απαιτούμενων παραστατικών, προσφορών και δικαιολογητικών
 • τη διατήρηση ψηφιακού αρχείου

Κατά το 2019, όλες οι αιτήσεις τις οποίες ετοιμάσαμε και υποβάλαμε για λογαριασμό πελατών και συνεργατών μας, έτυχαν έγκρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για έκφραση ενδιαφέροντος ανάθεσης των διεργασιών υποβολής αίτησης ένταξης στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.