Στελέχωση Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Σχέδιο είναι σε ισχύ

Σύντομη περιγραφή

Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή κινήτρου υπό μορφή χορηγήματος σε εργοδότες για την εργοδότηση και κατάρτιση νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας κάτω των 30 ετών.

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ευκαιριών σε νέους να εργοδοτηθούν σε μόνιμες θέσεις εργασίας οι οποίες απαιτούν προσόντα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να αποκτήσουν εργασιακή πείρα και πρόσθετες εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Επίσης, το Σχέδιο στοχεύει στη στελέχωση των επιχειρήσεων/οργανισμών με προσοντούχο και καταρτισμένο προσωπικό μέσω της εργοδότησης και εξατομικευμένης κατάρτισης αποφοίτων.

Για εργοδότες που εφαρμόζουν πρόγραμμα, το Σχέδιο προβλέπει ένταση ενίσχυσης ύψους 80% για όλες τις επιχειρήσεις/οργανισμούς. Η ΑνΑΔ καθορίζει ανώτατο ποσό επιχορήγησης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί η επιχορήγηση που υπολογίζεται με βάση την ένταση ενίσχυσης και τις επιλέξιμες δαπάνες. Το ποσό αυτό έχει καθορισθεί στα €1.100 μηνιαία για περίοδο έξι μηνών.
Το Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι σε ισχύ χωρίς να προσδιορίζεται η ημερομηνία τερματισμού του.
Στις επιλέξιμες προς επιχορήγηση δαπάνες περιλαμβάνεται το κόστος καθοδηγητή και το κόστος προσωπικού του αποφοίτου (ακαθάριστος μισθός, υποχρεωτικές εισφορές εργοδότη κλπ.), και το κόστος αγοράς εκπαιδευτικών βοηθημάτων και αναλώσιμων υλικών (ανώτατο όριο το ποσό των €150 μηνιαίως).
  • Η ΑνΑΔ καθορίζει το κατώτατο όριο ακαθάριστου μισθού που καταβάλλει ο εργοδότης κατά τη διάρκεια του προγράμματος στον απόφοιτο, στο ποσό των €950 μηνιαία.
  • Ο χρόνος παραλαβής της αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο, είναι το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία εργοδότησης του απόφοιτου.
  • Ο εργοδότης να επωμίζεται τεκμηριωμένα τις επιλέξιμες δαπάνες κατάρτισης, έναντι των οποίων αιτείται επιχορήγηση
  • Η επιχείρηση να αποδέχεται τη συνέχιση της εργοδότησης του απόφοιτου για τουλάχιστον δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος
  • Ο εργοδότης να μην έχει προβεί σε μείωση του αριθμού των εργοδοτουμένων του στη θέση που θα απασχολήσει τον απόφοιτο, στην ίδια επαρχία, μέσα στους οκτώ (8) τελευταίους μήνες από την παραλαβή της αίτησης.
  • Ο απόφοιτος να έχει συμπληρώσει με επιτυχία πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών και να είναι κάτοχος, κατ` ελάχιστον, διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης.
  • Η ηλικία του απόφοιτου που θα ενταχθεί στο Σχέδιο, κατά την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο, να είναι κάτω των 30 ετών.
  • Σε περίπτωση που ο απόφοιτος διαθέτει εργασιακή πείρα σχετική με τη θέση για την οποία προορίζεται, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ μηνών.
  • Ο απόφοιτος να μην έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πρόγραμμα κατάρτισης για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο του παρόντος ή παρόμοιου Σχεδίου για στελέχωση επιχειρήσεων ή/και πρακτικής κατάρτισης στην εργασία με επιχορήγηση της ΑνΑΔ

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι για να επωφεληθούν από την ενίσχυση είναι επιχειρήσεις και οργανισμοί που ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότες.

Περαιτέρω, οι δικαιούχοι εργοδότες μπορούν να δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Το Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι σε ισχύ χωρίς να προσδιορίζεται η ημερομηνία τερματισμού του.

Πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση

Αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία μας, παρέχουμε πρακτική υποστήριξη καθ’ όλη τη διαδικασία ένταξης στο σχέδιο που περιλαμβάνει τον καταρτισμό και υποβολή της αίτησης, τη διαχείριση της επικοινωνίας με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, την καθοδήγηση του εργοδότη κατά την υλοποίηση του προγράμματος και την ετοιμασία φακέλου καταβολής της χορηγίας.

Επικοινώνησε μαζί με τους εγκεκριμένους συμβούλους επιχειρήσεων του οργανισμού μας σχετικά με το Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.