Σχέδιο Χορηγιών για τη Δημιουργία και Εμπλουτισμό Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας, Ευεξίας, Αποκατάστασης, Προσβασιμότητας και Αυτόνομης Υποβοηθούμενης Διαβίωσης σε Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα με στόχο την Προσέλκυση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2024 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Στόχος, σκοπός και φιλοσοφία του Σχεδίου

Στόχος του Σχεδίου Χορηγιών για τη Δημιουργία και Εμπλουτισμό Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας, Ευεξίας, Αποκατάστασης, Προσβασιμότητας και Αυτόνομης Υποβοηθούμενης Διαβίωσης σε Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα με στόχο την Προσέλκυση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων που ρυθμίζονται από τον Περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο για εκσυγχρονισμό και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος μέσω της ανάπτυξης και προώθησης εξειδικευμένων μορφών τουρισμού και συγκεκριμένα την προσέλκυση τουρισμού υγείας, ευεξίας, αποκατάστασης, προσβασιμότητας και αυτόνομης υποβοηθούμενης διαβίωσης.

Ευρύτερος σκοπός είναι η παροχή οικονομικής στήριξης σε υφιστάμενα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα ούτως ώστε να προσελκύσουν ολόχρονα τουρισμό υγείας, ευεξίας, αποκατάστασης, αυτόνομης υποβοηθούμενης διαβίωσης, αλλά και να καταστούν στην ολότητά τους προσβάσιμα και φιλικά προς άτομα με οποιουδήποτε είδους αναπηρία, αθλητές, οικογένειες με παιδιά που χρησιμοποιούν παιδικά καροτσάκια.

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι όλοι οι επιχειρηματίες (τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) των οποίων η προτεινόμενη επένδυση βρίσκεται σε γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου, και:

 • Είτε είχε κατάταξη σε ισχύ την 14 Μαρτίου 2019 για τη συγκεκριμένη επιχείρηση (Ξενοδοχείου ή του Τουριστικού Καταλύματος) από το Υφυπουργείο Τουρισμού (πρώην ΚΟΤ) και σε οποιαδήποτε Κατηγορία και Τάξη σύμφωνα με τις διατάξεις των «Περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων 1969-2014»,
 • Είτε έχει σε ισχύ άδεια λειτουργίας και κατάταξη από το Υφυπουργείο Τουρισμού για λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης (Ξενοδοχείου ή Τουριστικού Καταλύματος) και σε οποιαδήποτε Κατηγορία και Τάξη, όπου εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των «Περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων του 2019-2022».

Επιπρόσθετα των όσων αναφέρονται πιο πάνω, ισχύουν τα εξής:
Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ΜμΕ, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερ. 06/05/2003 και αρ. 2003/361/ΕΚ. Σύμφωνα με την πιο πάνω Σύσταση ως ΜμΕ καθορίζεται η επιχείρηση η οποία:

 • Απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους, και
 • Έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα €50εκ., ή ετήσιο συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα €43εκ.

Για τις ενισχύσεις βάσει του Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis»):
Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης, ανεξαρτήτου μεγέθους επιχείρησης (Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη) είναι €200.000 ανά ενιαία επιχείρηση, ανά κυλιόμενη τριετία, τηρουμένων των προνοιών σώρευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis»).

Η επιχορήγηση καλύπτει ΟΛΕΣ τις Κατηγορίες Δαπανών που περιγράφονται πιο κάτω, και η ένταση της επιχορήγησης κυμαίνεται αναλόγως της γεωγραφικής περιοχής που δραστηριοποιείται ο Δικαιούχος:
1. Στις ορεινές, ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές (Παράρτημα 1), η ένταση της επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ.
2. Στις περιοχές υπαίθρου (Παράρτημα 1), η ένταση της επιχορήγησης ανέρχεται στο 65% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ.
3. Στις λοιπές περιοχές (Παράρτημα 1), η ένταση της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ.

Για τις ενισχύσεις βάσει του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία:
Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι μόνο οι Μικρές περιλαμβανομένων και των Πολύ Μικρών, και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανέρχεται σε €1,0 εκ. και το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται:

 • Για τις Κατηγορίες Δαπανών (ΚΕΔ.1) «Οικοδομικές, Ηλεκτρομηχανολογικές και Άλλες Εργασίες Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων, Ειδικές Εγκαταστάσεις και Συστήματα», (ΚΕΔ .2) «Κινητά Μηχανήματα, Επίπλωση και Εξοπλισμός», και ( ΚΕΔ .3) «Ψηφιακή αναβάθμιση»
  1. 20% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ, στην περίπτωση μικρών επιχειρήσεων
  2. 10% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ, στην περίπτωση επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους
 • Για την Κατηγορία Δαπάνης (ΚΕΔ.4) «Αμοιβές Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων»
  1. 50% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ, στην περίπτωση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Διευκρινίζεται ότι το ύψος των επιλέξιμων δαπανών αυτής της Κατηγορίας Δαπάνης δεν δύναται να ξεπερνά το 5% ως προς τη συνολική προτεινόμενη επένδυση (ΚΕΔ.4 = μέχρι 5% του αθροίσματος ΚΕΔ.1+ΚΕΔ.2+ΚΕΔ.3)

Επιλέξιμες Παρεμβάσεις και Δαπάνες είναι αυτές που πραγματοποιούνται από τους δυνητικούς δικαιούχους για ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας, Ευεξίας, Αποκατάστασης, Προσβασιμότητας και Αυτόνομης Υποβοηθούμενης Διαβίωσης, με ολιστική προσέγγιση και όχι μεμονωμένες παρεμβάσεις, όπως περιγράφονται πιο κάτω. Στόχος είναι η δημιουργία ολοκληρωμένου προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, το οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του εν λόγω πελατολογίου.

Τα πιο κάτω παραδείγματα είναι ενδεικτικά και αφορούν όλες τις πτυχές του Σχεδίου (Υγεία, Ευεξία, Αποκατάσταση, Προσβασιμότητα και Αυτόνομη Υποβοηθούμενη Διαβίωση). Στην προτεινόμενη επένδυση ο αιτητής δύναται να επιλέξει μία ή περισσότερες πτυχές του Σχεδίου και να περιγράψει στο έντυπο αίτησης πως επιτυγχάνεται ο στόχος του Σχεδίου.

Πτυχή υγείας – Προσφορά ολοκληρωμένων προγραμμάτων και υπηρεσιών σωματικής, ψυχικής και πνευματικής υγείας όπως:

 • Διαγνωστικές εξετάσεις όπως: microbiome, sleep-cycle measuring facilities, κλπ
 • Ελεγχος βάρους
 • Αποτοξίνωση ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες
 • Διαιτολογία / Διατροφολογία όπως: διατροφολογική αξιολόγηση και παροχή συμβουλών / καθοδήγησης για διατροφή, κλπ. (για διαβητικούς, υπερτασικούς, χορτοφάγους, ωμοφάγους κλπ)
 • Εξειδικευμένες θεραπείες όπως: λουτροθεραπεία, υδροθεραπεία λασποθεραπεία, θαλασσοθεραπεία, αρωματοθεραπεία, υδροθεραπεία παχέος εντέρου “colonic hydrotherapy”, παγοθεραπεία, υπερβαρικοί θαλάμοι “hyberbaric chambers”,κλπ
 • Παροχή χώρου και προγράμματος εκγύμνασης, υδρογυμναστικής και κολύμβησης πρόγραμμα ενεργοποίησης / ενίσχυσης ανοσοποιητικού συστήματος (αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, ηλεκτρολύτες)
 • Θεραπείες αντιμετώπισης του στρες/άγχους (stress management plan)
 • Ασκήσεις ελέγχου αναπνοών/γιόγκα (yoga)
 • Παροχή χώρου διαλογισμού/ αναζωογόνησης / προσευχής (meditation / revitalization /prayer)
 • Δραστηριότητες στη φύση / αθλητικές δραστηριότητες
 • Υπηρεσίες spa (οθωμανικό λουτρό, υδρομασάζ, σάουνα, χαμάμ χαλαρωτικό μασάζ κλπ)

Πτυχή ευεξίας – Προσφορά ολοκληρωμένων προγραμμάτων και υπηρεσιών ευεξίας όπως:

 • Υπηρεσίες spa (οθωμανικό λουτρό, υδρομασάζ, σάουνα, χαμάμ, χαλαρωτικό μασάζ κλπ)
 • Εξειδικευμένες θεραπείες (υδροθεραπεία, λασποθεραπεία, αρωματοθεραπεία κλπ)
 • Παροχή προγραμμάτων εκγύμνασης σε κατάλληλα διαρρυθμισμένους και εξοπλισμένους χώρους
 • Κολύμβηση / ιαματικά λουτρά
 • Υπηρεσίες ομορφιάς και αισθητικής όπως θεραπείες περιποίησης προσώπου και σώματος (τόνωση, ενυδάτωση,αντιγήρανση) και υπηρεσίες κομμωτηρίου / κουρείου
 • Υπηρεσίες laser / light therapy
 • Θεραπείες στη φύση
 • Χαλάρωση ή/και διαλογισμός ή/και ανακούφιση όπως: yoga / reiki, διαλογισμός / προσευχή, μουσικοθεραπεία, χρωματοθεραπεία, χοροθεραπεία, ρεφλεξολογία, pilates, κλπ

Πτυχή αποκατάστασης μετά από επέμβαση ή θεραπεία – Προσφορά κατάλληλα διαρρυθμισμένων και εξοπλισμένων χώρων για αποκατάσταση με ολοκληρωμένα προγράμματα και υπηρεσίες όπως:

 • Συμβουλευτικές ιατρικές υπηρεσίες
 • Απλές και εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις
 • Πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και εκγύμνασης
 • Εξειδικευμένες θεραπείες (υδροθεραπεία, λασποθεραπεία )
 • Θαλασσοθεραπεία, υδρογυμναστική και κολύμβηση
 • Θεραπείες πνευματικής και κινητικής ανάτασης όπως π.χ εκπαίδευση άκρων, εκπαίδευση ισορροπίας και βάδισης
 • Εξειδικευμένα μασάζ (π.χ για λεμφοίδημα)
 • Υπηρεσίες διατροφολογίας / προσφορά ειδικής διατροφής (για διαβητικούς, υπερτασικούς, χορτοφάγους, ωμοφάγους κλπ) πρόγραμμα ενεργοποίησης / ενίσχυσης ανοσοποιητικού συστήματος (αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, ηλεκτρολύτες)

Πτυχή προσβασιμότητας – Προσφορά μίας πλήρους αλυσίδας υπηρεσιών, προϊόντων και προσβάσιμων χώρων για την εξυπηρέτηση όλων των επισκεπτών ανεξαρτήτως των ικανοτήτων τους (άτομα με αναπηρία, άτομα με μειωμένη κινητικότητα, άτομα με προβλήματα όρασης, ακοής, ομιλίας, ηλικιωμένους, μικρά παιδιά, έγκυες γυναίκες κλπ) όπως:

 • Προσβάσιμη ιστοσελίδα και σύστημα διαχείρισης κρατήσεων στο οποίο να δίνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες προσβασιμότητας και διευκολύνσεων που παρέχονται στο κατάλυμα
 • Διαρρύθμιση δωματίων κατάλληλα για χρήση από ΑμεΑ και ΑμεΜΚ επιπρόσθετα των εγκεκριμένων βάσει της Άδειας Οικοδομής
 • Κατάλληλο εξοπλισμό δωμάτιων / διαμερισμάτων και ιδιαίτερων λουτρών / κουζινών και καθιστικών διαμερισμάτων
 • Αύξηση του αριθμού των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής κατάλληλα διαρρυθμισμένων για χρήση από ΑμεΑ
 • Κατάλληλο εξοπλισμό σε όλους τους κοινόχρηστους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (σαλόνι, καθιστικό, εστιατόρια, μπαρ, βεράντες, μπαλκόνια, υπαίθριοι χώροι εστίασης, κολυμβητική δεξαμενή κλπ)
 • Κατάλληλο εξοπλισμό στους χώρους ευεξίας / spa, γυμναστήριο, κολυμβητική δεξαμενή κλπ για χρήση από ΑμεΑ
 • Διάθεση εξοπλισμού (π.χ αναπηρικά αμαξίδια, σκούτερ, πατερίτσες, δονούμενα ξυπνητήρια για κωφούς)
 • Διάθεση οπτικοακουστικών μέσων ή/και συστημάτων βελτίωσης της ακοής
 • Έξυπνες συσκευές και κατάλληλη σήμανση για άτομα με οπτική αναπηρία
 • Προσαρμογή πάγκου εξυπηρέτησης στο reception (π.χ. χαμηλότερος πάγκος)
 • Ειδικά ηλεκτρονικά προγράμματα
 • Προγράμματα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων (universal design) εντός καταλύματος και στη φύση

Πτυχή αυτόνομης υποβοηθούμενης διαβίωσης – Προσφορά ολοκληρωμένων προγραμμάτων και υπηρεσιών όπως:

 • Κατάλληλα διαρρυθμισμένα και εξοπλισμένα δωμάτια και κοινόχρηστοι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι
 • Υποστήριξη παροχής φαρμακευτικής αγωγής
 • Εξωτερικές υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας εάν απαιτηθεί
 • Παροχή βοήθειας / φροντίδας για την καθημερινή προσωπική υγιεινή
 • Υπηρεσίες καθαρισμού δωματίου και προσωπικών αντικειμένων
 • Παροχή συνοδείας για ασφαλή διακίνηση στους κοινόχρηστους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του καταλύματος
 • Παροχή χώρων επιτραπέζιων παιχνιδιών και αναψυχής
 • Χώροι μελέτης και κοινωνικοποίησης
 • Χώροι για δραστηριότητες, χειροτεχνίες ή/και χόμπι
 • Χώρος υπηρεσιών φυσικοθεραπευτηρίου
 • Χώρος και προγράμματα εκγύμνασης, υδρογυμναστικής και κολύμβησης
 • Υπηρεσίες spa, περιποίησης προσώπου, κομμωτηρίου / κουρείου
 • Χώρος προσευχής ή/και διαλογισμού
 • Υπηρεσίες διατροφολογίας / προσφορά ειδικής διατροφής (για διαβητικούς, υπερτασικούς, χορτοφάγους, ωμοφάγους κλπ)
 • Κατάλληλος εξοπλισμός για δραστηριότητες στη φύση (για περίπατο στη φύση, για περιποίηση λαχανόκηπου / περιβολιού / βοτανικού κήπου)
 • Πρόγραμμα επισκέψεων σε χώρους ιστορικού / τουριστικού ενδιαφέροντος

Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά εγκαταστάσεις για ΑμεΑ θα πρέπει να ακολουθούνται οι πρόνοιες που αναφέρονται στον Κανονισμό 61ΗΑ του «Περί Οδών και Οικοδομών Νόμο», μέσω του οποίου διασφαλίζεται η πρόσβαση και ασφαλής χρήση από όλα τα άτομα, περιλαμβανόμενων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Προϋπολογισμός προκήρυξης, προθεσμία και μέγιστο ποσό επιχορήγησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας προκήρυξης του Σχεδίου ανέρχεται σε €5.000.000.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 29/09/2024 και ώρα 12.00μμ ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται σύμφωνα με τη σειρά υποβολής τους στο Υφυπουργείο (First In- First Out). Ως εκ τούτου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ή αξιολόγησης και έγκρισης προτάσεων διακόπτεται με την εξάντληση του διαθέσιμου κονδυλίου της Προκήρυξης.

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης, ανεξαρτήτου μεγέθους επιχείρησης (Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη) είναι €200.000 ανά ενιαία επιχείρηση, ανά κυλιόμενη τριετία, τηρουμένων των προνοιών σώρευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («De Minimis»).

Πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση

Κατά το στάδιο υποβολής αίτησης ένταξης στο Σχέδιο Χορηγιών για τη Δημιουργία και Εμπλουτισμό Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας, Ευεξίας, Αποκατάστασης, Προσβασιμότητας και Αυτόνομης Υποβοηθούμενης Διαβίωσης σε Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα με στόχο την Προσέλκυση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Την ετοιμασία και υποβολή αίτησης ένταξης στο Σχέδιο
 • Την καθοδήγηση των αιτητών στη συγκέντρωση των απαραίτητων παραστατικών, βεβαιώσεων και προσφορών
 • Τη διαχείριση της επικοινωνίας με την αρμόδια αρχή του Προγράμματος μέχρι την εξασφάλιση τελικής απόφασης

Πριν από την εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως μελετήσετε προσεκτικά τον Οδηγό Σχεδίου.