ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αξιοποιούμε τις πλέον διαδεδομένες και αποτελεσματικές μεθοδολογίες και πρακτικές ολιστικής αξιολόγησης, διαχείρισης και βελτίωσης της εταιρικής επίδοσης περιλαμβανομένης της προσέγγισης ‘Balanced Scorecard’, των εργαλείων της μεθοδολογίας ‘Six Sigma’ και πρακτικών λιτής επιχειρησιακής λειτουργίας (lean).

Συνοπτικά, η εμπλοκή των συμβούλων μας σε έργα βελτίωσης της απόδοσης επιχειρήσεων, τμημάτων, διεργασιών και διαδικασιών, περιλαμβάνει: