ΝΕΑ

Έναρξη υποβολής προτάσεων στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων 2022

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων: Υποβολή προτάσεων στις 8 Νοεμβρίου 2022

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), ανακοίνωσε ότι η περίοδος έναρξης υποβολής προτάσεων στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων θα ξεκινήσει την Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2022. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 23:59 μ.μ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Ο οργανισμός Vangelis Eleftheriou & Co. Ltd. δεν θα αναλάβει τον καταρτισμό και υποβολή οποιωνδήποτε επιπλέον αιτήσεων ένταξης στην 1η πρόσκληση του Σχεδίου. Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσουν άλλες δύο προκηρύξεις του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, η 2η τον Ιούνιο 2023 με χρηματοδότηση (€10 εκατ.) από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η 3η το Β’ εξάμηνο 2024, με συγχρηματοδότηση (€10 εκατ.) από το ΕΤΠΑ και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Όσες υφιστάμενες και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιθυμούν να αναθέσουν στον συμβουλευτικό οργανισμό Vangelis Eleftheriou & Co. Ltd. την ετοιμασία αίτησης για τη 2η προκήρυξη του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μας.

Το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία, στη βάση της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου κατά την Προγραμματική Περίοδο  2021-2027 ανέρχεται στα €20 εκατ. και το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της 1ης πρόσκλησης ανέρχεται στα €10 εκατ. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμες πιστώσες €10 εκατ. για το συγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών που θα προέλθουν από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος_το αύριο».

Το Σχέδιο στοχεύει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας και στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσής της στις επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου), καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει απαραίτητα ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα ή/ και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών.

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €50.000 και μπορεί να καλύψει δαπάνες για εξοπλισμό που απαιτείται για τη ψηφιακή αναβάθμιση, λογισμικά “off the shelf”, εξειδικευμένα λογισμικά, συστήματα, προγράμματα και υπηρεσίες πληροφορικής, καθώς και άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με συστήματα πληροφορικής.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €60.000.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό Σχεδίου, στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, το Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης, τον Κατάλογο των Απαιτούμενων Δικαιολογητικών και κάθε άλλο απαιτούμενο έντυπο ή έγγραφο, από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας.

Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.